گرانش یا فشار: حرکت زمین- بررسی چرخش اتمسفر

مقدمه

با سلام خدمت همراهان گرامی، در این مقاله سعی شده تا جای ممکن از واژگان و لغاتی استفاده شود تا درک کافی از مطالب مقاله برای همگان حاصل شود. البته اگر بصورت حدودی با مفاهیم فیزیکی آشنایی داشته باشید، مقاله برای شما بسیار روان تر خواهد بود. توجه کنید که اگر تصاویر برای شما تار یا مات است، بر روی تصاویر کلیک کنید تا با سایز اصلی و بصورت شفاف آن ها را ببینید. به سراغ بحث اصلیمان برویم.

عدد ماخ

متأسفانه اعتراض افراد با استعداد، به دلیل قانون اینرسی  (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود ) به اثبات نرسید. این همان قانون گالیله و اولین قانون نیوتن است .
پاسخ معمول آنها این است که: همه اشیاء سقوط کرد دارای اینرسی هستند و بنابراین ، زمین در حال چرخش آنها را پشت سر نخواهد گذاشت . قانون اینرسی در هیچ شرایطی در جوّ(هوای اتمسفر) قابل اجرا نیست . گالیله خواستار این بود ، که قانون اینرسی (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود )  فقط در صورت عدم وجود هوا معتبر است اما باورمندان به تئوری خورشید مرکزی، مفهوم قانون اینرسی درهوای اتمسفر را گسترش دادند . اگر قانون گالیله در هوا صادق می بود، واقعا باید از او قدردانی میکردیم چرا که زمین ما را از آلودگی فسیل ها در امان نگه میداشت. به عنوان مثال شخصی رادرهواپیمای در حال حرکت در اتمسفر را  در نظر بگیرید او هواپیمارا با یک چتر نجات ترک می کند، طبق قانون اینرسی آن شخص با همان سرعت هواپیما در کنار هواپیما حرکت خواهد کرد بی شک او باید به  قدرت ماورائی خود احساس غرور کند هواپیما در حال مصرف کردن پروانه هایش است و او بدون هیچ  سوختی به راهش ادامه میدهد . در واقعیت و در این لحظه او متوجه خواهد شد که هواپیما از او جلوتر است و در هوا رها شده است چراکه حرکت اینرسی با وجود هوا  به پایان میرسد . علیرغم اینکه آیا این یک استدلال درست است یا خیر، درواقع این یک واقعیت شناخته شده از زمان تمدن های باستانی است. با وجود جوّ (هوای اتمسفر) قانون اینرسی کار نمیکند. اگر شی ء ای را چند متر به بالا پرت کنید دوباره به دستان شما برمیگردد نه به دلیل قانون اینرسی، بلکه به خاطر بی حرکتی و بی تحرکی زمین . شما نمی توانید اکسیژن را از جو هوا تنفس کرده و در مورد قانون اینرسی صحبت کنید.

 

تصویر شماتیک یک لوله پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات)

به نظر نمی آید اما قطعا اینکه چرا در قرن ۲۱ ، کسی نمیتواند چرخش زمین با سرعت  ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت در استوا را درک کند، باعث نگرانی یا تعجب برخی افراد شده است. حتی با وجود آزمایشات متعدد که توسط دیتون میلر، مایکلسون مورلی، جرج ساینام ، جرج ایری و… انجام شده بود و همگی یک زمین ثابت را نشان می دادند، جوامع علمی اصرار داشتند كه جو (اتمسفر) با زمين صلب (سفت و سخت) در حال چرخش است. شاید ، آنها به این موضوع توجه نمیکنند که سرعت زمین با عرض جغرافیایی زمین متفاوت است. از آنجا که زمین (در مدل خورشید مرکزی) سرعت های متفاوتی در طول و عرض های مختلف جغرافیایی دارد، از این رو مولکول های هوا باید سرعت مکانی در هر عرض جغرافیایی مشخص از زمین صلب داشته باشند. الگوهای سرعت هوا و فشار ناشی از چرخش زمین چه هستند؟ حداکثر سرعت هوا حداکثر فشار( فشار دینامیک ) در استوا که  زمین در این ناحیه بیشترین سرعت یعنی ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت را دارد باید جهت یابی  شود .از طرف دیگر ، حداقل سرعت هوا و حداقل فشار (فشار دینامیکی) باید از قطب شمال و جنوب جهت یابی شود چراکه سرعت چرخش در قطبین صفر است. این تنظیم فشار مناسب ترین مسیر برای طوفان ها است. افت فشار بین دو ناحیه (از فشار زیاد به فشار کم). هیچکس تا به امروز سرعت زمین را حتی با فناوری های پیشرفته  اندازه گیری نکرده است. دانشمندان سرعت اجزای میکروسکوپی زمین ، اتمها و مولکول ها را اندازه گیری کرده اند ، اما آنها همواره با شکست مواجه بوده اند که  سرعت چرخش زمین را اندازه گیری کنند. چرخش زمین از طریق هیچ آزمایش، مشاهده و روش تجربی ای قابل اثبات نیست. در ادامه با استدلال های بیشتری، آن را ثابت خواهیم کرد. اما در اینجا سرعت زمین را با یک دستگاه شناخته شده  یعنی دستگاه پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات ) اندازه گیری خواهیم کرد. لوله استاتیکی پیتوت ، که در شکل ۲.۱ نشان داده شده است ، ابزاری است برای اندازه گیری سرعت هواپیما با اندازه گیری اختلاف بین فشار استاتیک و فشار کل برای یک موقعیت و شرایط معین. این ابزاری است که تأیید می کند شی در حال حرکت است یا خیر.

این وسیله از دو خروجی با آرایش های قائم و موازی جهت حرکت جریان تشکیل شده است .بخش مشخص شده B در نمودار وابسته به نیروی محرکه هواست که فشار کل Pb را اندازه میگیرد . فشار کل جریان در هر نقطه معین، فشاری است که اگر جریان مجبور به توقف آنتروپی ثابت از سرعت صفر شود، حاصل میشود . این یک فشار ضربه ای است که در جهت مخالف حرکت اشیاء در حال حرکت مانند اتومبیل ، هواپیما و غیره به وجود می آید. بخشی که با نام A  در نمودار نشان داده شده است به موازات هوای جنبشی ، فشار هوای استاتیک Pa را اندازه گیری می کند. فشار استاتیک فشار هوایی است که در معرض هیچ شرایط تحریکی قرار نمی گیرد اما دارای مولفه حرکتی حرارتی میباشد . لوله پیتوت، فشار کلی جریان را در B اندازه گیری می کند، و فشار استاتیک در  A  را برای ارتفاع  معین، از صفر به بالاتر اندازه می گیرد .اگر فشار B  برابر با فشار A  باشد در این صورت فشار داینمیک برابر با صفر خواهد بود. از این رو، سرعت جریان دارای مولفه صفر است یا به طور دقیق تر فقط سرعت حرارتی خود را دارد.

درواقع ، شرایط آیرودینامیکی برای اجسام غیر متحرک  زمانی بوجود می آید که استاتیک (ایستایی) و فشار کل برابر باشند. درغیر این اگر فشار B از فشار A زیادترباشد، یعنی PB  > PA در این صورت جریان دارای سرعت جنبشی است و دلالت بر حرکت جسم دارد.

سرعت جریان هوا بر اساس عدد شناخته شده ماخ در آیرودینامیک طبقه بندی می شود. .عدد ماخ نسبت سرعت جریان  (V) بر سرعت صدا (a) است در نقطه حرکت با دمایی معین ، به این معنا که:

فرمول معادله ۱

 

میتوان سه ساختار آیرو دینامیکی را تعریف کرد .

جریان مافوق صوت برای M <1 ،

جریان صوتی در M = 1 ،

و

جریان مافوق صوت برای M>1.

سرعت صوت دریک متر در ثانیه در هوا در شرایط عادی برابر است با :

معادله شماره ۲

 

دمای هوا (T) به کلوین است، بنابراین ظاهرا باید سه ساختار متفاوت همراه عرض جغرافیایی زمین در قسمت های شمالی و جنوبی داشته باشیم، همانطور که در فرمول شماره ۲ نشان داده شده است.

جریان مافوق صوت  (M> 1)  قابل فشرده سازی است و امواج شوک درامتداد لوله پیتوت شکل می گیرند. همچنین می توانید از آن عکس بگیرید و تصویر را به یکی از مراکز یا جوامع علمی باورمند به مدل خورشید مرکزی ارسال کنید و باورهایشان را مورد تحسین قرار دهید. سرعت جریان هوا (لایه هم جوار به سطح زمین) در استوا همان سرعت زمین صلب در نظر گرفته می شود.

نمی تواند کمتر از ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت باشد ، اما کمی بیشتر از ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت است. در یک سیستم چرخشی ، سرعت زاویه ای (= ω r) به روشنی ، برای مسافت بیشتر بزرگتر است و برعکس. میانگین دمای هوا در استوا را ۳۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۳۰۳ درجه کلوین) سپس سرعت صوت ۳۴۸ متر بر ثانیه است، و عدد ماخ (M) برابر با ۱.۳۳ است. از این رو استوا منطقه ای است که در آن M = 1.33 ، این عرض جغرافیایی یک جریان مافوق صوت و فشرده شده است. به طور مداوم ، منطقه اصلی دوم برای جریان هوای صوتی و قابل فشرده سازی تعیین می شود ، M = 1  به جای ارزیابی عدد ماخ از عرض جغرافیایی معین ، ما دوباره محاسباتی را برای یافتن عرض جغرافیایی زمین برای عدد ماخ انجام میدهیم.

این در هر دو جهت کار می کند. سرعت چرخش با عرض جغرافیایی زمین مطابق با معادله شماره ۶ است.بنابراین برای یافتن درجه عرض جغرافیایی به عنوان تابعی از سرعت چرخش زمین صلب ، که آن هم سرعت گردش هوا است، در اینجا بصورت مجدد تنظیم شده است. میانگین درجه حرارت هوا را ۲۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۹۳ درجه کلوین ) ، سپس سرعت صوت برابر است با ۳۴۲ متر بر ثانیه. از آنجا که V = a ، سرعت چرخش برابر است با ۱۲۳۲ کیلومتردر ساعت. درجه عرض جغرافیایی φ از رابطه زیر بدست می آید:

معادله شماره ۳

عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 1 است،  ۴۵ درجه شمالی و جنوبی است. ناحیه اصلی سوم برای جریان مافوق صوتی و تراکم ناپذیر ، M = 0.3  تعیین شده است. میانگین دمای هوا را ۱۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۸۳ درجه کلوین ).

(با حرکت به سمت قطب های شمالی و جنوبی ، میانگین دما از مقدار دمای استوا کاهش می یابد). در این حالت ، سرعت صوت برابر با ۳۳۶ متر بر ثانیه است ، از آنجا که   V = 0.3 a است ، از این رو سرعت چرخش برابر با ۱۰۰.۸ متر بر ثانیه (۳۶۳ کیلومتر در ساعت) است. عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 0.3 است، ۷۷درجه شمالی و جنوبی است.

 

جریان هوای پویا (داینمیکی) در طول عرض زمین که باید ناشی از چرخش زمین باشد. هرچه چرخش بیشتر باشد عدد ماخ بیشترخواهد بود.

این بسیار واضح است که اگر زمین چرخش روزانه را تجربه می کرد، جریان هوا در سطح زمین سرعت متغیر (نه حرارتی) ، فشار متغیر (نه استاتیک) و تراکم متغیر (نه عادی) میداشت. علم آیرودینامیک در این خصوص واضح است؛ باید جریان هوا (داینمیک) از منطقه M = 1.33 به منطقه M = 0 تولید شود. از منطقه با چگالی بالا (در خط استوا) به منطقه با چگالی کم (در قطب ها). چنین جریان هوا و چنین سازوکاری با این فشار هوا وجود ندارند. موقعیت این سازوکارها زندگی همه گونه های جانوری زمین را خاتمه می دهد. واقعیت این است که ، فشار سطح استاتیک دریا با یک واحد فشار هوا (یک اتمسفر) برابر است :

(۱۰۱۳.۲۵mbar (milibar) =0.101325 x 10^6 pascal =)

که درشرایط عادی استنتاج بر “عدم چرخش” زمین دارد. شما می توانید با استفاده از لوله استاتیک پیتوت در عرض جغرافیایی زمین ، این واقعیت را تأیید کنید. در یک روز عادی و بدون وزش باد، لوله استاتیک پیتوت باید فشار کل ۱.۰ اتمسفر را نشان دهد که برابر با فشار استاتیک است. در غیر این صورت ، باید کالیبره شود. این تحقیق تأیید می کند که سرعت جریان هوا بجز سرعت استاتیک حرارتی مؤلفه دیگری ندارد. اگر لوله استاتیک پیتوت را نگه دارید، به این شکل  است که بخش B با جریان هوا روبرو می شود و بخش A با انفجارهوا روبرو می شود؛ لوله ۱.۰ اتمسفر (یک واحد فشار هوا  ) را نشان میدهد. در یک روز عادی و استاندارد اگر فشار B در یک دستگاه کالیبره شده با فشار A برابر نبود ، باید برای کاهش فوری فشار با سازمان ملل متحد تماس بگیرید. این درست و یک حقیقت است. باورمندان به مدل خورشید مرکزی ادعا می کنند که ما چرخش زمین را احساس نمی کنیم. این مسئله مربوط به احساس نیست؛ این یک موضوع مرتبط با سرعت و فشار است. چه عواملی باعث می شوند که مولکول های هوا یک چرخش روزانه را تجربه کنند؟ یا فرض کنیم که یک ماهی‌واره (هَوابُر یا اِیرفُویل Airfoil) هوا را همراه با چرخش زمین حمل میکند یا اینکه فرض کنیم لایه بیرونی جو از یک لایه جامد ساخته شده است. هر دو فرض متعلق به داستان های علمی تخیلی پیرامون تئوری خورشید مرکزی هستند. هیچ کس نمی پذیرد که Airfoil ها هوا را حمل میکنند و لایه بیرونی جو هوا جامد است و خلاء نیست (طبق تئوری خورشید مرکزی).
 علت چرخش لایه هوا در سطح دریا بدون پیش گام  است . همچنین شیوه چرخش توسط مغز طبیعی انسان قابل پیش بینی نیست. نمی توان یک رویداد بزرگ مانند چرخش لایه هوا در سطح زمین را به همراه زمین صلب باور کرد که توسط انسان مدرن نیز قابل اندازه گیری نباشد.

 

مسیرپرواز ها

انحراف پرواز اشیاء متحرک (باد ، موشک ها ، هواپیما و غیره) به راست گرد (جهت عقربه های ساعت) در نیمکره شمالی و سمت چپ گرد (خلاف جهت عقربه های ساعت) در نیمکره جنوبی دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در سال ۱۸۳۵ پدیده انحراف اشیاء در حال حرکت از مسیر مستقیم توسط گوستاو کوریولیس (۱۸۴۳-۱۸۹۲)  پیگیری شد و در زمان جنگ جهانی دوم توسط نیروی دریایی ایالات متحده کشف شد. در تئوری خورشید مرکزی ، انحراف حرکت اشیاء متحرک در اثر چرخش زمین ایجاد می شود.

در تفاسیرشان اینطور گفته شده که: در زمین بدون چرخش ، یک موشک به طور واضح،  از یک نصف النهار مشخص در طول پرواز خود پیروی می کند تا وقتیکه به هدف خود در استوا برسد همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است و در یک زمین دارای چرخش، هدف در خط استوا باسرعت ۰.۴۶۳ کیلومتر در ساعت (۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت) به سمت شرق حرکت می کند و موشک یا هر جسم پرنده ای به سمت غرب به هدف می رسد. قبل از اینکه در این مبحث پیش برویم ، باید یک نکته اصلی در خصوص انحراف اجسام در حال حرکت را مد نظر بگیریم.

انحراف اجسام در حال پرواز از قطب شمال به هدف در خط استوا

 

در واقع ، قدرت انحراف صرفاً در قطبها (شمال و جنوب) وسیع تر است و در عرض های پایین تر روند نزولی به خود میگیرد و نهایتا در استوا صفر می شود. در مقابل، سرعت جعلی زمین در حال چرخش در خط استوا بیشترین سرعت (۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت) را دارد و در قطبها به صفر می رسد. از نظر علمی ، باید نقطه انحراف  شی ء را مشاهده کنیم، یعنی اینکه وسعت یا قدرت  انحراف شیء در حال حرکت در استوا بیشتر است و در قطبها صفر است. اما ، باورمندان به تئوری خورشید مرکزی، به مدل اشتباه مد نظرشان وفادار هستند، به همین دلیل از حقیقت بیزاری میکنند. به منظور مشروعیت سوء استفاده از پدیده فوق و مرتبط کردن آن با چرخش زمین ، مسیر پروازها از قطب شمال به استوا را نشان دادند و نه در جهت معکوس. آنها می خواستند با یک سنگ قیمتی به دو پرنده مرده ضربه بزنند. درواقع آنها می خواستند انحراف شیء متحرک را به چرخش زمین نسبت دهند. و از آنجا که این دیدگاه باعث ایجاد مشکل در قانون بی تحرکی در هوا می شود؛ آنها نظریات خود را از قطب شمال انجام دادند که در آن سرعت چرخش زمین صفر است. درطبقه بندی صحبت هایشان، پول خود را هدر دادند من جمله  (کتاب های چاپی و سخنرانی ها و غیره) به منظور نجات دو مفهوم مرده در هوا که قوانین اینرسی و چرخش زمین هستند.

برای اطلاع شما ، انحراف اشیاء در حال حرکت در تمام عرض های زمین همراه با اندازه های متغیر (بصورت حداکثر در قطب ها) تشخیص داده شده است. شعبات  نیروی دریایی ایالات متحده موشکهای خود از قطب شمال پرتاب نمیکنند! آنها در اقیانوس اطلس آموزش دیدند. فرض کنید  ، اگر موشک ها (در اقیانوس اطلس) قبل از پرتاب، اینرسی زمین صلب را داشته باشند و قانون اینرسی را در حین و بعد از پرتاب نیز حفظ کنند، در حین انجام تمرینات دقیقاً باید به هدف اصابت می کردند ، اما اصلاً چنین نبود. خوشبختانه ، نیروی دریایی ایالات متحده هدف درست را از دست داد ، قانون اینرسی.

قانون اینرسی ، به تبع آن ، مفهوم چرخش زمین باید قبل از پایان جنگ جهانی دوم مرده باشد. آنها نمی توانند قانون اینرسی را از مفهوم چرخش زمین جدا کنند. اگر یکی نامعتبر باشد ، دیگری مرده است. اگر نقش قانون اینرسی در هوا را حذف کنیم (که این حقیقت دارد)؛ بنابراین چرخش زمین منجر به یک زندگی مجزا از حالت عادی خواهد شد. اما از آنجا که این دو مفهوم جعلی هنوز اکسیژن ما را هدر می دهند ، ما باید ارزش استنشاق اکسیژن در زندگی را برای آنها ثابت کنیم.

