تگ :زمین نمیچرخد


علمی

چرخش خورشید به دور زمین ثابت (جئوسنتریک یا هلیوسنتریک؟)

توجه قبل از خواندن مقاله: این مقاله ربطی به زمین تخت ندارد. این مقاله به بررسی نظرات و محاسبات موجود برای جهان جئوسنتریک از دیدگاه کوپرنیک، تیکوبراهه و بطلمیوس میپردازد که با پیش فرض هایی ...