گرانش یا فشار: حرکت زمین- بررسی چرخش اتمسفر

مقدمه

با سلام خدمت همراهان گرامی، در این مقاله سعی شده تا جای ممکن از واژگان و لغاتی استفاده شود تا درک کافی از مطالب مقاله برای همگان حاصل شود. البته اگر بصورت حدودی با مفاهیم فیزیکی آشنایی داشته باشید، مقاله برای شما بسیار روان تر خواهد بود. توجه کنید که اگر تصاویر برای شما تار یا مات است، بر روی تصاویر کلیک کنید تا با سایز اصلی و بصورت شفاف آن ها را ببینید. به سراغ بحث اصلیمان برویم.

عدد ماخ

متأسفانه اعتراض افراد با استعداد، به دلیل قانون اینرسی  (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود ) به اثبات نرسید. این همان قانون گالیله و اولین قانون نیوتن است .
پاسخ معمول آنها این است که: همه اشیاء سقوط کرد دارای اینرسی هستند و بنابراین ، زمین در حال چرخش آنها را پشت سر نخواهد گذاشت . قانون اینرسی در هیچ شرایطی در جوّ(هوای اتمسفر) قابل اجرا نیست . گالیله خواستار این بود ، که قانون اینرسی (تمایل ماده به حفظ وضع حرکتی خود )  فقط در صورت عدم وجود هوا معتبر است اما باورمندان به تئوری خورشید مرکزی، مفهوم قانون اینرسی درهوای اتمسفر را گسترش دادند . اگر قانون گالیله در هوا صادق می بود، واقعا باید از او قدردانی میکردیم چرا که زمین ما را از آلودگی فسیل ها در امان نگه میداشت. به عنوان مثال شخصی رادرهواپیمای در حال حرکت در اتمسفر را  در نظر بگیرید او هواپیمارا با یک چتر نجات ترک می کند، طبق قانون اینرسی آن شخص با همان سرعت هواپیما در کنار هواپیما حرکت خواهد کرد بی شک او باید به  قدرت ماورائی خود احساس غرور کند هواپیما در حال مصرف کردن پروانه هایش است و او بدون هیچ  سوختی به راهش ادامه میدهد . در واقعیت و در این لحظه او متوجه خواهد شد که هواپیما از او جلوتر است و در هوا رها شده است چراکه حرکت اینرسی با وجود هوا  به پایان میرسد . علیرغم اینکه آیا این یک استدلال درست است یا خیر، درواقع این یک واقعیت شناخته شده از زمان تمدن های باستانی است. با وجود جوّ (هوای اتمسفر) قانون اینرسی کار نمیکند. اگر شی ء ای را چند متر به بالا پرت کنید دوباره به دستان شما برمیگردد نه به دلیل قانون اینرسی، بلکه به خاطر بی حرکتی و بی تحرکی زمین . شما نمی توانید اکسیژن را از جو هوا تنفس کرده و در مورد قانون اینرسی صحبت کنید.

 

تصویر شماتیک یک لوله پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات)

به نظر نمی آید اما قطعا اینکه چرا در قرن ۲۱ ، کسی نمیتواند چرخش زمین با سرعت  ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت در استوا را درک کند، باعث نگرانی یا تعجب برخی افراد شده است. حتی با وجود آزمایشات متعدد که توسط دیتون میلر، مایکلسون مورلی، جرج ساینام ، جرج ایری و… انجام شده بود و همگی یک زمین ثابت را نشان می دادند، جوامع علمی اصرار داشتند كه جو (اتمسفر) با زمين صلب (سفت و سخت) در حال چرخش است. شاید ، آنها به این موضوع توجه نمیکنند که سرعت زمین با عرض جغرافیایی زمین متفاوت است. از آنجا که زمین (در مدل خورشید مرکزی) سرعت های متفاوتی در طول و عرض های مختلف جغرافیایی دارد، از این رو مولکول های هوا باید سرعت مکانی در هر عرض جغرافیایی مشخص از زمین صلب داشته باشند. الگوهای سرعت هوا و فشار ناشی از چرخش زمین چه هستند؟ حداکثر سرعت هوا حداکثر فشار( فشار دینامیک ) در استوا که  زمین در این ناحیه بیشترین سرعت یعنی ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت را دارد باید جهت یابی  شود .از طرف دیگر ، حداقل سرعت هوا و حداقل فشار (فشار دینامیکی) باید از قطب شمال و جنوب جهت یابی شود چراکه سرعت چرخش در قطبین صفر است. این تنظیم فشار مناسب ترین مسیر برای طوفان ها است. افت فشار بین دو ناحیه (از فشار زیاد به فشار کم). هیچکس تا به امروز سرعت زمین را حتی با فناوری های پیشرفته  اندازه گیری نکرده است. دانشمندان سرعت اجزای میکروسکوپی زمین ، اتمها و مولکول ها را اندازه گیری کرده اند ، اما آنها همواره با شکست مواجه بوده اند که  سرعت چرخش زمین را اندازه گیری کنند. چرخش زمین از طریق هیچ آزمایش، مشاهده و روش تجربی ای قابل اثبات نیست. در ادامه با استدلال های بیشتری، آن را ثابت خواهیم کرد. اما در اینجا سرعت زمین را با یک دستگاه شناخته شده  یعنی دستگاه پیتوت استاتیک (وسیله سنجش سرعت حرکت مایعات ) اندازه گیری خواهیم کرد. لوله استاتیکی پیتوت ، که در شکل ۲.۱ نشان داده شده است ، ابزاری است برای اندازه گیری سرعت هواپیما با اندازه گیری اختلاف بین فشار استاتیک و فشار کل برای یک موقعیت و شرایط معین. این ابزاری است که تأیید می کند شی در حال حرکت است یا خیر.