بسیارخب ، آنها  انحراف اشیاء در حال حرکت را به چرخش زمین ربط میدهند. فرض کنید یک هلیکوپتر از قطب شمال (چرخش صفر و اینرسی صفر) به شهر پاریس فرانسه به پرواز در بیاید ، در صورت لزوم در هوا سوختگیری میکند. پس از رسیدن هلیکوپتر به پاریس ، آن را به مدت دو ساعت در موقعیتی در ارتفاع ثابت نگه دارید ، بدون حرکت اضافی. بعد از دو ساعت ، زمین باید در زیر هلیکوپتر ۳۰ درجه چرخش را انجام دهد از آنجا که هلیکوپتر سفر خود را با اینرسی صفر آغاز کرد، از این رو ، همراه با زمین صلب چرخش نخواهد یافت، آنها قبلاً آن مکث را پذیرفته اند.

آیا پس از دو ساعت، بر طبق چرخش زمین، هلیکوپتر بالای پاریس باقی خواهد بود یا خود را در وسط اقیانوس اطلس خواهد دید؟  آیا پس از شش ساعت این هلیکوپتر بر فراز پاریس خواهد بود؟ یا با توجه به چرخش زمین در امتداد شرقی ایالات متحده قرار خواهد گرفت؟

بگذارید ΔS را به عنوان تغییر قوس ، طول قوس انحراف را درغرب هدف با توجه به چرخش به سمت شرق (از غرب به شرق) تعریف کنیم. زمین (طبق تئوری خورشید مرکزی) یک چرخش کامل ۳۶۰ درجه ای را در ۲۴ ساعت انجام می دهد و هر ساعت، زمین ۱۵ درجه از یک دایره کامل را طی میکند. دور (دایره) زمین در هر عرض جغرافیایی معین  ۲πRφ است که در آن Rφ شعاع دایره عرض جغرافیایی است، که به سمت استوا بزرگتر و به سمت قطب کوچکتر است. در استوا:

است، در حالی که در قطبها فقط یک نقطه ناچیز و خیالی است. طول قوس هر دایره عرض جغرافیایی از نمودار مثلثاتی تعیین می شود که در معادله شماره ۴ در پایین نشان داده شده است.  تغییرات قوس ΔS در هر عرض جغرافیایی زمین توسط معادله شماره ۴ داده شده است:

معادله شماره ۴

 δ زاویه چرخش زمین صلب است.

δ در اینجا صرف نظر از درجه عرض جغرافیایی، از صفر تا ۳۶۰ درجه متغیر است . قوس تغییر ΔS – زمانی که روی چرخش ۳۶۰ درجه در ۲۴ ساعت تنظیم باشد، محیط دایره عرض جغرافیایی را نشان می دهد. شعاع Rφ وابسته به شعاع استوایی R است، از طریق رابطه مثلثات :

معادله شماره ۵

 

ما برای سادگی، قطب های زمین را نادیده گرفتیم ، در غیر این صورت ، سهم آن در بحث حاضر خیلی کم است.

تعیین شعاع های عرض جغرافیایی از مرکز زمین

درجه عرض جغرافیایی φ از صفر درجه (در استوا) تا ۹۰ درجه در قطب های شمالی و جنوبی متفاوت است. سرعت چرخش زمین صلب در هر عرض جغرافیایی معین، از معادله و رابطه شماره ۶  بدست می آید :

معادله شماره ۶

سرعت چرخش زمین صلب در برخی از شهرهای منتخب در جدول زیر آورده شده است. با توجه به معادلات شماره ۴ و شماره ۵ ، تغییر قوس ΔS در هر عرض جغرافیایی برابر است با :

معادله شماره ۷

 

در استوا ۰ = φ، برای یک ساعت چرخش زمین : δ=۱۵ درجه

از این رو تغییر قوس برابر با ۱۶۶۹.۸ کیلومتر است. در همان عرض جغرافیایی ،دردو ساعت چرخش زمین: δ= ۳۰ درجه

 

از این رو ، قوس تغییر جهت برابر با ۳۳۳۹.۶ کیلومتر است و بنابراین هیچ. در هر عرض جغرافیایی دیگر ، بگویید، در  °۳۰=φ ، به مدت یک ساعت چرخش زمین:

 δ= ۱۵ درجه

 

 

 از این رو تغییر قوس برابر با ۱۴۴۶ کیلومتر است. جدول زیر سرعت چرخش زمین در عرض های جغرافیاییِ انتخاب شده:

 

در همان عرض جغرافیایی ،در دو ساعت چرخش زمین: δ= ۱۵ درجه

 

از این رو تغییر قوس برابر با ۲۸۹۲ کیلومتر و غیره است.

درجه چرخش  δ ثابت است ، اما درجه φ عرض جغرافیایی متغیر است. تغییرمکان همیشه به مقصد غربی برای یک هدف معین است، با توجه به چرخش به سمت شرق زمین.

آیا می توانیم جو و هوا را حذف کنیم تا اینرسی تحرک اجسام در حال حرکت در طول زمان پرواز بازگردد؟ وجود جو و هوا ، اینرسی را بی نتیجه می کند. فرض کنید، اگر زمین چرخش را تجربه می کرد، از آن پس جسمی که سطح زمین صلب را ترک می کند، قطعاً قادر به بازگرداندن اینرسی نخواهد بود. این ویژگی هوا است و نمی توان با یک مفهوم نادرست استدلال کرد.

نکته: ما نمی توانیم حرکت لایه های هوا را با زمین صلب را فرا بخوانیم زیرا اجسام در حال پرواز  در ارتفاعات بالا، بالاتر از سطح دریا ، بالاتر از لایه  مجاور به سطح زمین واقع شده اند. علاوه بر این، فشار از ۱ اتمسفر در سطح تنرل میکند و در ارتفاعات بالاتر مقادیر بسیار کمتر میشود. پس چنین الگویی از حرکت موازی و همزمان همه لایه ها با زمین صلب جلوگیری می کند. با این حال، ما دو مورد را در نظر خواهیم گرفت: موردی که اتمسفر، اینرسی را فسخ کند و موردی که این حقیقت را از بین ببرد.

ممانعت از اینرسی

یک هواپیما برای پرواز به همراه جهت چرخش زمین از غرب به شرق ، باید سرعت بیشتری از سرعت چرخش زمین در هر عرض جغرافیایی مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت، به مقصد خود نخواهد رسید زیرا در این حالت ، زمین سریعتر از سرعت هواپیما در زیر هواپیما می چرخد. برعکس ، برای این که یک هواپیما از شرق به غرب در جهت مخالف چرخش زمین پرواز کند، باید در هر عرض جغرافیایی مشخص ، حداقل سرعت را حفظ کند. در غیر این صورت هواپیما در حال هدر دادن سوخت گرانبهای خود است.

دو شهر در ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرید ،شهر اول در ساحل شرقی (اقیانوس اطلس) و شهر دوم در ساحل غربی (اقیانوس آرام) واقع شده اند ، هر دو شهر دارای درجه عرض جغرافیایی یکسانی یعنی ۴۰ درجه هستند. تقریباً شهر ساحل شرقی در طول جغرافیایی ۷۵ درجه قرار دارد و شهر ساحلی غربی در طول جغرافیایی ۱۲۵ درجه قرار دارد. سرعت چرخش زمین صلب در عرض جغرافیایی φ = ۴۰°  برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. درجه چرخش δ  ، بین مدارهای طولی هر دو شهر متفاوت است.  از این رو δ برابر  است با ۵۰ درجه. طول جغرافیایی زمین به ۱۸۰ درجه شرقی و ۱۸۰ درجه غربی تقسیم شده است ، اما حداکثر مقدار δ دایره کامل ۳۶۰ درجه را حفظ می کند. محیط زمین در عرض جغرافیایی در φ = ۴۰ درجه برابر است با:

 

و فاصله قوس ΔS بین دو شهر (۳۶۰ درجه / درجه۵۰) است. از این رو ،  ΔS برابر با ۴۲۶۳.۸۲۵ کیلومتر است. طول قوس واقعی در ارتفاع هواپیماها تعیین می شود، در این حالت R را در تمام معادلات فوق با یک متغیر جدید (R + h) جایگزین می کنیم. بنابراین طول قوس واقعی در ارتفاع ۱۰ کیلومتری معادل ۴۲۷۰.۵ کیلومتر است. در نظر بگیرید سرعت هواپیما ، در ارتفاع ۱۰ کیلومتری ، برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است ، این توسط لوله استاتیک پیتوت اندازه گیری می شود. این سرعت هواپیما به دلیل مصرف سوخت است. مقدار آن به طور تصادفی برابر با زمین صلب است. (به یاد داشته باشید ، زمان رسیدن پروازها به سمت شرق و پروازها به سمت غرب در یک زمین ثابت به سادگی برابر با ۳.۳۳۸۹ ساعت (سرعت X فاصله))

در مثال فعلی ، دو پرواز در حال حرکت با سرعت یکسان، در همان ارتفاع ، اما در جهت مخالف را داریم. هر دو در عرض جغرافیایی ۴۰ درجه با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت بالاتر از سطح دریا حرکت می کنند. نگران نباشید؛ دو هواپیما روی زمین چرخان به هم نمیرسند. پرواز به سمت شرق که در راستای چرخش زمین حرکت می کند هرگز به مقصد نهایی خود نمی رسد زیرا سرعت آن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است که برابر با سرعت چرخش زمین صلب ، زیر ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. از طرف دیگر ، پرواز به سمت غرب ، بعد از ۱.۶۶۹ ساعت به شهر ساحل غربی می رسد؛ سرعت زمین در حال کمک به هواپیما است. در اینجا ، ما برای پیدا کردن زمان رسیدن اصلی ، سرعت زمین صلب را به سرعت هواپیما اضافه کردیم. در واقعیت ، هر دو هواپیما باید همزمان برسند! اما بر روی یک زمین درحال چرخش، پرواز به سمت شرق از رادار خارج میشود.

 

گنجاندن اینرسی

علی رغم این ، فرض می کنیم که اینرسی هر جسم متحرک در اتمسفر بازگردد. در این حالت ، هر نوع پرواز با توجه به درجه عرض جغرافیایی ، اینرسی را که توسط چرخش زمین به آن داده شده است را بازیابی می کند. دو پرواز را از قسمت قبلی به یاد بیاورید. هر دو هواپیما باید سرعت چرخش زمین را پس از برخاستن در جهت شرقی یعنی جهت چرخش زمین بازیابی کنند. این مشکل ساز است. این سرعت به سمت شرق است (مقدار قابل سنجش + جهت). هر دو هواپیما با سرعت خود به علاوه ی سرعت زمین به سمت شرق باسرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در عرض جغرافیایی ۴۰ درجه حرکت میکردند. این از ساده ترین محاسبات به شمار می آید. پرواز به سمت شرق (از غرب به شرق) سرعت خود را ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت و به علاوه  سرعت زمین به سمت شرق (از اینرسی چرخش زمین) ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت حفظ می کند. حاصل آن به ۲۵۵۸ کیلومتر در ساعت می رسد. از آنجا که زمین در حال چرخش است ، در زیر ، با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در همان جهت پرواز ، از این رو سرعت خالص پرواز برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. از آنجا که زمین ، درحالی که ، با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در همان جهت پرواز در حال چرخش است ، از این رو سرعت اصلی پرواز برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. پرواز به سمت شرق به طور معمول برای رسیدن به مقصد نهایی هیچ مشکلی ندارد. از این رو ، پرواز به سمت شرق پس از ۳.۳۳۸۹ ساعت (شبیه زمین ثابت) به مقصد نهایی خود خواهد رسید. در جهت دیگر ، همه مشکلات برای پرواز غربی (از شرق به غرب) پیش روخواهد بود. پرواز به سمت غرب از رادار خارج میشود. چرا که در جهت مخالف چرخش زمین حرکت می کند. این تقاص قانون اینرسی است. آنها می خواستند قانون اینرسی را در اتمسفر نگه دارند ، اما همین قانون آنها را در هوا نگه نخواهد داشت. پرواز به سمت غرب با سرعت غربی خود (از موتور) پرتاب شد ،و سرعت زمین به سمت شرق (از زمین سفت و سخت) را نگه داشت.

در هوا یا هر محیطی. دو سرعت متضاد، از هم جدا می شوند. شما برای ارزیابی آن نیازی به  ابررایانه ندارید. هر دو سرعت از نظر مقدار سنجش برابر هستند (۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت) و در جهت مخالف. حاصل آن  به صفر می رسد. در اینجا ، ما اهمیتی نمی دهیم که زمین در حال چرخش است ، در حالی که سرعت آن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است ، اما باید مراقب مکندگی هواپیما باشیم. این هواپیما نیروی موتور خود را برای ادامه پرواز در هوا از دست داد و دارای سرعت صفر است. نقش لوله استاتیک پیتوت برای حل این مشکل پر رنگ میشود. اگر لوله استاتیک پیتوت برای پرواز غربی صفر بخواند ، بدین وسیله از همه شما عذرخواهی می کنم. اما در صورت خواندن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت ، در حالت کالیبره شده ، برای این پرواز، از این رو؛ به خودتان مربوط  میشود.

آیا تا به حال پرواز پرندگان را دیده اید؟ آیا می توانید بگویید که پرنده در چه جهتی بیشتر در حال تقلا کردن و تلاش برای پرواز کردن است ؟ طبق قانون  اینرسی  باید جهت غربی باشد. در واقعیت ، پرندگان قادر به پرواز در هر جهت با همان قدرت در همان ارتفاع هستند. حتی پرندگان نیز متوجه ثابت بودن زمین شده اند.

انتخاب سخت

چرخش زمین در طول تاریخ مورد آزمایشات و بحث های بسیار زیادی قرار گرفته. به طوری که عده کثیری در طول تاریخ ، حتی از دانشمندان مطرح، باور به کرویت زمین داشته اما چرخش زمین را امری غیر منطقی و نادرست میدانستند و علتی که برای این اعتقادشان مطرح میکردند، این بوده است: اشیاء روی زمین در حال چرخش باید از سطح دفع شوند. وقتی صحبت از چنین موردی میشود، ناخودآگاه، دوستداران تئوری خورشید مرکزی برای تحقق ایده چرخش زمین، گرانش نیوتونی گرانبهای خود را از کلاه شعبده بازی خود بیرون آورده و نشان میدهند:  اشیاء روی زمین در حال چرخش در معرض جاذبه قرار دارند که آنها را به سمت پایین نگه می دارد. آنها اعتقاد داشتند که یک ماده ۰.۳۵ درصد از کل گرانش است . یعنی گرانشی پایدار حداکثر  ۰.۳۵ درصد در استوا رها میشود جایی که زمین صلب بالاترین سرعت چرخش را تجربه می کند (۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت). و در قطبها ، گرانشی پایدار حداکثر مقدار خود را در جایی که سرعت چرخش صفر است حفظ می کند. در سخنان فداکارانه آنان در دفاع از تئوریشان ، تفاوت بین حداکثر پایداری گرانشی g0 و تغییر پایداری گرانش  g  ناشی از چرخش زمین:

g0 – g توسط رابطه زیر بدست می آیند :

 

در اینجا ، R  شعاع دایره عرض جغرافیایی است که از حداکثر مقدار در استوا ۶۳۷۸ کیلومتر تا صفر در قطب ها متغیر است، و T دوره چرخش که برابر است با ۲۴ ساعت. در استوا g0 – g برابر با ۰.۰۳۴ m / s به توان ۲ است. حداکثر تلفات پایداری گرانشی در استوا ۳۵/۰ درصد است(۰.۰۳۴ / ۹.۸).

اینجاست فداکاری گران بها : اگر زمین در حال چرخش  میبود ، آنگاه مفهوم گرانش برای پایین نگه داشتن اشیاء بی فایده بود. بزرگترین وظیفه نگه داشتن اجسام روی زمین در حال چرخش (صلب) می تواند ناشی از تغییر واقعی فشار هوا در جو باشد. نیروی جاذبه به یک نیروی زائد تبدیل می شود و باید زمین را ترک کند. باورمندان به تئوری خورشید مرکزی قبول دارند که اتمسفر، چرخشی همراه با زمین صلب دارد. در غیر این صورت ، اگر زمین بدون اتمسفر بچرخد، هوا را پشت سر می گذارد. این یک فشار داینمیک عظیم و بزرگ  ایجاد خواهد کرد.

سرعت چرخش اتمسفر(V) ، از رابطه ی زیر بدست می آید :

 

جایی که r برابر R + h است، R شعاع زمین صلب،  h ارتفاع (از سطح) و T برابر با ۲۴ ساعت است.

در هر سیستم چرخشی ، شعاع r بزرگتر است ، سرعت زاویه ای V بیشتر است ، حرکت زاویه ای بیشتر است (m V r) ، و
لحظه بی تحرکی اینرسی بیشتر است جایی  است که m جرم باشد. در سیستم چرخش گازی ، فشار در دیواره بسیار بیشتر از فشار در هر نقطه به سمت مرکز در حین کار است. فشار گاز پس از خاموش شدن دستگاه حالت تعادل دوباره را بازیابی می کند. اصلی ترین سیستم چرخش گازی ایده اصلی برای تولید پمپ های خلاء مورد استفاده در تحقیقات و صنایع است.

هیچ کسی  یک ماشین چرخشی که در نقش خود وارونه عمل می کند را نساخته است. به این معنا که؛ فشار جمع شده در مرکز از فشار بیشتری در دیواره برخوردار است. به همین دلیل، انرژی جنبشی چرخشی مولکول های گاز در دورترین نقطه به نسبت به هر نقطه به  سمت مرکز بسیار بیشتر است. شاید شما در مورد دستگاه فنی ، سانتریفیوژ گاز ، برای غنی سازی اورانیوم شنیده باشید. نقش سانتریفیوژ گازی (نیروی دافعه ؛ به دور از مرکز) برای جداسازی ایزوتوپ یک نمونه عملی از یک سیستم چرخشی است. دستگاه معمولی شامل یک استوانه (سیلندر) طویل ، نازک و عمودی است که در یک محفظه تهی حول محور خود با سرعت خارجی بالا (در دیواره) در حال چرخش است. چرخش گاز درون سیلندر در معرض شتاب گریز از مرکز است که باعث افزایش فشار در شعاع خارجی سیلندر میشود که میلیون ها برابر بیشتر از مرکز می شود. همین کار به نوبه خود باعث می شود كه فراوانی نسبی ایزوتوپ سنگین تر در شعاع بیرونی از مركز بیشتر شود. سرعت خارجی معمولی (سرعت دیواره) در یك چرخش سانتریفیوژ  ۵۰۰ متر بر ثانیه (۱۸۰۰ كیلومتر در ساعت) است ، فشار در خارج از آن با ضریب ۴۶ میلیون از مركز بیشتر است.

