تگ :دلایل کروی بودن زمین


افشاگری

فراماسون ها در فضا

در این مقاله ما به وابستگی های ناسا و فضانوردان ناسا به فریماسونری پرداخته میشود. با زمین تخت فارسی همراه باشید…. فراماسون ها از زمان آغاز به کار ناسا به نوعی در موضوعات مربوط به ...