تگ :زمین تخت گرایان


علمی

اثر کوریولیس: زمین ثابت است

شتاب کوریولیس چیست؟ این یک پدیده فیزیکی است که به یک جسم در حال حرکت در خط مستقیم بر روی یک سطح چرخشی اتفاق می افتد.به تصویر بالا نگاه کنید: در تصویر اول توپ بر ...
علمی

زمین تخت-مهندسی و نقشه برداری

نقشه برداری و مهندسی نقشه بردار ها، مهندسین و آرشیتکت ها هرگز ملزم به احتساب انحنای احتمالی زمین در پروژه های خود نیستند که خود سندی بر اثبات تخت بودن زمین است نه کروی بودن ...