با توجه به حقایق فوق، موارد زیر را استنباط می کنیم. برای چرخش زمین صلب در محور قطبی خود، کل اتمسفر باید چرخش را با زمان ثابت ۲۴ ساعت تجربه کند (در یک چرخش ، فرکانس زاویه ای p / T 2 ثابت است). هر لایه جوی باید از سرعت زاویه ای متفاوتی برخوردار باشد. سرعت زاویه ای در ارتفاعات بالاتر افزایش می یابد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، لایه بیرونی (نه بیرونی ترین) جو هوا در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری انتخاب شده است. سرعت چرخش در این ارتفاع ۱۸۰۰ کیلومتر در ساعت (۵۰۰ متر بر ثانیه) است که همان سرعت خارجی سانتریفیوژ گازی است. سرعت چرخش در سطح زمین صلب ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت است. در طول چرخش لایه های بیرونی جو هوا باید از همه لایه ها به سمت سطح زمین تحت فشار قرار گیرند. بدون هیچ اعداد و ارقامی فشار هوا دراین حالت باید از حداقل مقدار در سطح زمین به مقادیر بالاتر افزایش یابد زیرا در جو به طرف بالا رفتیم. این فشار هوا باید افراد را بدون نیاز به “نیروی اضافی” نگه دارد. جاذبه مانع از سقوط اشیاء شده است. علاوه بر این ، تغییر سیستمیک مشخصات هوا باید باعث پدیده سقوط اشیاء – فشار هوا شود.

علاوه بر این، ما باید هیدروژن بیشتری را در سطح زمین مشاهده میکردیم تا لایه های بیرونی. مهمترین عنصر در زندگی ما یعنی اکسیژن، باید در لایه های بیرونی متمرکز میشد و در نزدیکی سطح زمین تخلیه میشد.

باورمندان به تئوری خورشید مرکزی چاره دیگری جز این موارد ندارند؛ فشار یا گرانش ( فشردن یا برکشندگی )

انتخاب چرخش زمین (علت فشار) ، شکل انتهای این مقاله ، باید گرانش را از زمین ردکند. در نتیجه ، مدل خورشید مرکزی با ارزش ترین اساس و عنصر خود را از دست می دهد. انتخاب گرانش باید مفهوم چرخش زمین را از کیهان حذف کند ، در نتیجه حرکت زمین اطراف خورشید بی فایده است زیرا نیمی از زمین باید همیشه در تاریکی و نیمه دوم همیشه درروشنایی باشد.

آنچه که در بالا به آن اشاره کردیم واقعیت هایی هستند که در صورت وجود هر دو مورد باید نتیجه بگیرند. ما موارد فوق را با واقعیت های جو واقعی مقایسه خواهیم کرد. در یک اتمسفر واقعی، فشار هوای اندازه گیری شده در سطح زمین ۱۰۱۳.۲۵mbar ( یک اتمسفر) ، در شرایط استاندارد دما است. این بالاترین مقدار فشار است که در بالاترین ارتفاع برای شرایط استاندارد اندازه گیری شد. الگوی فشار جو هوا نشان می دهد که فشار از ۱ اتمسفر به مقادیر پایین تر می رسد زیرا ما به ارتفاعات بالاتر رفتیم. علاوه بر این، فراوانی هیدروژن در لایه بیرونی بیشتر از سطح زمین است. از طرف دیگر ، غلظت اکسیژن در سطح بیشتر از لایه های بیرونی است. نتیجه میگیریم  که زمین از روز اولی که پدید آمده، تا به امروز نچرخیده است. در نتیجه، ثابت شد که زمین چرخشی به دور خود ندارد، بنابراین چرخش زمین به دور خورشید نیز باطل میشود چرا که بدون چرخش زمین به دور خود، پدید آمدن شب و روز بی معنی است. تا اینجا تئوری خورشید مرکزی به زباله دان تاریخ پیوسته. هرچند ما مطالب و تحقیقات متعدد و گسترده تری نیز داریم.

 

نکات اصلی این مقاله بصورت مختصر در زیر ذکر شده است:

۱)  – اینکه کسی ادعا کند حرکت خاصی در کیهان بدون دلیل صورت می گیرد، ادعای او با یک شبهه علم و توهم یا خرافات فرقی ندارد. مهمترین عنصر در مدل خورشید مرکزی چرخش زمین حول محور قطبی آن است. علت چرخش زمین چیست؟ هیچ کس علت چرخش زمین را به هیچ نوع عمل یا نیرویی نسبت نداده است اگرچه آنها علت حرکت مداری (انقلاب) را به قانون گرانش نیوتون نسبت داده اند.

۲) – چرخش لایه هوا در کنار زمین صلب بدون دلیل است و فاقد تکنیک و ابزار است. شاید ، تصور شود که کل زمین در معرض چرخش حول محور قطبی خود قرار دارد. اما ، چگونه می توان فضای هوا (لایه سطح) را با کره صلب و بدون یک روش مهندسی (به عنوان مثال airfoil) چرخاند.
   علاوه بر این، چه چیزی چرخش هوا را برای ده ها هزار سال بدون توقف حفظ می کند (ما افراد اهل عمل هستیم). زمین نه نقش کمپرسور و نه نقش پمپ توربو را بازی می کند. هیچ کس کمپرسور یا پمپ توربو اختراع نکرده تا با انرژی اسرار آمیزی کار کند زیرا هیچ کس آن را خریداری نخواهد کرد. چرخش اتمسفر به دور زمین بزرگترین فریبکاری ای است که بشر تاکنون ابداع کرده است.

۳)  – الگوی جو هوا در امتداد عرض جغرافیایی زمین نشان می دهد که ، فشار هوا در شرایط استاندارد در امتداد عرض جغرافیایی زمین ثابت است و مستقل از جهت است. فشار استاتیک در شرایط استاندارد (سطح دریا و ۱۸ درجه سانتیگراد) مستقل از جهت سنجش  است. به سمت شرق ، غرب ، شمال ، جنوب ، و بالاتر.   اگر زمین در حال چرخش در محور قطبی خود بود ، بنابراین فشار هوا باید با توجه به سرعت چرخش محلی ، با عرض جغرافیایی زمین متفاوت باشد. همین امر به نوبه خود باید طوفان شدیدی از فشار داینمیک را در امتداد عرض زمین از استوا به سمت شمال و جنوب ایجاد کند.

چرخش یا جاذبه .چرخش جو هوا باید مقادیر فشار ارتفاعی را معکوس کند

(این متمایز از فشار هوای پویا که باید در جهت خلاف چرخش زمین باشد است.)

هنگام رانندگی با اتومبیل در بزرگراه ، پنجره را باز کنید و تاثیر فشار هوا را روی دست خود بررسی کنید. این فشار پویا است. اتومبیل خود را متوقف کرده و تأثیر فشار هوا را روی دست خود بررسی کنید. این فشار استاتیک است.

۴) –  اگر زمین دارای چرخش روزانه به دور خود بود، باعث انحراف باورنكردنی همه اجسام درحال پرواز در جو هوا می شد.

 در نتیجه چرخش زمین، فشار هوا با افزایش ارتفاع، افزایش می یابد و مطابق شکل سیب سقوط می کند (توسط عقاب می افتد) از ناحیه فشار قوی به ناحیه کم فشار.
این می تواند فشار باشد و نه گرانش.

 

۵) – حرکت اینرسی در جو هوا خاتمه یافته است، بنابراین همه اشیاء درحال سقوط باید در پشت موقعیت های آغازین خود روی زمین چرخان فرود بیایند. اگر این واقعیت را متوجه نمی شوید؛ پس به سراغ شماره ۶ بروید.

۶) – اینرسی یک بردار است. سرعت اینرسی (از چرخش زمین) برای کلیه اجسام در حال حرکت در جهت غربی از سرعت اولیه (موتور) کم می شود و از طرف دیگر ، بستگی به این دارد که کدام مقدار بیشتر باشد. در یک زمین در حال چرخش ، پروازهای غربی به سختی انجام می شوند و باید نسبت به پروازهای شرقی، با یک نگرش مشخص و روشن هدایت  شوند.

منتظر مقالات بعدی باشید. با تشکر از همراهی شما.

منابع:

.John D. Anderson, Jr. “Introduction to Flight, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2000

.Manson Benedict, Thomas Pigford, and Hans Levi “Nuclear Chemical Engineering”, McGraw-Hill Inc., New York, 1981

 

 

 

Share this post

85 comments

اضافه کنید
 1. شهروز ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۴ پاسخ دادن

  سلام
  مقاله دارای ایراداتی بود که یا بد ترجمه شده بودن و یا به دلیل مسایل علمی بود که درست مطرح نشدن.
  با این حال کلیت مطالب درست بود. علم سیالات و مفهوم لایه مرزی به طور کامل، نسخه مدل زمین چرخان رو می‌پیچه. در درس سیالات ۲ بود که کاملا به چرخش زمین شک کردم و چون فهمیدم که سیال هیچ‌گاه با جسم جامد چرخان کوپل نمیشه، خیلی راحت مدل زمین تخت رو پذیرفتم. به امید آنکه همه ما باسواد و اهل فکر باشیم تا زودتر مدل هلیوسنتریک رو به سطل زباله بریزیم.

  • flatearther ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۵۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ممنونم. بله درسته. مقاله اصلی حالت بسیار آکادمیک و تخصصی تر داشت. برای اینکه مشکلی در خواندنش پیش نیاد، کمی به زبان ساده تر تبدیلش کردیم که بله، قبول دارم یکم از حالت روان خارج شده اما بهرحال کلمات و جملات واضح هستند.
   موفق باشید

  • مجتبی ۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز. سیال به راحتی میتونه با جسم جامد کوپل بشه. باید توجه داشته باشید که شرط مرزی را در تمام سیستم در نظر بگیرید. خارج از جو هیچ تنشی به هوا وارد نمیشود پس هوا مثل جسم جامد همراه با زمین میچرخد. دقیقا مثل حرکت چرخشی سیال درون یک استوانه چرخان….سیال مثل جسم جامد همراه با دیوار میچرخد( در حالت پایدار)

  • حمید رضا ۱۰ شهریور, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۰۷ پاسخ دادن

   سلام سوالی داشتم نظر شما تخت گراها اینه که این همه سیارات داخل گمبده ؟مگه کل قاره ها چقدر وسیع هستند که داخل این گنبد این همه سیاره و ستاره جا گرفته ؟ اندازه این زمین محدود هست و قطعا وسعت گنبد نیز محدود همچنین بیرون گبند چی هست ؟ .

  • هادی ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۰۴ پاسخ دادن

   سلام. به‌نظر شهاب‌سنگ ها توسط آسمان برای راندن شیطاین ایجاد میشن که البته تو قرآن چنین گفته شده:

   الجن/۸:
   و ما بر آسمان دست‏ يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم.

   الجن/۹:
   و در [آسمان] براى شنيدن به كمين مى ‏نشستيم [اما] اكنون هر كه بخواهد به گوش باشد تير شهابى در كمين خود مى‏ يابد.

   الصافات/۶-۱۰:
   ۶- ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم
   ۷- و [آن را] از هر شيطان سركشى نگاه داشتيم
   ۸- [به طورى كه] نمى‏ توانند به انبوه [فرشتگان] عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سوى پرتاب مى ‏شوند
   ۹- با شدت به دور رانده مى ‏شوند و برايشان عذابى دايم است
   ۱۰- مگر كسى كه [از سخن بالاييان] يكباره استراق سمع كند كه شهابى شكافنده از پى او مى‏ تازد

   الحجر/۱۴-۱۸:
   ۱۴- و اگر درى از آسمان بر آنان مى‏ گشوديم كه همواره از آن بالا مى ‏رفتند
   ۱۵- قطعا مى گفتند در حقيقت ما چشم‏بندى شده‏ ايم بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده‏ ايم
   ۱۶- و به يقين ما در آسمان برجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستيم
   ۱۷- و آن را از هر شيطان رانده‏ شده‏ اى حفظ كرديم
   ۱۸- مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى ‏كند

   • محمد2 ۸ شهریور, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۴۱ پاسخ دادن

    خیلی جالبه.
    هر جا که از نظر علمی کم میارید چند تا آیه و حدیث میارید و تفسیر به رای می کنید.
    واقعا شرم اوره.
    همون مطالب علمی هم پر از مغلطه است.
    ادعا می کنید خیلی ساده و روان پاسخ اشکالات را می دهید ولی اکثر مطالب پر از کلمات قلمبه و سلمبه هست و حتی فکر نمی‌کنم خودتون هم چیزی بفهمید.

 2. مصطفی ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۱۴ پاسخ دادن

  جمله Flat earth gravity meanwhile in Australia سرچ کنید زمین تخت گراها خوب دارن کروی گراهارو مسخره میکنن.
  جالب اینجاست اینقدر این سیستم جهانی دیکتاتور و زورگو هست که اگر یکی بیاد بگه من دوست ندارم شکل زمین گرد باشه و از نسل میمون ها باشم همه اون شخصو به عقب مونده بودن و دیوانه بودن محکوم میکنن. بنظر میرسه ما حق انتخاب نداریم جهانو طوری که دوست داریم ببینیم.
  این کجاش آزادی فکری و عقاید است؟
  مدارس و دانشگاهها باید چیزی رو تدریس کنند که نتیجش ضدیت با دین و عقل باشه.
  اکثریت کتاب های علمی بخصوص فیزیک و کتب فلسفی که از نظریه پردازان غربی وجود داره هیچ راهو روش درست و مستقیم و آرامش بخشی جلوی پای ما نمیزاره صرفا با خوندن این کتب از یک ندانستن به ندانستن دیگری وارد میشویم.
  جالب اینجاست مذهبیون ادیان ابراهیم(ع) هم همگی سکوت کردن و باید گفت تسلیم شدند.
  دیگه دوران به زنجیر کشیدن انسان ها مثل زمان فرعون و نمرود تمام شده الان افکار به زنجیر کشیده شدند.
  جراحی های زیبایی ، دوست بازی های غیر شرعی، استفاده از کلمات زشت، مشروب خوری ، بی احترامی به بزرگترها و کنار گذاشتن دین واقعی و بدون ریا دستاورد این سیستم آموزشی بوده.
  رهبریت این نظام جهانی بدست هالیوودی هست که اصلا خودش به حرفایی که میزنه باور نداره و میدونه دروغه برای همین هر چندسال تو بعضی فیلما اعترافاتی میکنه اما اینقدر مردم در جهل فرو رفتن که اصلا کی متوجه میشه. برای کی مهم هست؟
  یک نمونه بهتون بگم پی به شیطنت قوم سرکش و احمق بنی اسرائیل امروزی ببرید اونم با ساخت فیلم سیاره میمون ها.
  صهیونیست ها دو دسته هستند یک گروه میگه ما هرچی گناه هم بکنیم چون فرزندان خدا (قوم برگزیده) هستیم بخشیده میشیم.
  گروه دوم میگن نه درسته که بخشیده میشیم اما در درون جامعه خودمون باید پاک و بدون گناه باشیم.
  فسادهایی که هالیوود ترویج میده در راستای همین اهداف است فکر نکنید اونا خبر ندارن گناه چیه اتفاقا خیلی بهتر از ما میدونن چون با جنی که همکاری میکنن خودش این کارس و طبقات بالای زمین و فرشته ها و معجزات متعدد خدارو دیده.
  سیاره میمون ها نسخه اولش که مارک والبرگ بازی کرده چه هدفی رو دنبال میکرد؟
  در نگاه اول این معنی میرسونه که ما انسان ها یک زمانی میمون بودیم و به مرور زمان با تکامل داروینی به انسان تبدیل شدیم.
  گروه ها و نژادهای مختلف انسانی هم در واقع زمانی گونه ی میمونی داشتند.
  مثلا زورگوها، متفکران، جامعه گریزها، عشق حکومتی ها ، ماموران نظم و قانون همگی در گذشته بودند با تکامل شکل و ظاهر ما در شکل جدید انسانی دوباره ما همان تمدن میمونی را دنبال میکنیم که صرفا هدفی بیهوده و ناتمام است تا زمانی که انسان هیبرید گونه های مختلف یا تکنولوژی های جدیدتری شود.
  اما نکته دوباره مربوط به قوم بنی اسرائیل است.
  به غیر از خودشون که کلا حیوان میدانند.
  اما به آیه ای از قرآن برمیخوریم و امیدوارم دوستان قرآن بخونن.

  « فَلَمّا عَتَوا عَن مّا نُهوا عَنهُ قُلنَا لَهُم کُونُوا قِردَةً خاسِئین؛سوره اعراف آیه ۱۶۶
  و چون از آنچه از آن نهی شده بودند، سرپیچی کردند، به آنان گفتیم: بوزینگانی رانده شده باشید.»

