تگ :زمین مرکز جهان


علمی

آزمایش جرج سایناک- زمین ثابت است

تابحال درباره چندین آزمایش علمی معتبر در فیزیک صحبت کرده ایم. آزمایش آراگو،فرنل،فیزو،بیدل ایری، مایکلسون مورلی، مایکلسون گیل،هوک و…. درواقع تمامی تلاش های دانشمندان در طول تاریخ که به دنبال اثبات و نشان دادن حرکت ...
علمی

چرخش خورشید به دور زمین ثابت (جئوسنتریک یا هلیوسنتریک؟)

توجه قبل از خواندن مقاله: این مقاله ربطی به زمین تخت ندارد. این مقاله به بررسی نظرات و محاسبات موجود برای جهان جئوسنتریک از دیدگاه کوپرنیک، تیکوبراهه و بطلمیوس میپردازد که با پیش فرض هایی ...