تگ :گنبد آسمان


علمی

شتاب الکترومغناطیس

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب شتاب الکترومغناطیسی در مدل اصلاح شده زمین ...
علمی

توهم شیب ماه

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب مقدمه اگر سطح ماه توسط خورشید روشن ...
علمی

مشکلات حرکت روزانه زمین

شما میتوانید کتاب “پرونده ۱۱۱ – ابعاد و مقیاس های واقعی زمین (زمین مسطح)” را با کلیک بر روی لینک زیر بصورت رایگان دانلود کنید: لینک دانلود کتاب اگرچه حرکت زمین در سیستم کوپرنیکی پذیرفته ...