  در واقع بنی اسراییل مثل بچه احمقی شده که دائما دنبال آرامش دادن به خودش هست که حتی اگر خدا مارو تبدیل به بوزینه بکند یک منجی از آسمان خواهد آمد و مارا نجات خواهد داد.
  درسته خدا اونارو انسان نمیکنه اما بنی اسرائیل چون قوم برتر است و در حماقت هیچ کم و کسری ندارد دوباره به قدرت بر خواهد گشت حتی به شکل میمونی که در قرآن اشاره شده است.
  در فیلم اونجرز میگن درخت علم تنها در دست آیرون من است و آخرش همون یهودیه سرمایه دار تانوس رو نابود میکنه.
  در ایکس من میگن درخت حیات و جاودانگی در دست دجال(لوگان) است که حتی ژاپنی ها به نمایندگی از شرقی ها یا قومی که میخواهد قدرت را از صهیون بگیره در این راه شکست خواهد خورد.
  بعنوان مثال نژادپرستی و خریت این قوم رو ببینید امکان نداره در فیلمی روس ها ، چینی ها و بعدش ژاپنی ها و حتی فرانسوی ها که نوکران ماسون هستند از دست اینها در امان باشند. مسلمانان و ایرانی ها که جای خود دارد.
  دائما دارن میگن فقط و فقط از نژاد آنگلوساکسون و یا بنی اسرائیل منجی خواهد آمد به غیر از این وقتتون تلف نکنید.
  حالا سینمای ما هم این وسط چه نقشی داره؟ از اونجا که میبینید در سینمای ما هیچ تبلیغی برای نماز و دین نمیشود.
  نکته های جالبی در فیلم های ما هست که نشون میده خط گیری از جای دیگری دارند.
  نوید محمد زاده در فیلم متری شیش و نیم مثل فیلم مغزهای کوچک زنگ زده نقش دجال به زنجیر کشیده رو بازی میکنه.
  در یک فیلم به ظواهر دجال اشاره میشه مثل پیشونی که نشان کافر دارد و صورت زخمی و حرام زاده بودن و منزوی بودن و جسم ناقص داشتن.
  در فیلم دیگری در بند نیروهای اسلامی (پلیس ایران) قرار دارد که با توجه به بچه دوست بودنش و اینکه بچه باحاله آخرش همه دلشون میسوزه که داره بوسیله سیستم اسلامی اعدام میشه.
  در زندان که زنجیر بدست میره که همان نماد دجال است در جایی با شلنگ توالت مثل مسیح دروغین افراد گناهکار و جهنمی رو غسل آب جهنم میده.
  دائما میگه بچه دوسته چون یاده کودکی خودش میفته. شخصیت قدرتمندی داره و سیستم اسلامی رو به بازی میگیره.
  یا مثلا الان فیلم جنتلمن اکران شده دوباره یک چشم آبی حال روس ها و چینی هارو میگیره.
  مواد فروشی این میشه کار خیر برای شرقی ها میشه کار شر.
  از دهان لورد جرج استفراغی شبیه به آتش دهن اژدها خارج میشه و کل فرهنگ چینو مسخره میکنند.
  روس ها هم طبق معمول انسان هایی وحشی و مرموز و قاتل نشون میده که فقط برای کلیسای ارتدوکس و مادرشون روسیه دست به هر کاری میزنن. این اشاره به کلیسا در فیلم جان ویک واضح تر است.
  آخرش هم شخصیت اول فیلم میگه من شیر جنگلم که اشاره به دجال یا همان هیولای جنگل دارد. لردها و نجیب زادگان همگی زیردست هاش هستند چون اون رئیس این شبکه جهانی است.
  ولی ابن بدبخت ها بی خبرن که شیر واقعی حیدر کرار اسدالله الغالب امام علی (ع) است که جان خودم و شیعیان واقعیش به فدایش باشه.
  این نامردهای ضد خدا بعد از اینکه عزیز دلمان در جنگ خیبر شکستشون داد انتقام های متعددی گرفتن و تا الان هم دست از سرمون برنداشتن.
  ان شاالله عزیزان به اوقات ملکوتی نابودی شیطان رجیم داریم نزدیک تر میشیم.
  زمین تخت هم یک حرکت علمی بر ضد این مردمان سرکش جهنمی است.

 3. حسین ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۵۲ پاسخ دادن

  اگر این مقالات رو با سایت های دانشگاهی در میان بزارید احتمال اینکه حقیقت زودتر بر ملا بشه هست . مقالات رو منتشر کنید و به دست اهلش برسونید تا جهانی بشه و حقیقت زمین تخت آشکار

 4. کامران ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۵۹ پاسخ دادن

  ادمیم عزیز, امیدوارم پیام من رو منتشر کنی،
  من چند تا سوال دارم
  سوال اول اینه ،اگه ‌زمین تخته، و خورشید کوچیکه،و داره دور زمین میچرخه
  پس علت عبور زهره و عطارد از جلوی خورشید چیه،
  این خودش نشون دهنده اینه که سیارات طبق مدل زمین کروی،تو مدارهای خودشون در حال گردش هستن،

  همه سیارات کروی هستند،همه سیارات قمر دارند به دور خودشون و خورشید میچرخن،و
  حالا چرا زمین اینجوری نباشه،

  سوال بعدیم اینه،اکه زمین تخته،پس چرا از همه جای دنیا نمیشه،به همه ماهواره های رسانه ای دسترسی داشت،
  مثلا یه اروپایی چرا نمیتونه به‌هاتبرد یا یاه ست،یا سایر ماهواره های اسیایی دسترسی داشته باشند،

  چرا ماه در نیمکره شمالی،دقیقا برعکس نیمکره جنوبی دیده میشه،

  ادمین عزیز،حقیقت پنهان شده،تخت بودن زمین نیست،
  بلکه ممکنه خروج از زمین واسه انسان غیرممکن باشه،

  همچنین شما در نظر داشته باشه،که تو کتاب های تحریف شده انجیل و‌تورات،مستقیما گفته زمین تخته،
  حالا این مسیحی ها و یهودی ها که دنیا دستشونه،نمیخوان تیر خلاص رو به مذهب خودشون بزنند،و
  و میخوان مردمشون تو شک باشند،و کتاب مقدسشون زیر سوال نره،

  • flatearther ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۱۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   درباره سوال اولتون ، مقاله زیر رو بخونید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=4587

   بطور کامل پاسخ رو میگیرید.

   دقت کنید. شما بصورت پیش فرض زمین رو بین سیارات فرض میکنید، چون از کودکی در مدارس و برنامه های مختلف اینطور به شما نشان داده شده. اما واقعیت این هست که سیارات مانند زمین نیستند و زمین هم مانند سیارات نیست. سیارات گرد ، کروی، کوچک و درحال چرخش بر فراز زمین مسطح هستند و نه نیروی گرانشی ای دارند ، نه سطحی برای زندگی و نه شرایط مناسب برای تبدیل شدن به زمین دوم، بنابراین، با توجه به تحقیقات و مطالعات بسیار، میتونیم نتیجه بگیریم زمین یک سیاره نیست و سیارات اجرام آسمانی جدا از زمین هستند. زمین ، مسطح و وسیع هست، یک گنبد بر فراز زمین وجود داره که درحال چرخش هست. دقت کنید، زمین یک جرم آسمانی نیست، اما سیارات در آسمان قرار دارند و مسیر های مشخصی رو طی میکنند.

   علت اینکه نمیتونید به تمامی امواج در سراسر دنیا دسترسی داشته باشید، این هست که امواج پس از طی مسیر های طولانی دچار پراکندگی (با توجه به نویز حاصل از اتمسفر فشرده زمین میشند) و بعد از طی مسافت خاصی قابل دریافت بصورت رسانه نیستند. این یک واقعیت هست. برخی امواج هم ممکن هست بصورت انعکاسی عمل کنند.

   درباره ماه (و همچنین دیگر سوالات احتمالیتون) این مقاله رو مطالعه کنید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=5369

   بله، حقیقت پنهان شده قطعا تخت بودن زمین نیست. انقدر این حقیقت پنهان شده وسیع و عظیم هست که زمین تخت مانند یک قطره از اقیانوس در این حقیقت پنهان شده قرار داره. وقتی میگیم زمین مسطح هست، خیلی مسائل دیگه در کنارش باید بررسی و افشا بشند. جنبش زمین مسطح فقط محدود به مسطح بودن زمین نیست.
   یهودیانی که دنیا رو در دست دارند، هرگز از مسطح بودن زمین دفاع نمیکنند. بلکه سازمان های فضایی بزرگ دنیا رو کنترل میکنند و همچنان در حال دروغ گفتن به مردم با صحنه سازی سفر انسان به فضا و کروی جلوه دادن زمین هستند. این تنها یکی از جنبه های این دروغ هاست. در سطح وسیع تری قرار داره.
   موفق باشید

  • flatearther ۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   قانون چگالی بدون وجود گرانش فایده ای نداره. اصولا گرانش بخش جدا ناشدنی از جهان هست اما باید به یک تئوری کاملا صحیح و درست دست پیدا کرد تا درصد خطای بسیار بسیار کم و نزدیک به صفر داشته باشه. درباره این مطلب باید بگیم که در رابطه با مدل گرانشی زمین مسطح نیست، اصل مطلب، نقض چرخش اتمسفر زمین و البته نقض چرخش زمین هست که با توجه به قوانین فیزیکی و ریاضی جهان پیرامون ما انجام شده.
   موفق باشید.

 5. Matin.S.I ۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

  من وقتی زمین تخت رو دیدم اول فکر کردم چیز خیلی احمقانه است
  ولی بعد از خواندن مقاله ها و مطالعه های وسیع فهمیدم که نه تنها واقعا زمین تخته و اینکه اینها کلا دروغ های فراموسونی برای جلو بردن جهان طبق خواسته های خودشونه و هر روز هم دارم تمام دوستانم و خیلی از آدم های دیگه رو با استفاده از فیلم و مقاله و… آگاه میکنم که به دلیل مدرک های واضحی که دارم همشون دارن به این نتیجه میرسن که زمین تخته

  یکی از دلایلی که خیلی از مردم از این قضیه خبر ندارن اینه که وقتی زمین تخت رو تو اینترنت سرچ میکنند عکس های بسیار مزخرف و تخیلی میاره و نقشه اصلی رو نمیاره و همینطور سایت های ایرانی که تماما بدون علم مقاله نوشتن رو میاره و مردم هم پیش خودشون میگن پس زمین تخت واقعی نیست

  متاسفم برای کشورم که هر روز بسیاری از مردمش شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند ولی وقتی به آنها میگویی زمین تخت است با اینکه تو قرآن هم ذکر شده آنها بدون معنی کامل و مفهوم آن آیه ها تصاویر دروغین ناسا را باور و میگویند آیا زمین تخت گرایان تصاویر ناسا را نمیبینند.

  به هر حال باید جهان را از جهالت نجات داد

  ولی چند سوال دارم:
  ۱- پس این تصاویر گوگل مپ با آن وسعت و تصاویر زنده که آمریکا از تجهیزات و اتفاقات هسته ای ایران یا مثلا عوض شدن جنگل ها در ۳۰ سال اخیر بدست می آورند از کجا آمده؟

  ۲- میتواند زمین تخت ضخامت یا لایه های بی نهایت یا پهنای بی انتها داشته باشد؟

  ۳- شهاب سنگ ها چگونه از جو عبور میکند؟

  ۴-زمین و ماه بیرون گنبد آسمان اند یا داخل؟

  ۵- آیا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی میتواند به خاطر قمر های آنها که شناسایی نشده باشند باشد؟
  مثل آن ستاره ی کوچکی که کنار ماه و همچنین پرچم های مختلف جهان قرار دارد

  ۶- آیا قانون جاذبه برای ستاره ها معنی میدهد؟
  چون آنها به گفته شما در حال چرخش اند!

  ۷- اگر یه توپ را فرض کنیم که شلیک میشود چرا پس از مدتی در هوا ماندن به طرف زمین سقوط میکند؟ یعنی میشود با قدرت بالا توپ را از هوا سبک تر کرد به سمت بالا میرود آیا انرژی خاص موقتی موجود در آن تمام می شود که به زمین باز میگردد؟

  ۸- پس این که میگویند بمب اتم لایه اوزون را پاره میکند و اگر رادیو اکتیو را در نظر نگیریم مردم آنجا به خاطر نبودن لایه از طریق اشعه مضر خورشید سرطان پوست میگیرند چیست؟

  من یک پیشنهاد دارم که باعث معلوم شدن همه چیز خواهد شد
  به نظر من یک جت پر سرعت یا یک هواپیما را از جنوب آفریقا به همراه یک زمین تخت گرا که کمی هم مهارت خلبانی داشته باشد تا حواسش جمع باشد که خلبان جهت هواپیما را عوض نکند را به همراه دوربین پخش زنده در زیر هواپیما یا جای دیگر
  به همراه یک دوربین در دست زمین تخت گرا

  هواپیما را به سمت قطب جنوب ببرند اگر هواپیما که دیگر دیده نشد و اتفاقی عجیب افتاد معلوم میشود زمین تخت است و اگر هواپیما به جنوب آمریکا رفت هم زمین کروی مشخص میشود

  این پیشنهاد خیلی کامل نیست ولی تا حدی میتواند عموم را مطلع کند

  به امید زندگی بهتر و واقعی تر با قدرت ادامه میدهیم برای از بین بردن جهالت های مختلف

  موفق باشید.

  • فاطمه ۲۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۵۲ پاسخ دادن

   آقای متین سلام
   اپلیکیشن آخرین خبر کاشی علمی نظرات مربوط به اخبار فضایی رو دنبال کنید. به جواب تمام سؤالاتون میرسین .
   نظرات کاربری به نام علی رو دنبال کنید فقط باید صبورباشید

 6. Matin.S.I ۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۸ پاسخ دادن

  من وقتی زمین تخت رو دیدم اول فکر کردم چیز خیلی احمقانه است
  ولی بعد از خواندن مقاله ها و مطالعه های وسیع فهمیدم که نه تنها واقعا زمین تخته و اینکه اینها کلا دروغ های فراموسونی برای جلو بردن جهان طبق خواسته های خودشونه و هر روز هم دارم تمام دوستانم و خیلی از آدم های دیگه رو با استفاده از فیلم و مقاله و… آگاه میکنم که به دلیل مدرک های واضحی که دارم همشون دارن به این نتیجه میرسن که زمین تخته

  یکی از دلایلی که خیلی از مردم از این قضیه خبر ندارن اینه که وقتی زمین تخت رو تو اینترنت سرچ میکنند عکس های بسیار مزخرف و تخیلی میاره و نقشه اصلی رو نمیاره و همینطور سایت های ایرانی که تماما بدون علم مقاله نوشتن رو میاره و مردم هم پیش خودشون میگن پس زمین تخت واقعی نیست

  متاسفم برای کشورم که هر روز بسیاری از مردمش شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند ولی وقتی به آنها میگویی زمین تخت است با اینکه تو قرآن هم ذکر شده آنها بدون معنی کامل و مفهوم آن آیه ها تصاویر دروغین ناسا را باور و میگویند آیا زمین تخت گرایان تصاویر ناسا را نمیبینند.

  به هر حال باید جهان را از جهالت نجات داد

  ولی چند سوال دارم:
  ۱- پس این تصاویر گوگل مپ با آن وسعت و تصاویر زنده که آمریکا از تجهیزات و اتفاقات هسته ای ایران یا مثلا عوض شدن جنگل ها در ۳۰ سال اخیر بدست می آورند از کجا آمده؟

  ۲- میتواند زمین تخت ضخامت یا لایه های بی نهایت یا پهنای بی انتها داشته باشد؟

  ۳- شهاب سنگ ها چگونه از جو عبور میکنند؟

  ۴-خورشید و ماه بیرون گنبد آسمان اند یا داخل؟

  ۵- آیا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی میتواند به خاطر قمر های آنها که شناسایی نشده باشند باشد؟
  مثل آن ستاره ی کوچکی که کنار ماه و همچنین پرچم های مختلف جهان قرار دارد

  ۶- آیا قانون جاذبه برای ستاره ها معنی میدهد؟
  چون آنها به گفته شما در حال چرخش اند!

  ۷- اگر یه توپ را فرض کنیم که شلیک میشود چرا پس از مدتی در هوا ماندن به طرف زمین سقوط میکند؟ یعنی میشود با قدرت بالا توپ را از هوا سبک تر کرد به سمت بالا میرود آیا انرژی خاص موقتی موجود در آن تمام می شود که به زمین باز میگردد؟

  ۸- پس این که میگویند بمب اتم لایه اوزون را پاره میکند و اگر رادیو اکتیو را در نظر نگیریم مردم آنجا به خاطر نبودن لایه از طریق اشعه مضر خورشید سرطان پوست میگیرند چیست؟

  من یک پیشنهاد دارم که باعث معلوم شدن همه چیز خواهد شد
  به نظر من یک جت پر سرعت یا یک هواپیما را از جنوب آفریقا به همراه یک زمین تخت گرا که کمی هم مهارت خلبانی داشته باشد تا حواسش جمع باشد که خلبان جهت هواپیما را عوض نکند را به همراه دوربین پخش زنده در زیر هواپیما یا جای دیگر
  به همراه یک دوربین در دست زمین تخت گرا

  هواپیما را به سمت قطب جنوب ببرند اگر هواپیما که دیگر دیده نشد و اتفاقی عجیب افتاد معلوم میشود زمین تخت است و اگر هواپیما به جنوب آمریکا رفت هم زمین کروی مشخص میشود

  این پیشنهاد خیلی کامل نیست ولی تا حدی میتواند عموم را مطلع کند

  به امید زندگی بهتر و واقعی تر با قدرت ادامه میدهیم برای از بین بردن جهالت های مختلف

  موفق باشید.

  • flatearther ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۲۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   متشکرم
   ۱- توسط ماهواره ها، بالن ها، پهپاد ها، هواپیما ها و…
   ۲- در حد یک فرضیه ممکن هست.
   ۳- شهاب سنگ ها از گنبد آسمان عبور نمیکنند، بلکه حاصل فرآیند های داخلی خود گنبد هستند. تخلیه بار ، توسط Fractoluminescence یا تولید نور توسط شکسته شدن کریستال، Piezoluminescence هم پدیده فیزیکی مشابهی برای شهاب سنگ ها هست.
   ۴- خورشید، ماه، سیارات در داخل گنبد آسمان حضور دارند و ستارگان، کهکشان ها، سحابی ها و… بر روی به ترتیب بر روی گنبد و در داخل گنبد حضور دارند.
   ۵- شاید. البته فعلا دلایل خوبی برای گرفتگی ها داریم که قانع کننده هستند.
   ۶- خیر. قانون گرانش برای ستارگان معنای قوانین گرانشی خورشید مرکزی رو ندارند.
   ۷- نیروی گرانشی وجود داره. منتها تئوری متفاوتی در زمین مسطح ازش وجود داره.
   ۸- هنوز به اون صورت چنین چیزی ثابت یا در سطح جهانی بررسی نشده. ممکنه فقط یک ادعا باشه.
   موفق باشید

 7. Matin.H.I ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۴۷ پاسخ دادن

  درود بر شما

  اگر انحنای بسیار کوچکی بالایی زمین مشاهده کردید تعجب نکنید چون همیشه در یک جای صاف و تخت اگر نور تابیده شود نیم سایه آن ممکن است باعث خطای دید ما شود و ما احساس کنیم که این چیز صاف دارای انحناست

  چرا که اگر شما بر روی یک تخت مسطح نیز نور بتابید در قسمت نیم سایه شاید انحنای کوچکی احساس کنید
  به نظر من به طور اتفاقی و واضح مشاهده انحنای زمین از دید ما میتواند به دلیل نیم سایه باشد
  آیا اینگونه است؟! یا من اشتباه میکنم

  موفق باشید

 8. مصطفی ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۰۹ پاسخ دادن

  https://static01.nyt.com/images/2016/08/16/science/16CHEMTRAILS/16CHEMTRAILS-superJumbo.jpg

  یک مساله پیچیده و حل نشدنی که برای خود زمین تخت گراها و کلا کسایی که به توهم توطئه محکوم میشن وجود گازهای سمی هست که از هواپیماها خارج میشه و این مورد بسیار مشکوکه که اصلا نوع سوخت این هواپیماها طی یک فرایند طبیعی این شکلی از خودش رد بجا میزاره یا اینکه با مواد خاصی ترکیب شده که نور آسمان و اتفاقاتی که در آسمان میفته رو پنهان کنه؟!
  در کارتون انیماتریکس به این گازهای سمی اشاره میکنه که انسان ها از طریق اونها میخوان جلوی نور خورشید رو بگیرن تا به ربات ها که منبع اصلی انرژیشون هست نور نرسه. اینو گفتم که اشاره هالیوودیشو ببینید.
  یه عده دیگه میگن این یک نوع گاز سمی برای مسموم کردن انسان ها و به مرور زمان بیمار کردن ما است تا با صرف هزینه و وقت زیاد عمرمون برای درمان در سیستم پزشکی صرف کنیم.
  اما عده ی دیگه ای که حتی زمین تخت گرا نیستن میگن که این کار برای پنهان کردن سیاره ای مرموز(نیبیرو) در منظومه شمسی است.
  مفصل درباره خورشید سیاه و خورشید دوم و حتی سوم صحبت کردم و تمام نشانه هاشو گفتم البته چون ما علم ناقصی داریم شاید کل این فرضیه ها اشتباه باشه.
  بطور خلاصه بگم طبق باور صهیونیست ها و فراماسون ها هر چقدر ساعت آخرالزمان و اتفاقات ناگوارش مثل جنگ، فقر ، قحطی ، بیماری و فساد نزدیک شود یا بقول قرآن فساد بروی دریا و خشکی آشکار شود میگن که این خورشید به زمین نزدیک تر میشه یا اینکه این خورشید پنهان است ولی جلوی چشمان ما نمایان تر میشه.
  فقط خدا با خبره چی داره به ما میگذره تنها راه چاره فعلا قوی کردن ایمان است چون داریم به سال های عجیب غریب تری نزدیک میشیم.

  • 🙂 ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۴۹ پاسخ دادن

   سلام این پسدمه حاوی مواد سمی است،اگر در مورد فراماسون ها زیاد تحقیق کنید متوجه میشید که قصد دارن جمعیت زمین رو کاهش بدن، این فرمان روی سنگ هم حک کردن، الان دقیق حضور ذهن ندارم اما مستند ظهور رو ببینید متوجه میشید، اگر پیدا نکردید از کانال paranormal office میتونید ترجمه شده شو دانلود کنید

 9. eng. ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۴۰ پاسخ دادن

  اول :
  “حتی با وجود آزمایشات متعدد که توسط دیتون میلر، مایکلسون مورلی، جرج ساینام ، جرج ایری و… انجام شده بود و همگی یک زمین ثابت را نشان می دادند،”
  جالبه یه گزاره استفاده کردید که از نظر علمی اشتباه هست، آزمایش آونگ فوکو حدود ۲۰۰سال قبل چرخش زمین به دور خودش رو اثبات کرده و تمام پارامتر های مرتبط نیز استخراج شدند چطور شما ادعا هیچ دانشمندی تاکنون موفق به اینکار نشده؟

  دوم:
  با استفاده از لوله پیتوت استدلالی برای سیالات گازی مطرح کردید، اینکار هم اشتباه هست، سیالات گازی با سیالات مایع متفاوتند، اصلا امکان بررسی مشترک آنها نیست، شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت نتیجه ای در مورد فشار هوا در جریانات هوایی بگیرید

  از اونجایی هیچ جای متن در مورد لئون فوکو هیچ چیزی ننوشتید ترجیح میدم میشه به عمق علمی بودن نوشته شما پی برد
  در پست دیگر شما هم در رابطه با مدار های زمین مطلبی نوشتم امیدوارم پاسخی خارج توهم توطئه داشته باشید

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۵۰ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   از نظر علمی اشتباه هست؟ چرا؟ شخص مایکلسون در اسنادی که بجا گذاشته نشت اتر رو تایید کرده. نشت اتر یعنی وجود اتر و وجود اتر یعنی پایان نسبیت انیشتین و پایان نسبیت انیشتین به معنای پایان عمر تئوری خورشید مرکزی هست. آزمایشات این دانشمندان که هرکدام بارها و بارها انجام و تکرار شده، سکون زمین رو به اثبات میرسونه. کافیه مقالات کاملی که در خصوص این آزمایشات در سایتمون گذاشتیم رو بخونید.
   آونگ فوکو به هیچ عنوان تحت تاثیر چرخش و حرکت زمین نیست. این آزمایش در همان سالهای اولیه انجامش شکست خورد. طبق اصل فیزیکی ماخ، تفاوتی نمیکنه که جهان به دور زمین بچرخه یا زمین درحال چرخش باشه، در هر صورت آونگ به نوسان در میاد. در اینجا ما یک برگ برنده به نفع زمین مرکزی و زمین مسطح داریم و اون “اثر الیس” هست.
   اثر الیس درواقع تاثیرات چرخشی آونگ فوکو در هنگام خورشید گرفتگی رو نشان میده. در هنگام خورشید گرفتگی، آونگ دچار رفتار عجیبی میشه که نشان دهنده تاثیر اجرام آسمانی بر آونگ هست. پس در نتیجه اصل ماخ به نفع زمین مسطح عمل میکنه.
   چرخش جهان، شامل ستارگان، سیارات و ماه و خورشید عامل حرکت و نوسان آونگ هست. درضمن پارامتر های بسیار بیشتری رو باید در نظر گرفت که اینجا زمان و مکان توضیحش نیست.

   به نظرم دقیقا متوجه منظور مقاله نشدید.
   بحث جریانات هوایی کاملا مشخصه. این مقاله کامل بوده. در گذشته ما مطالب متعدد و مختصر تری رو در کانال در این مورد منتشر کردیم. از نظر علمی، یک زمین درحال چرخش توان کشش اتمسفر رو نداره. کاملا واضح هست. اصولا، علتی هم برای چرخش زمین به دور خودش وجود نداره. آیا میتونید اثبات کنید این چرخش چرا و از چه زمانی شروع شده؟ آیا تا به امروز این حرکت اندازه گیری شده؟

   موفق باشید

   • eng. ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۳ پاسخ دادن

    با سلام
    اول اینکه شما من درمورد آونگ فوکو سوال پرسیدم اما شما در مورد نشت اتر مایکلسون پاسخ دادید:)
    خوبه که از شاخه ای به شاخه ی دیگری نپریم
    در مورد اثر الیس شما استدلال کردید این کل آونگ فوکو رو زیر سوال میبره؟بر چه اساسی؟ شما نمیتونید از خودتون فکت فیزیکی صادر کنید،این فرضیه شماست که اثر الیس به طور کلی آونگ فوکو رو زیر سوال میبره و با پریدن روی اصل ماخ زمین مسطح رو ثابت میکنید!!شما باید برای حرفتون منبع علمی اثبات حرفتون ذکر کنید
    تا به امروز پیش بینی میشه اثر الیس به خاطر شرایط گرانشی خاص در زمان خورشید گرفتگی رخ میدهد و هنوز هم اثبات نشده.
    هرچند خورشید گرفتگی یک استثناء به شمار میره، برای ما مهم نیست زمین با چه سرعتی به دور خودش میچرخه برای ما مهم اینکه میچرخه! آونگ فوکو چرخش زمین به دور خودش رو اثبات میکنه، شما برای رد این نظریه علمی باید منبع موثق ذکر کنید!
    این از آونگ فوکو
    در مورد پریدن از سیالات مایع به گازی پاسخ مناسبی ندادید، شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت سیالات با ویسکوزیته بالا، تنش برشی بالا و خیلی پارامتر های مختلف نتیجه بگیرید زمین توان کشش اتمسفر رو نداره، اینها هیچ ربطی بهم ندارند، چقدر خوب میشه برای هر پستی که ذکر میکنید حتما مقاله علمی که این نظرات گهربار را ذکر کرده بیان کنید و آدرس ژورنال را هم بگید!!
    =====
    اما در مورد نتیجه گیری شما از رد نظریه نسبیت به وسیله نشت اتر باید بگم آزمایش مایکلسون – مورلی برای رد نظریه اتر بوده، شما باید با منبع علمی موثق بگید اینکه مایکلسون در نوشته هایش کجا نشت اتر رو ذکر کرده؟ نمیشه رو هوا حرف زد!! شما دارید فکت های علمی رو بدون اینکه نظریه ای بیان کنید رو هوا رد میکنید، مایکلسون برای رد نظریه اتر جایزه نوبل گرفته و اثبات کرده اتری در فضای بین زمین و خورشید موجود نیست، طی سالها چنین بار نیز این آزمایش تکرار شد و نتایج یکسانی بدست آمد و تابحال در هیچ منبع علمی موثقی رد نشده، نمیدونم شما از کجا در موردش صحبت میکنید شاید شما دانشی دارید که هیچ کس در جهان به آنرا ندارد!

    شاید شما ندانید، نسبیت عام در حضور میدان های گرانشی قوی صدق میکند و نسبیت خاص در حضور میدان های گرانشی ضعیف،

    • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۱۱ پاسخ دادن

     سلام مجدد خدمت شما
     پاسخ درباره آونگ فوکو داده شد. اصل ماخ!
     به گفته ماخ توجه کنید:
     If the earth is affected with an absolute rotation about its axis,
     centrifugal forces are set up in the earth: it assumes an oblate
     form, the acceleration of gravity is diminished at the equator, the
     plane of Foucault’s pendulum rotates, and so on. [In Newton’s
     view] all these phenomena disappear if the earth is at rest and the
     other heavenly bodies are affected with absolute motion round it,
     such that the same relative rotation is produced. But if we take
     our stand on the basis of facts, we shall find we have knowledge
     only of relative spaces and motions. Relatively, not considering
     the unknown and neglected medium of space, the motions of the
     universe are the same whether we adopt the Ptolemaic or the
     Copernican mode of view
     منبع:
     Dr. Ernst Mach, The Science of Mechanics, 4th edition, Merchant Books, pp.
     ۲۳۱-۲۳۲.

     این اصل ماخ هست (چه جهان بچرخد و زمین ثابت باشد و یا زمین بچرخد و جهان با توجه به زمین ثابت باشد، در هردو حالت، باعث نوسان آونگ خواهد شد). اثر الیس چندین آزمایش و نتیجه تجربی رو بصورت مثبت گذرانده. اینکه قبول نمیکنید، اصرار شما برای ماندن سر باور های اشتباه رو نشان میده.
     ساده ترین مفهوم فیزیکی همین اصل ماخ هست و البته ارتباطی با مسطح یا صاف بودن زمین نداره بلکه ارتباط با چرخش یا سکون زمین، به نفع زمین مسطح داره. درضمن در نظر داشته باشید که در آن زمان، تنها کسی که ادعا کرد حرکت زمین به وسیله آونگ فوکو اثبات میشه، خود Léon Foucault بوده.
     من واقعا تعجب میکنم، شما از یک آونگ نتیجه میگیرید زمین در حرکت هست، اما هزاران آزمایش انجام شده توسط جرج ایری، مایکلسون، سایناک و.. که با تداخل سنج های بسیار حساس انجام شده، و خود دانشمندان در اون زمان اعتراف کردند که علتی بر سکون زمین هست، رو بیهوده میپندارید.

     ببینید، درحال حاضر چندین مقاله کامل در این رابطه نوشتیم. میتونید مقالات رو بخونید (مرتبط با سکون یا حرکت زمین):

     انیشتین – فردی که زمین را به حرکت انداخت:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4821

     آزمایش جرج سایناک – زمین ثابت است:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4791

     از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است:
     http://flatearthfarsi.com/?p=3758

     این حرف شماست:
     “شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت سیالات با ویسکوزیته بالا، تنش برشی بالا و خیلی پارامتر های مختلف نتیجه بگیرید زمین توان کشش اتمسفر رو نداره”

     در پاسخ به شما باید گفت:
     اولا مقاله رو کامل بخونید تا درک درستی از آزمایش لوله پیتوت پیدا کنید
     دوما باید در نظر داشته باشید، آزمایش لوله پیتوت با توجه به مقایسه با شرایط جوی و اتمسفر زمین، بسیار علمی تر و عاقلانه تر از باور به چرخش زمین به علت نوسان یک آونگ هست. ما در این مقاله با مفاهیم فیزیکی و ریاضی حرفمون رو اثبات کردیم و بنظر بنده نیازی به توضیح اضافه تر نیست و مقاله کاملا گویا هست.

     مایکلسون در مقاله ای که در سال ۱۸۸۷ منتشر کرد نوشت:
     The actual displacement was certainly
     less than the twentieth part of this, and probably
     less than the fortieth part. But since the displacement
     is proportional to the square of the velocity,
     the relative velocity of the Earth and the
     ether is probably less than one sixth of the Earth’s
     velocity, and certainly less than one-forth.”

     منبع دانلود مقاله:
     https://www.researchgate.net/publication/274278546_Revisiting_the1887_Michelson-Morley_Experiment

     صفحه دوم.

     فیزیکدان آمریکایی آقای دیتون میلر، به مدت ۲۰ سال به انجام آزمایش پرداخت و نتایج مثبت از حضور اتر و سکون زمین رو یافت. نمیدونم دانش فیزیک شما چقدر هست اما پیشنهاد میکنم تاریخ علم رو از ابتدا یاد بگیرید.

     بهرحال پیشنهاد میکنم حتما این مقاله رو بخونید:

     انیشتین – فردی که زمین را به حرکت انداخت:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4821

     به شما کمک میکنه اطلاعاتتون رو آپدیت کنید. دقیق بخونید.

     موفق باشید

 10. سهراب ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۵۵ پاسخ دادن

  سلام به همه دوستان عزیز.لطفا روی این لینک بزنید تا بفهمید حرف اینایی که میگن زمین صافه، مزخرفی بیش نیست.اگه تونستین با منطق(نه چرت و پرت)ثابت کنید این حرفا غلطه،خوشحال میشم که دلایلتون رو بشنوم.https://gadgetnews.net/210505/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/

 11. eng. ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۹ پاسخ دادن

  این کامنت را جای دیگر هم نوشته بودم اینجا هم مینویسم
  اینکه شما و همکارانتان به راحتی فکت های علمی را زیر سوال میبرید شاید بسیاری را متعجب کند! البته رد کردن کار ساده ایست چون نیازی به اثبات نداره امروزه حتی بقالی ها هم فرضیاتی برای رد فکت ها نظریات علمی دارند!!
  اثبات کردن کار سختی است
  بیایید کمی در مورد مدل دیسکی شما بحث کنیم:
  بنا به مدل منتشر از زمین تخت شما که به شکل یک دیسک هست طول مدار های جنوب استوا از طول مدار های شمالی بیشتر هست، یعنی اگر دایره ای با مدار ۳۸ درجه جنوبی روی مدل دیسکی شما بکشیم حدودا ۲برابر طولانی تر از مدار ۳۸ درجه شمالی خواهد بود، حالا چرا ۳۸؟ چون خط بین دو کره هست و از بیشتر کشورهای نیمه شمالی عبور میکند، البته ۳۸ درجه جنوبی هم از ویکتوریا استرالیا میگذرد(شما میتونید ۴۰بگیرید یا ۳۰ بگیرید)

  کافیست برای اثبات اشتباه بودن این مدل دیسکی مثلا کمان ۵ درجه به مرکز قطب شمال فرضی این مدل رسم شود و فردی یک بار در مدار ۳۸ درجه این ۵درجه را طی کند و کیلومتر شماری کند

  و یکبار هم در مدار ۳۸ درجه جنوبی همین ۵ درجه را طی کند(فرقی ندارد به مرکزیت قطب شمال یا جنوب در مدل کروی)، اگر طول مسافت طی شده در مدار جنوبی بیشتر بود حرف شما صحیح هست اگر نبود هم مشخصه مدل احمقانه اس

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۱۶ پاسخ دادن

   این بحث ها مربوط به مدل نقشه زمین مسطح هست. نقشه زمین مسطح پر ایراد ترین و پر تناقض ترین قسمت از مبحث زمین مسطح هست. امروزه مدل های زیادی از زمین مسطح وجود داره که محدود به مدلی که ازش ایراد میگیرید نیست.
   و البته مشکلات این مدل رو هم نداره. در کانالمون نقشه ای جدید منتشر کردیم، هرچند ایرادات خاص خودش رو داره، اما بسیاری از پدیده های نجومی و منطقی حال حاضر رو به خوبی توجیه میکنه.

   • محمد2 ۸ شهریور, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۱۰ پاسخ دادن

    شما هر زمانی در پاسخ درمانده می شوید و مدلتون جوابگوی ادعاهایتان نیست به راحتی شکل و شمایل ان را عوض می کنید.
    پس کی به ثبات می رسید؟؟؟؟
    چطور انتظار دارید مردم بر اساس یک مدل پر از خطا و اشکال حرف شما را باور کنند. ابتدا نظریات و فرضیات خود را اثبات کنید و سپس مردم را به آن دعوت کنی.

 12. سهراب ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۲۲ پاسخ دادن

  واقعا نمیفهمم…. یه سری آدمی که عقده علم دارن، ولی حرفاشون سر و ته نداره،و هیچ علمی توشون نیست، توی قرن ۲۱ اومدن مبگن زمین تخته.. آخه آدم مثلا با شعور و تحصیل کرده ای که اومدی این سایت مزخرف رو درست کردی تا مخ مردمو کار بگیری، یکم فکر کن!! ما میگیم آقا، اگه زمین تخته، پس این همه عکس ماهواره ای که از زمین هست پس چیه؟؟!! بعد شما میگی اینا همش دروغه و میخوان بازی بدنتونو و ناسا از ترفند های سینمایی استفاده میکنه و … تا حالا شده با خودت فکر کنی چه دلیلی داره که کل دنیا میخوان شما چند تا آدم فرهیخته و علم دوست رو گول بزنن و بگن زمین گرده؟؟!! یعنی از چند صد سال پیش که میگفتن زمین گرده، اعم از گالیله و اینشتین و نیوتون …. همه میخواستن شما چند تا عالم رو گول بزنن؟؟!! فکر کردی اصلا چه دلیلی داره؟؟! چی بهشون میرسه با این کار؟؟ به جای اینکه با دروغ و سوء استفاده از نادانی مردم بخوای زمین رو صاف کنی، برو دلت رو صاف کن….

  • مصطفی ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۵۵ پاسخ دادن

   ابلیس شیطان بزرگ، دارای اعوان و فرزندان و جنودی از انس و اجنه است که با کمک آنان جهانیان را می فریبد. قرآن به جنود و فرزندان شیطان اشاره می کند و می فرماید:«آیا ابلیس و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می کنید در حالی که دشمن من هستند.»
   (کهف، آیه ۵۰)

   و می فرماید:«ابلیس (شیطان بزرگ) و همکارانش شما را می بینند و شما آنها را نمی بینید.»
   (اعراف، آیه ۲۷)

   تا دلت بخواهد از آرم ها و نشانه های این ها در هالیوود و ناسا تو سایت گذاشته شده و نظراتو بخونی دونه به دونه فیلم های هالیوودی نشانه شناسیش وجود داره.
   حالا اگر آزاده باشی متوجه میشی بعضی چیزا منطقی و درست نیست و از جای دیگه ای داره خط گیری میشه.

  • مصطفی ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۳۵ پاسخ دادن

   دینی نیست.
   میگی اون دانشمندا دروغ گفتن من هم با قاطعیت گفتم بله.
   درباره زمین تخت رائفی پور نظرش اشتباهه.
   رائفی پور مرد بزرگیه و خیلی قبولش دارم اما درباره انتخاب شدن هیلاری کلینتون ، نامه نوشتن به تتلو و اینکه الان رد میکنه نمیگفته شلوار جین همان جن بوده که خودش میگفته متاسفانه نشون میده زیاد در هر مبحثی نباید وارد میشده و الان تازه داره کار یاد میگیره البته از لحاظ سیاسی صددرصد باهاش موافقم.
   الان دیگه سکوت میکنه و کلا داره خودشو عقل گرا نشون میده.
   زیرو روی تمدن غرب توسط ماسون بنا شده تا بخوای اسناد هم هست.
   اینا درون سازمانی خودشون از همه چی خبر دارند ولی بیرون از مجموعه من و امثال تو باید ندانسته بمانیم.
   مثالشم قبلا با باور صهیون زدم که اینا خارج از خودشون چون آدم حساب نمیکنن میگن هرچقدر میشه فسادو جهلو باید گسترش بدیم چون میگن قوم برتریم و برگزیده ایم پس فقط ما بهشت میریم.
   هر وقت تونستی دلیل اینکه چرا شبکه های اجتماعی و ماهواره ای با کلی بودجه برای ما مجانی راه اندازی میکنن بفهمی بعدش متوجه ساختار و سیستم کنترل این مجموعه میشی. به راحتی فیلم های هالیوودی قابل دسترسی است از هر سنی هم تو ایران دانلود میکنن و میبینن.
   شیطان اول دروغ رو واقعی جلوه میده. بعد هرکی جلوش بایسته میشه توهم توطئه. بعد میگی زیرو روی هالیوود نمادهای صهیونی و شیطانیه میشه صرفا برای سرگرمی. همینا که روی ذهنا تاثیر میزاره میشه فیلم های پاپ کورنی.
   هری پاتر علنا داره تبلیغ جادوگری میکنه. فیلمای اسکاریشون علنا تبلیغ همجنسبازی میکنن.
   تو کارتوناشون تا بخوای همجنسبازی تبلیغ میشه.
   همین فیلم اد استارای برد پیت از لحاظ قوانین فیزیک مشکل داره و در یک جایی ماه رو دارای جاذبه نشون میده که ماشین بروی سطح ماه چسبیده و حرکت میکنه در جای دیگه بروی یک صخره ی بزرگ ماشین پرواز میکنه که بگه ماه جاذبه نداره!! بالاخره این ماشینو چی روی ماه نگه میداره؟
   در جایی که پدرش میخواد ازش جدا بشه بدون دلیل بسمت فضاپیماش پرتاب میشه.
   همین ایلان ماسک که هروز اخبارش پخش میشه میخواد از تام کروز استفاده کنه. چون ناسا و هالیوود دوبال قدرت دجال هستند.
   اینقدر نشانه و علامت پنهان و پیدا هست که هرکس نبینه همان بهتر ندانسته از دنیا بره چون هر چقدر هم میخ تو این سنگ بکوبی آخرش فرو نمیره.

  • محمد ۲۲ تیر, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۵۲ پاسخ دادن

   عزیزم اولا اگر دقیقا دیده باشیش به هیچ عنوان صراحتا هیچ اشاره‌ای به گرد بودن زمین و .. نداره. دوما شما که خود دم از اثبات مسائل با علم و نظریات میزنی پ نباید چنین حرفی بزنی! و سوم اینکه در همین قرآن و برخی از احدیث و روایات اگر به تفاسیر مراجع و علما نظری بیندازیم به مدلهای مختلفی از جهان ما اشاره شدس و کاملا هم پرواضحه که اصلا ذات هستی بر همین مبناس. اگه قرار بود که خداوند از همون اول اشاره به مدل جهان ساخته خودش داش که دیگه نیازی نبود بشر برای چنین مطلبی و یا هر مطلب علمیه دیگه‌ای دنبال فهم اون باشه و اینهمه خون خون‌ریزی و ظلم و ستم براش حاصل شه. پ.ن ما به هر چیزی که اعتقاد داریم نباید کسیو با هر نظریه و استدلای به سخره بگیریمو برای فرار از جواب دادن یا کم حوصلگیه خودمون به متهم کردن افراد روی بیاریم. به امید روزی که ان‌شاءالله هممون بتونیم با تلاش خودمون و صد البته کمک ائمه هدات و معصومین و عنایت حق تعالی به واقعین جهان پیرامون خود پی ببریم و هممون از جهالتی که توش گرافتار شدیم رهایی یابیم. آمین

 13. مصطفی ۷ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۰۴ پاسخ دادن

  https://forum.tfes.org/index.php?topic=11267.0

  کلیپ اول فضانورد دست راست که تیشرت مشکی داره، در ثانیه ۵۰ لو میده که تصویری که داره پخش میشه از آمریکا است.
  در کلیپ دوم فضانوردان دیوانه وار در حال خندیدن هستند که نفر سمت چپ حرکت آکروباتیک میزنه و دونفر کناری و پشت سریش در حال کمک دادن برای جمع کردن سیمی که بهش آویزون شده هستند.
  بقول کسی که تو کلیپ حرف میزنه اگر باور نمیکنید تمامی این داستان ها ساختگی نیست پس مطمئن باشید شستشو مغزی شده اید.

   • مصطفی ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۴ پاسخ دادن

    سلام آقا یاشار
    ممنون شما لطف دارید. در صفحه پاسخ به سوالات رایج درباره زمین تخت و صفحات بعدش و همین جا مفصلا از هالیوود و ایلومیناتی مطلب گذاشتم و هدفم از این کار تکمیل کردن موضوع زمین تخت بوده. اصل این سایت موضوع زمین تختو بررسی میکنه اما باید همه متوجه بشن که این یک موضوع ساده علمی نیست و افرادی که پشت این قضیه و ناسا حضور دارند در واقع همون شیاطین انس و جنی هستند که قرآن اشاره میکنه. در واقع بیشتر نماد شناسی کردم چون شیاطین به شکل مستقیم و علنی صحبت نمیکنن و کم پیش میاد بشه مچ اینارو گرفت برای همین از نمادها و نشانه های متعددی استفاده میکنند چون اگر چهره واقعیشون برملا بشه دیگه کسی به حرفای اینا گوش نمیده. یکی از ویژگی های روز قیامت و آخرالزمان همینه چهره واقعی این موجودات برای ما نمایان میشه البته ان شاالله اگر از مومنین باشیم.
    یکی از نمونه هایی که هالیوود و ایلومیناتی علنی خودشون معرفی میکنن و پشت نقاب معصومانه قرار نمیگیرن فیلم وکیل مدافع شیطان است.
    از اینکه آمریکا توسط اینا ساخته شده و اینکه نیویورک همون بابل جدید است و زن قرمز پوش دختر شیطان که با رابطه با پسرش(شاخ کوچک یا اسب تک شاخ با بازی کیانو ریورز) بدنبال ورود دجال یا ضد مسیح بروی زمین است. تمام سیستم فاسد امروزی رو تحت کنترلوش دارن. در قسمتی از فیلم به ترامپ اشاره میکنه که روحش رو به ابلیس فروخته. نمیشه بعضی نمادهارو تفسیر کنم فقط بشکل خلاصه بگم که ۹۹درصد بازیگران هالیوودی حرام زاده های خودش هستند که در این فیلم به موضوع ابلیس زاده و دورگه بودن پسرش اشاره میکنه.
    دلیل ساخت این فیلم جنگ داخلی گروههای مخفی و صهیونی است که بهم اخطار میدن و بازی پیچیده بین خودشون است و زیاد ما سر در نمیاریم.
    مثل اشاره به خانواده ماروونجین در فیلم ماتریکس.

   • مصطفی ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۴۵ پاسخ دادن

    نمونه دیگه که به زمین تخت مربوط میشه فیلم Midsommar است. اولین ویژگی فیلم های هالیوودی عزیزان تم دارک و تیره و جهنمی است.
    یعنی وقتی که سریال و فیلم هالیوودی میبینیم دلامون تاریک میکنه که حالمون بدتر میشه و یک هیجان کاذب در ما ایجاد میکنه. هیچوقت گول خوب حرف زدن هالیوود نخورید چون جملات و کلمه هایی که اینا میگن دارای معانی مخفی و جهنمی است.
    در این فیلم مثل بقیه فیلم های هالیوودی سیستم کنترل مغز شروع میشه و با نجاست و فساد ذهنارو به سمت مورد نظر ابلیس رجیم میبرند.
    اما نکته اصلی خورشید پرستی اینا هست و قربانی که برای خورشید میدهند. دختری که بعنوان ملکه انتخاب میکنن در واقع مادر زمین و بارور کننده است. پسری که درون پوست خرس قرار میدهند نماد هیولا یا دجال است.
    مو بلوند چشم آبی بودن اینها دو نماد داره. مردمان پشت کوه قاف و جنیان رده بالا و برتر مثل الف ها در فیلم ارباب حلقه ها.
    اما این قربانی برای چیه؟ جلوگیری از خورده شدن خورشید توسط خورشید سیاه و همیشه روشن بودن خورشید در سرزمین خدایان چشم آبی است.
    قربانی کردن و رابطه جنسی نامشروع از ویژگی های بعل پرستان و مراسم بالماسکه است.
    فرزندان این رابطه همگی در خدمت ابلیس هستند.
    اعدادی که در این فیلم استفاده میشه ماسونی است.
    مثلا سیکل سنی که دارن و در هر سنی باید یک کار خاص انجام بدهند.

  • حمید رضا ۱۰ شهریور, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۰۵ پاسخ دادن

   سلام سوالی داشتم نظر شما تخت گراها اینه که این همه سیارات داخل گمبده ؟مگه کل قاره ها چقدر وسیع هستند که داخل این گنبد این همه سیاره و ستاره جا گرفته ؟ اندازه این زمین محدود هست و قطعا وسعت گنبد نیز محدود همچنین بیرون گبند چی هست ؟

 14. مثتتیل ۱۰ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۳۸ پاسخ دادن

  سلام ی چنتا موضوع رو میگم. نمیدونم گفتید یا نه! اولی کامل و حلالی بودن ماه هست که یک عکس میزارم که طبق گفته ی همین دانشمند هاست که ببینید چقدر احمقانه ست.
  https://www.google.com/search?q=moon+phase&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiXrsz20dzpAhVVBGMBHQdWC2EQ_AUoAXoECBIQAw#imgrc=OBSuWhzo7TpmnM
  ۲-اینکه طبق گفته ی دانشمندان زمین به طور بیضی به دور خورشید میچرخه تا فصل هارو بوجود بیاره اما در مدار کلی به همراه بقیه سیاره ها مدار همشون گرده! جالب نیست این تناقضات؟
  اگر متوجه نشدید بگید تا لینک فیلم براتون بزارم

 15. مصطفی ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۵۲ پاسخ دادن

  https://www.kojaro.com/2016/3/1/117449/iran-mosque-ceilings/

  چند وقتیه که بحث معماری اسلامی تو مملکت راه افتاده که البته کسی درباره ریشه و اصل این موضوع کاری نداره و صرفا همه میگن چون آرامش زا است پس چرا طی این همه سال معماری غربی و نامنظم در ایران مجوز ساخت گرفته؟
  عزیزان معماری اسلامی برگرفته از روح و سرشت پاک انسانی ما است که ریشه فطری داره و یجورایی باید گفت از قبل این معماری در روح ما نقش بسته و با دیدنش به آرامش میرسیم. یک نمونه مساجد است که با رفتن حس خاصی به آدم دست میده البته نه مساجد اموی که تحت نفوذ یهود ساخته شدند.
  در معماری اسلامی تمام اجزا بهشت و طبقات بالای آسمان بکار برده میشه. بعنوان مثال گنبد ، ستون مساجد، حوضخونه(نماد حوض حضرت رسول) و نمادهای دیگر مثل درهای ورودی بهشت، عرش الهی و درخت طوبی. نقوشی که بروی دیوارهای مساجد میبینیم در واقع نوع مصنوعی سنگ های گران بهایی است که در بهشت بروی دیوارها بکار برده میشوند. فرش زیر پا نماد زمین تخت و طبقات آسمان است. نقش و نگار فرش در واقع بهشت عدن است. زمانی که به این نقوش اصیل و پر معنا نگاه میکنیم تماما آرامش و زیبایی میبینیم.
  حتی معماری غربی و یونانی مثل بناهای المپیون ها هم همین معماری است اما خدا و روح در این معماری وجود ندارد و با یک سازه سکولار و مشرکانه طرف هستیم. کلیسا و معماری غربی مثل خونه های دارای شیروانی بر گرفته از این نمادهای ماسونی است. اکثر مکان های دولتی آمریکا به سبک المپیونی ساخته شده چون توسط ماسون ها بنا شده اند و باید بهشتی بدون خدا بما نمایش دهند.
  دلیل پیچیدگی نقش و نگار اسلامی در واقع خانه های بهشتیانی است که گفته میشه ۱۰۰ سال هم در اون خونه ها قدم بزنید بازهم تمام نمیشود که ما نمونش رو در فرش ها میبینیم.

 16. کامران ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۵۵ پاسخ دادن

  ادمین عزیز تنها شک من به ناسا اینه،که چرا فیلمی از فاصله دور از زمین نمیگرن،که هم کل زمین مشخص باشه
  و هم چرخشش،
  تموم فیلمها تو فاصله نزدیکه،و اونم یا دوربین فیش ای که سطح رو انحنا میده،

  واقعا چه خبره،
  آیا ناسا از قصد نمیخواد که بر‌ زمین تخت مهر پایان بژنه،یا اینکه واقعا نمیتونه،
  چرا همه موشک های ارسالی تا یه فاصله خاصی میرن،چرا فراتر از اون نمیرن؟

  سوال اینجاست،اونا تا فاصله ای میرن و‌ فیلم میگیرن،ولی چرا فراتر نمیرن که زمین کاملا مشخص بشه،

  کم کم دارم شک میکنم،که‌نکنه ناسا و‌ماسونها دارن ما رو بازی میدن،شاید الان با این کارها،مردم رو به سمت مذهب(که مستقیما گفته زمین تخته و‌مدرک اصلی تخت گراها مسیحی هست) سوق میدن،ولی بعدا با مدرک درست و حسابی،ریشه به تیشه زمین تخت بزنن،تا مردم رو از مذهب دور کنند

  • مصطفی ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۳۸ پاسخ دادن

   دوست عزیز برای درک بهتر روش کار هالیوود و سیستم حاکم بر آمریکا فیلم پدرخواندرو خیلی با دقت تماشا کن.
   آمریکا یک کشور سرمایه داری مافیایی دارای چند خانواده قدرتمند است. این خانواده ها هرکدوم یک قسمت از قدرتو صاحب هستند البته جنگ های درونی بین خودشون هست و دموکرات و جمهوری خواه صرفا نقابی برای دموکراسی دروغین این کشور است.
   بعنوان مثال مافیای سیسیل ایتالیا که مسیحیت کاتولیک کنترل میکنن. خانواده راکفلر و روچیلدها و فورد و مورگن همگی از قوم بنی اسراییل هستند و از نوادگان ۱۲ قوم یهود هستند.
   علاوه بر اینها بشکل پنهان و بسیار مخفی ایلومیناتی با کمک اجنه و دورگه ها این وسط نقش خودشون ایفا میکنند. حتی آمریکا تحت کنترل مافیای بسیار قدرتمند روس از طریق کلیسای ارتدوکس و مافیای چین که تحت نفوذ یهود هستند میباشد. اگر‌ افرادی مثل بروس لی معروف میشن بعدا بشکل مرموز کشته میشن همگی از نوکران یهود هستند. بروس لی در تمام فیلم هاش مثل اژدها وارد میشود از نمادهای صهیونی یهودی مثل پنجه گرگ یا دجال استفاده میکند.فیگور مار کبرا و لباس زرد بروس لی هم اشاره به گروه اجنه صاحب قدرت در آمریکا است.
   هزاران دختر بچه در آمریکا هرساله ناپدید میشوند که در واقع برای قربانی این قوم ظالم و مخفی بکار برده میشود.
   اقوام جنی در آمریکا دارای چند نشان هستند.چشم سیاه ها مثل گروه Black eyed peas یا شخصیت مرد عنکبوتی که ماسکی که بروی صورت داره نماد این گروه است.
   خزنده گونه ها که صاحبان وال استریت هستند و بهشون دایناسور میگن که امگاها هستند و آلفاهارو گرگ وال استریت میگن. مثل آرم تیم های بسکتبال ترونتو رپتورز و مینسوتا تیمبرولوز.
   کوتوله ها که بهشون دورف یا هابیت میگن. قد بلندا که گفته میشه قوم عاد دوم است. جالب در هری پاتر یا ارباب حلقه ها به گونه های مختلفی که بر غرب حکومت میکنند اشاره میکنه.
   در واقع یک سفره ای پهنه در آمریکا و یک سیستم برده داری بسیار پیشرفته و روتوش شده که هرکدوم از شیاطین انسی و جنی یک بخششو کنترل میکنن برای همین هالیوود فیلم های متناقض میسازه البته الان فیلم ها بیشتر متحد شدند چون داریم به خروج دجال نزدیک تر میشیم و بهتره گفت اختلافات تا نابودی اسلام دارن کنار میزارن.
   بشکل ناقصی در فیلم هانگر گیمز به بازی این گروهها اشاره میشه و زیاد نمیخوان قضیه لو بره ولی از یک طرفی هم میخوان بگن زیر پرچم صهیون ابرقدرت دنیا هستند.در این فیلم منجی صهیون با تیری قدرتمند گنبد آسمانو میشکنه که اعلان جنگ با خداست.
   اتفاقا تشکیل کشور آمریکا که با کشتار میلیون ها سرخ پوست و اسرائیل با کشتار هزاران فلسطینی یک نشانه آخرالزمانی داره که خداوند دوباره مثل سیل حضرت نوح (ع) یکبار برای همیشه اجازه داده یکجا جمع بشن و قصد نابودی اینارو داره.
   اگر بازی خدای جنگ هم بازی کرده باشید شخصیت قهرمان یک خالکوبی قرمز بروی چشم چپش دارد.
   این نماد سفیانی است و خالکوبی بروی چشم آرم اسرائیل است. اگر به کشور اسرائیل نگاه کنید شباهتو میبینید. دست راستش نماد ۶۶۶ داره. شمشیر یا گرزی که استفاده میکنه اسمش لوایاتان است. درباره بهموث و لوایاتان تحقیق کنید حرفای جالبی در کتب مقدس یهود گفته شده.
   شخصیت این بازی مجموعه ای از دجال و سفیانی است.

 17. کامران ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۵۹ پاسخ دادن

  سی سال پیش کارت های بازی ایلومیناتی، منتشر شده،که در ظاهر بازی کارتی ساده بود،ولی با گذشت زمان
  مشخص شد،که هر کارتی،مختص به پیشگویی یه اتفاق تو اینده ست،خلاصه خیلی از پیشگویی هاشون
  تا حالا اتفاق افتاده و‌خواهد افتاد،
  روی یه کارت که ‌عکس زمین تخت بود،نوشته بود،
  مردم به زمین تخت گراها میخندن،ولی اونها به بعضی از حقایق پی بردن،

 18. کامران ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۴۹ پاسخ دادن

  آقا مصطفی،شما داری از خود فیلم ها و سریال های هالییود علیه ،خودشون استفاده میکنی،
  اینجوری درست نیست
  از کجا معلوم،اونها خودشون نمیخوان که ملت ها اینجوری فکر کنننذ،
  یعنی از قصد با نمادگرایی کاری میکنند که فکر مردم غیر مستقیم به سمت این چیزها بره،
  در ضمن من شک ندارم که قوم بنی اسراییل ،قوم برتر خدا هست،
  چون همینها در حال اجرای فرامین اخرالزمانی ادیان ابراهیمی هستند،

  اگه میبینی مقدمات ظهور داره اماده میشه،کار همینها است،

  در ظاهر میخوان بگن،که شیطانی و خلاف دین هستند،ولی در باطن ایمانشون از خدا خیلی خیلی بیشتر از شیعه هاست،
  در ضمن شما شیطان رو خیلی بزرگ کردید،شبطان یه مخلوقه و نه خالق،
  و ثانیا شیطان از طرف خدا ماموریت داره نقش منفی رو تو دنیا داشته باشه،
  علتش هم اینه که باید مثبت و منفی در کنار هم در تعادل باشند،

  شک نکن سیارات هوشمند دیگر هم ،شیطان(بازیگر نقش منفی) دارند،

  خلاصه ذهنتو با اینچیزها پر نکن،ما مخلوقات نه سر پیازیم و نه پیاز،تموم حکومتهای جهان در باطن
  از یه منشا میگیرن،و همه دشمنی ها و جنگها ساختگی هست

  • مصطفی ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۴۹ پاسخ دادن

   آقا کامران عزیز در رابطه با شیطان هم حرف شمارو قبول دارم هم اینکه حرفت اشتباهه.
   اول از همه برای برخورد با دشمن باید شناسایی بشه اما نباید اینقدر ازش بگیم تا بزرگش کنیم و باعث ترس بشه البته خیلی مسائل با سانسور میگم و وارد موضوعاتی مثل خواب و اجسام نمیشم این موضوع بسیار پیچیده و نیاز به کار زیاد داره و هرجایی نمیشه این حرفارو زد.
   در رابطه با هالیوود قبلا گفتم آمریکا دارای گروههای مافیایی و مخفی مختلفی است که هرکدوم اهداف خاص خودشون دنبال میکنن.
   شما باید بین حق و باطل بتونی تفکیک قائل بشی.
   قوم بنی اسراییل یک زمانی قوم برتر بود اما بعدا گوساله پرست شد و این موضوع هم در کتب مقدس یهود و نصارا هم تایید میشه که این قوم بخاطر اطاعات نکردن از اوامر الهی به یک قوم آواره و بی خانه تا آخرالزمان تبدیل شده و اینکه الان کشوری باسم اسراییل دارن برخلاف آموزه های دین یهود است.
   هالیوود بحثش خیلی عجیب غریبه و بشکل استادانه ای حق و باطل که از ترفندهای شیطان است رو باهم مخلوط میکنه.
   یک زمانی کعبه تبدیل به بت خونه شده بود. اصل کعبه حق است اما افرادی که همین الان ازش حفاظت میکنن وهابی و آدم کش هستند.
   هالیوود میاد حق میگه و مثلا از مظلومین دفاع میکنه اما در باطن اهداف مختلفی دنبال میکنه. دلیل تاکید به هالیوود قدرت و نفوذیه که بروی اذهان مردم داره.
   هالیوود همجنسبازی، مشروب خوری، زنا، خیانت همسر، آدم کشی، بی حجابی و خیلی از گناهانی که در ادیان ابراهیمی منع شده اند تبلیغ میکنه.
   هالیوود دائما درحال بد نشون دادن مسلمانان ، چینی ها، روس ها ، سیاه پوستان و خیلی از اقوام دیگه مثل مکزیکی ها است.
   هالیوود چند خدایی که در قرآن بشدت خدارو عصبانی میکنه تبلیغ میکنه نمونش سریالی مثل بازی تاج و تخت که دائما میگن خدایان یا فیلم هایی مثل برخورد تایتان ها و خدایان مصر که علنی به دوران جاهلیت و بت پرستی برگشته اند.
   ولی چرا میگیم صهیون چون اینا ذاتا نژادپرست هستند همون ویژگی ابلیس رجیم که گفت من از آتشم پس از انسان برترم دقیق معلومه دو گروه شیاطین و صهیون در یک راه حرکت میکنند.
   شما ببینید هرچی خواننده و فعال مدنی سیاه پوست در آمریکا بوده ترور کردند که معروف ترین مالکلم ایکس و توپاک شکور بود.
   شما برای درک بهتر آمریکا باید تاریخ نمرود و فرعون و حکومت های ظالم و قدرتمند گذشترو خوب مطالعه کنی بعد با یک مجموعه و پکیج کامل شیطانی باسم آمریکا طرف میشی که اینقدر حق و باطل قاطی کرده که خیلیا همین آدم کشی های آمریکارو حق میدونن و میگن خیلی هم نایسو خوشگله اصلا چه عیبی داره مکزیکی ها و سیاه پوستان همگی قاچاقچی و آدم کشن و سفیدهای چشم آبی حق دارن اینارو بکشن. سریال بریکینگ بد کاملا نژادپرستانه و هم عقیده با ترامپ بود. حتی برایان کرنگستون هم از طرفدارای ترامپ بوده.

   • مصطفی ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۵۳ پاسخ دادن

    یک نمونه نقد همین سریال که روشن بشی داستان چیه و چطور حق و باطل اینا حرفه ای و استادانه باهم ترکیب میکنند بحث ساخت مواد و فروشش هست. کارگردان خیلی موزیانه کاری میکنه که ما بعنوان مخاطب دلمون برای والت بسوزه.
    والت که ریش پرفسوری و سری تراشیده و کلاهی برسر داره نماد سه گروه حاکم یا بعبارتی قدرتمند در آمریکا است. ریش بزی و سن بالا و صورت زخمی نماد بز بافومت و ابلیس رجیم است. سر تراشیده نماد نازی ها و نژاد پرستان است. کلاهی هم که بر سر میکرد نماد یهودیان و صهیونیست ها است. حتی سرطان هم نماد است.
    زنش نماد ناپاکیه که بهش خیانت کرد البته طبق معمول در هالیوود عادی جلوه داده میشه که نماد دختر بابل یا زن قرمز پوش یا همان مجسمه آزادی است. در چند قسمت از فیلم اشاره میشه که اون شیطانه و نفرین شده است.
    جسی پینکمن در چند قسمت از فیلم تک چشم میشه که نماد دجال است. چشم آبی مو بلوند یا نژاد رومی از ویژگی های ضدمسیح است.
    پولوس که معروف ترین خائن به مسیحیت است.
    شائول یا سول هم که لقب عبری همین پولوس بوده.
    پولوس نام یونانیه این خائن به دین بوده.
    در واقع چیزی باسم مسیحیت یک تحریف حرفه ای از دین نصارا توسط یهودیانی مثل پولوس بود. فیلمش هم هالیوود ساخته باسم Apostle Saul که شباهت هایی به اسلام رحمانی ترکیه ای داره.
    اون مواد آبی هم که بهترینشو والت میساخت درواقع ادعای دسترسی این سیستم شیطانی به درخت علم رو نشون میده.
    مثلا زمانی که هواپیما سقوط میکرد این خودش دارای نماده که به زمین تخت مربوط میشه.
    در جایی از سریال والت اعتراف میکنه زمین تخته چون ابلیس خودش میدونه واقعیت چیه.
    مثلا در فیلم وکیل مدافع شیطان ، آل پاچینو میگه که فرزندان من همگی بهم خیانت کردن و من عروسک گردان نیستم. این یعنی اعتراف ابلیس رجیم به نداشتن قدرت مگر اینکه کسی روحشو به این سیستم بفروشه اون وقت کنترل خودش از دست میده.
    پسر والت فلج بود و سوار ماشین بقولی Devil گونه میشد که نماد نفرین در این خاندان خبیث است. الان دوج ماشینی ساخته باسم Devil.
    در رابطه با گناه ابلیس هیچوقت مست

    قیم عمل نمیکنه بخاطره اینکه قبلا حالش گرفته شده.
    یک نمونش در زمان حضرت سلیمان ۷۲ تا از غول ها و خدانماهای این سیستم به زنجیر کشیده شدند.یا مختار با انتقامش کاری کرد که دیگه کسی مستقیما با امامان نجنگه و مخفیانه ترور میکردند.
    اولش مرلین مونرو رو میکنن.بعدش مدونا بعدش بریتنی اسپیرز بعدش مایلی سایرس الانم بیلی آیلیش.
    یکدفعه وارد نمیشن که ما حساس بشیم آروم آروم مخارو تعطیل میکنن. روش شیطان ساخت هزار تو است و در فیلم های مختلفی مثل هری پاتر، شاینینگ و پریزونرز این نقشه راهو نشون میده.
    در روز قیامت هم شیطان مسوولیت کارشو به عهده نمیگیره و میگه من صرفا دعوت کردم خودتون دوست داشتید گناه کنید.

 19. X.T ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۱:۴۴ پاسخ دادن

  درود بر شما

  به نظر من برای بیرون بردن جهالت و درست پیشرفت کردن جهان به دو انجمن نیاز است

  انجمن زمین تخت گرایان و بی خدایان
  (اتحاد بین آنها)

  انقدر به آیه ها یا کتب به اصطلاح دینی گذشته توجه نکنیم که خدا بالای آنها است! چون چیز هایی دارند که توسط فردی که واقع بین و خیال باف بوده نوشته شده حتی ممکن است به نقد مدرن امروزی،فراماسون یا به عنوان مثال شیطانی بوده باشد(ولی شیطانی در کار نیست میتوان گفت باطن پلید داشته) چون با امکانات گذشته نیز میتوانستیم چیز های خیلی ساده کشف کنیم که در کتاب های آسمانی آمده است.

  ولی به هر حال از این دلیل ها میتوان برای اثبات خیلی چیز ها استفاده کرد.
  چون مردم بسیاری به طور غلط باور کرده اند از این راه نیز راحت گول و به باور میرسند
  چون آن موقع محدودیت های خاصی مانند محدودیت اکتشاف در قطب جنوب وجود نداشته است.

  ولی نه همه ی مطالب.
  با تشکر

  • flatearther ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۰۱ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   زمین مسطح در ارتباط کامل با باور به وجود خداوند هست. جهانی که در زمین مسطح تعریف شده هست، تنها توسط خداوند میتونه به وجود بیاد.
   بنابراین هیچ وجه اشتراک یا ارتباطی نمیتونه بین زمین مسطح و آتئیست ها شکل بگیره.
   موفق باشید

   • X.T ۱۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۵۸ پاسخ دادن

    بله درست میگویید چون باور کردن اینکه زمین تخت توسط عواملی طبیعی و اتفاقی به وجود آمده باشد بسیار سخت است اما غیر ممکن نیست

    به هر حال تا وقتی محدودیت وجود دارد و نمیتوان به طور کامل زمین تخت را شناخت و کامل اکتشاف کرد نیز باید موقتا به این چیز باور داشته باشیم چون دلیل علمی کامل نداریم.

 20. KH.34 ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۱:۵۴ پاسخ دادن

  طبق مدل زمین تخت خورشید و ماه و… با چه نیرویی به دور زمین میچرخد آیا تئوری درستی برای این پیدا نشده؟!

  اگر روند گرم شدن زمین ادامه پیدا کند ممکن زمین تخت مشخص شود؟! چون دیوار های یخی در حال ریختن هستند.

  برای بیشتر کردن فعالیتتان از مطالب سایت flatearth.com یا زمین تخت گرایان اصلی نیز استفاده کنید چون فعالیتتان بسیار آرام است

  آیا پروژه ی فرستادن مردم به فضا یه دروغ پیش نیست؟
  ممکن آنها را با پول خام کنند

 21. محمد ۱۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۱۵ پاسخ دادن

  آقا مصطفی و اقای ادمین ،نظر شما در مورد،کهکشانها و ستاره ها چیست؟
  آیا ستارگان خورشید هستند،؟
  آیا سیارات دیگری وجود دارد،؟
  کهکشانها چیستن؟

  میدونید که ۲۵ راه و روش واسه فاصله یابی ستارگان و کعکشانها وجود داره،
  و من فکر نمیکنم اشتباه باشند،
  و اولین فاصله یابی که درست هم بود سال ۱۹۱۵ اتفاق افتاد
  آیا ممکنه اونها هم یه سیستم مثل زمین باشند،
  که دارای خورشید و ماه و سیارات باشند،

  ثانیا خدا در قرآن به ستارگان و جایگاه ستارگان قسم خورده،و گفته اگه بدونی،این قسم خیلی بزرگ هست،
  و (قطعا این فواصل بین ستاره ای عظیم و سرسام اور هست که خدا قسم خورده)

  نظر شما چیه؟؟

  • flatearther ۲۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۴۲ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ستارگان، کهکشان ها و سحابی ها همگی درون و یا بر روی سطح گنبد آسمان وجود دارند. سیارات شناخته شده ای که بر فراز زمین چرخش میکنند، درست در زیر گنبد اسمان قرار دارند و به دور خورشید و زمین درحال چرخش هستند.
   روش های فاصله یابی مختلفی وجود داره که با توجه به فرض موجود در این روش ها ، فواصل بدست میان. میشه فواصل رو کمتر یا بسیار بیشتر هم بدست آورد. هیچ چیز دقیقی وجود نداره.
   خیر امکان وجود منظومه های بیشتر در مدل زمین مسطح وجود نداره.
   اگر دقت کنید خداوند به جایگاه ستارگان قسم خورده یعنی مکانی که در آن قرار دارند که همان گنبد آسمان هست.
   موفق باشید

 22. مصطفی ۱۷ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۴۵ پاسخ دادن

  فیلم The Giver یک اعتراف تلخ از طرف هالیوود صهیونیزم درباره زمین تخت است.
  در این فیلم هرآنچه که باید درباره زمین تخت گفته بشه وجود داره.
  اشاره به گنبد آسمان در اتاق مرد اهداکننده. نقشه زمین تخت و راههای خروج از کوه قاف و نمادهای کوه قاف.
  اشاره به لبه زمین و آخر دنیا که آخرش به کلبه پیرمرد اهدا کننده میرسد.
  یک منجی در میان مردمانی تحت کنترل و هیپنوتیزم شده که منظور خوده ما هستیم برای رهایی از بند این سرزمین دروغین با همراهی کودکی باسم جبرائیل از کوه قاف عبور میکند.
  گیرنده این خاطرات در واقع بیاد میاره که زندگی که الان ما انسان هارو زندانی و تبدیل به موجوداتی بدون احساسات کرده یک دروغ خودساخته است.
  دلیل ساخت اینطور فیلمی چیه که خودش میگه زندگی الان یک دروغ بزرگه و زمین تخت است.
  مگر فهمیدن زمین تخت چه بهایی برای سیستم حاکم بر جهان داره؟
  اینقدر این موضوع مهمه که گفته میشه اگر بفهمیم اصلا همه چی عوض میشه!!
  بنظر میرسه اختلاف بین کفار و مشرکین گاهی وقتا تبدیل به فیلم هایی میشه که شیاطین اصلا از وجودش راضی نیستن و جالبه این فیلم ها معروف نمیشن و کمتر کسی اسمشون میدونه.
  این فیلم کاملا نشون میده که زمین مثل فرشی گسترده شده که همان آیه قرآن است و نشون میده دلیلی وجود نداره زمین گرد باشه وقتی که هیچ قانون فیزیکی قادر به اثباتش نیست. چرا میگیم جاذبه و تنها با گفتن یک حرف میخوایم خودمون عقل کل و دانشمند نشون بدیم؟ با گفتن جاذبه واقعیت تغییر نمیکنه این سیستم در حال خراب شدن هست و صدای شکسته شدن استخوان نظام سرمایه داری که ناسا هم یکی‌ از بازوهای قدرتش هست داره از طرف آمریکا شنیده میشه.

 23. نبی ۲۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۴۸ پاسخ دادن

  بنده یه تحقیق مختصر در مورد زمین تخت ودرون داغ وسوزان اون کردم واتشفشانهایی ک در نقاط مختلف زمین سرباز کردند یا حتی در کف اقیانوس‌ها گاهی ماگمای گداخته ی زمین میاد بیرون..
  درزمین هر چه بیشتر به لایه های زیرین اون میریم با گرما وحرارت بیشتری مواجه میشیم تا جایی که حرارت در اعماق به صدها درجه سلسیوس میرسه که کروی گراها طبقات مختلف زمین رو نامگذاری کرده ومختصات و عرض اونها رو بطور دقیق مشخص کردند که از نظر علم فیزیک دقیق نیست چون با امواج رادیویی وماهواره ای نمیشه پی به جنس دقیق وضخامت ودرجه حرارت لایه های فرضی چند هزار کیلومتری زمین برد. هرچند فیزیک امروزی درخدمت اهداف استعماری نظام بی خدایی قرار داره ولی باز تایید نمیکنه دقت یافته هاشونو.
  چطور ممکنه امواج لرزه نگاری ورادیویی تا عمق چندهزار کیلومتری زمین برن و برگردن وخطای کوچکی نداشته باشن ودقیق بگن که مثلادر عمق ۴۷۰۰ کیلومتری هسته ی زمین آغاز میشه؟ ودمای اون دقیقا چند هزار درجه اس؟
  گفته میشه با افزایش هر یک کیلومتر در عمق ۲۵ درجه سانتیگراد دما وفشار ۲۵ اتمسفر افزایش داره. درحالیکه انسان بطور عملی نه تئوری تا عمق ناچیزی از زمین حفاری کرده
  بعنوان نمونه میتونم عمیق ترین چاهی رو که روس‌ها در طی سی سال حفرکردند رو بگم که چاه کولا در شمال غرب روسیه بود در ده کیلومتری شهرزاپولیارنی قرار داشت واز سال ۱۹۶۵ آغاز وتا سال ۱۹۹۵ حفر شد و نهایتا ۱۲ کیلومتر عمق زده شد وتا امروز چند چاه هشت نه کیلومتری زده شد که کمتر ازون چاه هست و روس‌ها نتونستن بیشتر برن چون امکانش هنوز برای انسان میسر نیس و دما در عمق دوازده هزار متری ۱۸۰ درجه سانتیگراد گزارش شد و افزایش دما اجازه نداد مته ها بتونن کنده کاری کنن.طبق محاسباتشون دما در اون عمق نباید اونقدر زیاد میشد با این اوصاف نمیتونیم به دقت یافته های امواج لرزه نگار وغیره اعتماد کنیم چون منبع این یافته ها کسانی هستند که در مورد شکل حقیقی زمین به کل دنیا دروغ گفتن چه برسه به جزئیاتش
  وکلی تضاد پیدا میشه در حرفهایی که میزنن مثلا گفته میشه جنس هسته ی زمین از آهنه ونیکل وگوگرده و دماش حدود ۶۰۰۰ درجه اس ولی جامده وپوسته ی بالایی اون هسته مایعه خب ایراد این حرف اینه هسته و پوسته ی اون هردو تحت فشار شدید هستند چرا اون جامده ولی اون یکی مایعه درحالیکه هیچ انسانی تا بحال نه هسته رو دیده نه ممکن هست کسی بتونه به اونجاها برسه و رویت عینی داشته باشه یا بتونه تحلیل کنه که در عمق هفت هزار کیلومتری زمین چه خبره…
  اینا حتی جرم دقیق زمین و قطر وحجمش رو گفتند چقدره که از لحاظ علمی بی اعتباره چون محاسبه ی جرم وحجم تمام مواد زمین که متشکل از صدها ماده ی معدنی مختلف ومایعات مختلفه غیرممکنه. تصور کنید صدها دانشمند یه جا جمع بشن و بخوان جرم وحجم دقیق صد کیلومتر مربع از زمین روتا هسته ی زمین با پیشرفته ترین دستگاه‌ها اندازه گیری کنن آیا میشه؟ آیا شدنیه؟ چه برسه به جرم و مساحت کل زمین و دریاها و کوهها وجنگلها ومراتع و کویرها آتشفشان‌ها کوههای یخی وزیر وروی اونها!!
  شاید گفته بشه هرچیزی جرم مشخصی داره مثلا جرم آب مشخصه ولی مشکل اینه چجور میشه محاسبه کرد که یه اقیانوس پهناور که حتی عمق بسیاری از جاهاش توسط انسان ناشناخته اس وپر از عناصرمختلفه چقدر حجم و طول و عرض داره تا جرمش مشخص بشه… یا جنس یک رشته کوه پهناور درباطنش از چه چیزهایی هستش؟
  منظورم اینه ما نباید عقل مون رو دست یه عده دروغگوی مغرض بدیم و بی هیچ شک وشبهه ای حرفاشونو قبول کنیم. هدف اینام همینه که کنترل ذهن کنن و کاری کنن که الان شده و اینه حرف دانشمندان ناسا وغیره خیلی مورد قبول تر از حرفهای پیامبران و امامان هست. تا جاییکه جغرافیای جهانی قرآن با دروغهای ناسا مستند شمرده میشه برای ما مسلمانان متاسفانه.
  شما دانشمندتر از امام علی تو کل تاریخ پیدا نمی‌کنید ولی حرفاش مهجور مونده حتی در جوامع شیعی. اصل صحبت من اینا نیس چون میخوام در مورد اونچه که در درون زمینه کمی به اندازه علم ناقص خودم بگم این مقدمه رو گفتم. البته با توجه به منابع دینی که خودم تا بحال باهاشون برخورد و مطالعه داشتم.
  ما در منابع روایی وقرانی داریم که انسان پس از مرگ وارد مرحله ای از پروسه ی بعد مرگ بنام قبر میشه واونجا با ابتدایی ترین حقیقت اعمال وکردار خودش مواجه شده واگر فرد مهربان و مومن وموثری برای بقیه بوده باشه از بالای سرش دری به سمت باغی بهشتی بازشده و اونو به سمت بالامیبرن واگر انسانیتشو خراب کرده باشه دری از پایین پاهاش بسمت حفره ای که به جهنم وآتش وعذاب میرسه باز میشه و درون اون سقوط میکنه. نکته ی من همینجاست که درون زمین به علتی داغ و سوزانه و اون احتمال اینه جهنم درون همین زمین قرار داره وافراد جهنمی طبق روالی که خدا خلق کرده که پایین همیشه نماد پستی وجهله به طبقات پایینی زمین که پر از دود و گازهای سمی و داغ و خاکها وسنگهای مذاب ووصداهای مهیب وفضاهای وحشتناکیه که برای ما قابل تصور نیست. مثلا محلیهای اطراف چاه ۱۲ کیلومتری شبه جزیره ی کولا قسم می‌خوردند که از درون چاه صداهای عجیب و ترسناکی میشنوند یا توریست‌ها هم بیان کردن که شنیدند. یا چند دلیل مستند از روایات هست که درقسمت دوم عرایضم میگم

 24. نبی ۲۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۱۵ پاسخ دادن

  مثلا این موضوع در مورد قوم لوط که درقرآن اومده که وقتی عذاب اونها توسط فرشتگان نازل شده از آسمان مقرر شد چهار فرشته از چهار گوشه ی شهر سدوم گرفته و تا آسمان بالا بردند تا جاییکه صدای سگها و خروسها شونو اهل آسمان شنیدند و اون شهر رو در هنگام سحر در آسمان دمر کرده و همزمان باران معکوس سنگهای بلا در هنگام سقوطشون بسمت زمین بر اونها باریدن گرفت وصداهای مهیبی که خشکشون می‌کرد.. خلاصه طبق روایات اون شهر بسمت طبقات زیرین زمین برده شده و اونجا عذاب خواهند دید تا قیامت برپا بشه. یا این روایت که رسول خدا(ص) فرمود: هر کس از امت من عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود پس در قبرش بیش از سه روز نمی ماند تا این که زمین او را فرو می برد و به جایی که قوم لوط هستند و هلاک گردیده اند ملحق می نماید. پس در زمره ایشان محشور می شود…. گناهان کبیره ج۱ ص ۲۰۵
  و این روایت در زمان عمر، غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار، عمر امر به کشتن نمود. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از غلام پرسید: «چرا مولای خود را کشتی؟».

  عرض کرد: «او به زور با من لواط کرد، پس او را کشتم».

  آن حضرت از اولیای مقتول پرسید: «آیا او را دفن کرده اید؟».

  گفتند: «آری، هم اکنون از دفنش می آییم». پس به عمر فرمود:

  «غلام را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز، اولیای مقتول حاضر شوند».

  پس از گذشتن سه روز، آن حضرت به اتّفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش آمدند و از اولیایش پرسیدند: «این قبر صاحب شماست؟».

  گفتند: «آری».

  سپس فرمود: «قبر را بشکافید تا به لحد برسید». چون به لحد رسیدند و آن را برداشتند، جنازه را ندیدند. پس آن حضرت تکبیر گفت و فرمود: «به خدا قسم دروغ نگفتم. شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از امّت من، عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا برود، پس در قبرش بیش از سه روز نمی ماند تا این که زمین او را فرو برده و به جایی که قوم لوط هستند ملحق کند [۱]

  پی نوشت

  [۱] مستدرك الوسائل: ۱۴/ ۳۴۵/ ح ۹. یعنی جسم مادی فرد دوزخی هم وارد مکان‌های عذاب میشه
  خب اینها مسائلی هستند که واقعا باید علمای متبحر دربارش نظر بدن ولی بنظر من اگر طبقات زیرین زمین خیلی حرارتش بالاس وآتش فشانها و گازها وغیره بیرون میزنن از زمین ممکنه برخی از اهل جهنم با جسم مادیشون هم عذاب داده میشن بجز اینکه روحشون در برزخ عذاب میبینه بدنشون هم در زیر همین زمین در حال عذابه یا خدا روح و جسم اهل جهنم رو یکجا جمع کرده وعذابشون میده. واژه هفت زمین یا تحت الثری که در قرآن اومده آیا ممکنه همین طبقات زیرین زمین باشه؟
  یه روایت دیگه دیدم که میگه اهل جهنم توسط عقربها ومارها واژدهای زمین عذاب میشن به واژه زمین دقت کنیم.. امیرالمؤمنین علیه السلام ‌:
  پس زمانی که وارد قبر می شود سؤال کنندگان قبر به سراغش می ایند پس کفـن
  او را در میآورند. سپس میگویند: خدای تو کیست و دین تو چیست و نبـی تـو کیسـت؟
  میگوید: نمیدانم. میگوینـد: ندانسـتی و هـدایت نشـدی. پـس گـردنش را بـا عصـایی
  آهنینی که با خود دارند ضربه ای ،می زنند که خداوند موجودی خلق نکرد الا اینکه با
  این گرز ترسانده شد ، به جز ثقلین. سپس دری از آتش به روی او باز می سپس ایـن .شود
  دو ملک به او میگویند: بخواب به بدترین حـال کـه در آن از تنگـی ماننـد نیـزههـایی از
  آهن است تا جایی که مغزش از میان ناخن و گوشت بیرون میآید و خداوند بـر او مارهـا
  وعقارب و جانواران زمین را مسلط کند پس او را می گزنـد تـا زمـانی کـه خداونـد او را از
  قبرش برانگیزد.
  ما هنوز به اعماق زمین دسترسی نداریم وفکر نکنم تا هزاران سال دیگه هم بشه به اعماق بی انتهای زمین با علم خودجوش بشری دست پیدا کرد شاید کمک یا راهنمایی فردی معصوم از جانب خداوند بتونه علم ما رو به اعماق زمین بالا ببره. خلاصه منظور کلی من اینه احتمالش زیاده که طبقات زمین چند صد میلیون کیلومتر عمق داشته باشن تا طبقات جهنم توشون تعریف بشه نه زمینی چند هزار کیلومتری که ناسا وعلم انحرافی نوین داره تعریف میکنه و اینهایی که گفتم با کرویت زمین سازگار نیس چون زمین تخت وبسیار گسترده اس و ضخامتش بسیار زیاده میشه برداشت‌هایی دقیق تر از قرآن و روایات داشت… دربازی چرخ دنده های جنگ ویا خدای جنگ بخشی از بازی درون زمین اتفاق میوفته که میتونه تصور اندکی از جهنم زیر زمین بما بده. البته نمیدونم چقدر بشه اثباتش کرد ولی خدا زمین رو مرکز جهان هستی قرار داده

  • مصطفی ۲۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۸ پاسخ دادن

   بسیار زیبا توضیح دادید.
   حتما درباره سفر حضرت رسول (ص) به معراج و ملاقاتش با مالک مطالعه کنید اینقدر زیر این زمین ترسناکه که حضرت محمد(ص) نتونسته تحمل کنه و تنها با دیدن طبقه اول از مالک خواسته در جهنمو ببنده و اینقدر گریه کردند که به احترام این اشک ها قراره خیلی از مسلمین بخشیده بشوند.
   حضرت محمد(ص) زمانی که مالک یک سوراخ به اندازه نخ باز کرد که جهنمو ببینه اگر سوراخ تا چند دقیقه بسته نمیشد تمام زمین دود میگرفت و این نشون میده دودهای ناشی از سوخت بنزینی و دخانیات منشا جهنمی دارند و یک سر سوزنش به ما خورده و هوای زمین به این وضع آلودگی افتاده. چرا سیگار کشیدن ، قلیان یا هر مواد مخدری باعث تغییرات منفی در بدن میشه و نوعی نابودی در بدن ما بوجود میاره؟ این دود از کجا میاد؟
   نفت یک ماده عجیب غریبه که از زیر زمین استخراج میشه و دائما میگن تمام شدنیه در حالیکه با یک منبع نامحدود طرفیم مگر اینکه نفت های نزدیک تر به سطح زمین که قابلیت دسترسی دارند تموم بشه وگرنه تموم شدنی نیست.
   این خنده داره یه عده فکر میکنن نفت از بقایای جانوارن بوجود اومده در واقع برای راضی کردن ما بشر ضعیف دائما دروغ سرهم میکنن یکجا میگن پلانکتون ها یکجای دیگه دایناسورها و همه هم باور میکنن.
   بله دانستن زمین تخت و جهنم زیر پا و طبقات بالای سر ترسناکه مخصوصا برای مایی که یک عمره بهمون دروغ گفتن که درون یک زمین گرد و کهکشان های نامحدود زندگی میکنیم برای همین واقعیت تلخ و خوفناک هست.
   چرا در اسلام و روایات توصیه شده از آب گرم کوهها که گوگرد داره برای درمان استفاده نکنید؟
   این آب مشابه آبی است که در جهنم گناهکاران رو عذاب میکنند.
   ما بروی زمین نمادهایی از بهشت و جهنم داریم اما بشکل بسیار مختصر و کوچک بعنوان مثال آتشی که الان بروی زمین استفاده میکنیم از لحاظ گرما و دودزا بودن بسیار ضعیف تر از آتش زیر زمین است.
   در هالیوود صهیونی هم به جهنم زیر زمین اشارات زیادی شده و ان شالله خونه ی همین شیاطین هالیوودی خواهد بود بقول خودشون Hell Yeah یعنی با گناه و یاغی گری بریم بسمت جهنمی که ابلیس ادعا میکنه پادشاهش هست. ابلیس رجیم خودش هم از عذاب شدگانه صاحب جهنم ۱۹ نگهبان و فرشته مالک هستند.
   در بازی مورتال کامبت اسکورپین با باز کردن زیر پاش وارد جهنم میشه و بقول خودش از قدرت های جهنمی مثل آتش و عقرب استفاده میکنه حتی زنجیری که در دست دارد از نمادهای جهنم است.
   توجه کنید پوست هم نداره و نشان عذاب جهنم است.
   در داستان های اساطیری که هالیوود خیلی بهش علاقه داره جهنمو قطعا زیر زمین میدونن.
   بهشت با نورش و باران پاک کنندش که زمین حاصلخیز میکنه از بالای سر ما خودشو معرفی میکنه جهنم هم با آتشفشان ها و دود و گرما قدرت نمایی میکنه.

 25. محمد ۵ مرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۵۹ پاسخ دادن

  میخوام یه چیزایی بگم ببینم چی جواب میدید
  شب و روز چطور میشه اگه زمین تخته؟! . چرا شبا خنکه روزا گرم؟! خورشید اگه فقط نوره اون نور از کجا میاد و چیه؟
  و سوال آخر چرا لقمه رو دور خودت میپیچونی و جواب غیر منطق میدی … همینطور چرا جواب بیربط میدی … ثبت نکردن این نظر به این معنی هست که شما دروغگو و وبسایتتون شکایت و درش گل گرفته میشه همین
  با احححترااامممم

 26. نیما ۷ مرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۳۱ پاسخ دادن

  ادمین سلام…اول بیاین یکم درباره مبانی علم صحبت کنیم و بگیم اشکال کجاست و شما دارین چه چیزی زیر سوال میبرین.
  ۱)علم تجربی اول میاد شواهد جمع میکنه و اندازه گیری و مشاهده میکنه و بعد فرضیه و بعد نظریه قابل رد کردن میده.ولی شما اول اومدی نتیجه گیری کردین و گفتین زمین تخته و بعدش به دنبال شواهد برای اثبات گشتین که از نظر مبانی علمی اشتباه است.
  ۲)یه نظریه مهم ترین چیزی که داره قابلیت پیش بینی یا همون predictability
  هست.نظریه زمین کروی کاملا این قابلیت داره و میتونه حرکات ستارگان،صور فلکی،سازو کار کیهان و … پیش بینی کنه ولی نظریه شما اینطور نیست.
  ۳)شما با زمین تخت اومدین کل سیستم اموزشی دانشمندان و فیزیک دانان رو زیر سوال بردین.مثل علم هایی چون اخترشناسی،فیزیک،شیمی،نجوم و حتی زیست شناسی.اینو بگم که زمین در صورتی که تخت باشه به همراه گنبد اسمان یه سامانه منزوی تشکیل میده که امکان بوجود اومدن حیات خیلی کم هست.حالا بماند که اگه بیایم تشکیل اولین مولکول های زیستی و RNA,DNA اولین تک سلولی ها و … رو مورد بحث قرار بدیم خیلی تناقض موجوده.
  یه سوال مهم که تا حالا زمین تخت گرایی حداقل بمن پاسخ نداده: با توجه به قوانین شکست نور رنگین کمان کاملا دایره ای شکل میگیره.زمانی که رنگین کمان کوچیک باشه و ارتفاع بالایی هم داشته باشه ما میتونیم کاملا دایره ای ببینیم اون رو ولی حالب اینجاست اگر رنکین کمان رنج بالایی رو در بر بگیره نیم دایره دیده میشه.حالا چرا؟چون زمین گرده و نیمه دیگه اون در افق پنهان شده.به همین راحتی.خوشحال میشم که رنگین کمان نقض کنید چون میتونید یه پله زمین تخت جلوتر ببرید.
  ممونم از توجهتون

 27. منوچهر ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۰:۳۵ پاسخ دادن

  درود بر شما
  ادمین خوشحال میشم که پاسخ کامنت من رو بدید
  من فکر میکنم که هیچ فرقی نداره که مردم زمین تخت رو که گفته ی دین ساخت دست بشر هست رو قبول کنن و یا زمین کروی رو که گفته ی علم ساخته ی دست بشر هست رو باور کنن
  من فکر میکنم که سرزمین ها و قاره هایی که تا سال ها پیش کشف شده بودن رو خواستن یه جوری سر و تهشو هم بیارن و بگن دیگه بیشتر از این قاره وجود نداره و چه چیزی بهتر از زمین کروی و یا زمین تخت دارای گنبد که هر دو تاشون زمین رو محدود جلوه میدن و یا مثلا در کنفرانس های زمین تخت گرایان هر کسی که به سرزمینای پشت دیوار های یخی قطب جنوب اشاره کنه میندازنش بیرون که این نشون میده فقط هدف از زمین تخت و یا زمین کروی پوشاندن واقعیت بزرگی زمین و مخفی کردن سرزمین ها وقاره های پشت دیوار های یخی قطب جنوبه چون همه این رو میدونیم که واقعیت رو هیچوقت جار نمیزننو همیشه مخفی نگه داشته میشه نه مثل زمین کروی و یا تخت که هر کسی میتونه انتخاب کنه کدومش رو باور کنه و این سرزمینای بیشتر موضوعی نیست که مثل زمین کروی و تخت همه در موردش بدونن بنابراین باید بهش با اهمیت زیاد نگاه کرد خوشحال میشم نظر شما رو هم در این مورد بدونم شاید واقعا زمین تخت و کروی بازی برای پوشاندن این واقعیته

ارسال نظر جدید