این وسیله از دو خروجی با آرایش های قائم و موازی جهت حرکت جریان تشکیل شده است .بخش مشخص شده B در نمودار وابسته به نیروی محرکه هواست که فشار کل Pb را اندازه میگیرد . فشار کل جریان در هر نقطه معین، فشاری است که اگر جریان مجبور به توقف آنتروپی ثابت از سرعت صفر شود، حاصل میشود . این یک فشار ضربه ای است که در جهت مخالف حرکت اشیاء در حال حرکت مانند اتومبیل ، هواپیما و غیره به وجود می آید. بخشی که با نام A  در نمودار نشان داده شده است به موازات هوای جنبشی ، فشار هوای استاتیک Pa را اندازه گیری می کند. فشار استاتیک فشار هوایی است که در معرض هیچ شرایط تحریکی قرار نمی گیرد اما دارای مولفه حرکتی حرارتی میباشد . لوله پیتوت، فشار کلی جریان را در B اندازه گیری می کند، و فشار استاتیک در  A  را برای ارتفاع  معین، از صفر به بالاتر اندازه می گیرد .اگر فشار B  برابر با فشار A  باشد در این صورت فشار داینمیک برابر با صفر خواهد بود. از این رو، سرعت جریان دارای مولفه صفر است یا به طور دقیق تر فقط سرعت حرارتی خود را دارد.

درواقع ، شرایط آیرودینامیکی برای اجسام غیر متحرک  زمانی بوجود می آید که استاتیک (ایستایی) و فشار کل برابر باشند. درغیر این اگر فشار B از فشار A زیادترباشد، یعنی PB  > PA در این صورت جریان دارای سرعت جنبشی است و دلالت بر حرکت جسم دارد.

سرعت جریان هوا بر اساس عدد شناخته شده ماخ در آیرودینامیک طبقه بندی می شود. .عدد ماخ نسبت سرعت جریان  (V) بر سرعت صدا (a) است در نقطه حرکت با دمایی معین ، به این معنا که:

فرمول معادله ۱

 

میتوان سه ساختار آیرو دینامیکی را تعریف کرد .

جریان مافوق صوت برای M <1 ،

جریان صوتی در M = 1 ،

و

جریان مافوق صوت برای M>1.

سرعت صوت دریک متر در ثانیه در هوا در شرایط عادی برابر است با :

معادله شماره ۲

 

دمای هوا (T) به کلوین است، بنابراین ظاهرا باید سه ساختار متفاوت همراه عرض جغرافیایی زمین در قسمت های شمالی و جنوبی داشته باشیم، همانطور که در فرمول شماره ۲ نشان داده شده است.

جریان مافوق صوت  (M> 1)  قابل فشرده سازی است و امواج شوک درامتداد لوله پیتوت شکل می گیرند. همچنین می توانید از آن عکس بگیرید و تصویر را به یکی از مراکز یا جوامع علمی باورمند به مدل خورشید مرکزی ارسال کنید و باورهایشان را مورد تحسین قرار دهید. سرعت جریان هوا (لایه هم جوار به سطح زمین) در استوا همان سرعت زمین صلب در نظر گرفته می شود.

نمی تواند کمتر از ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت باشد ، اما کمی بیشتر از ۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت است. در یک سیستم چرخشی ، سرعت زاویه ای (= ω r) به روشنی ، برای مسافت بیشتر بزرگتر است و برعکس. میانگین دمای هوا در استوا را ۳۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۳۰۳ درجه کلوین) سپس سرعت صوت ۳۴۸ متر بر ثانیه است، و عدد ماخ (M) برابر با ۱.۳۳ است. از این رو استوا منطقه ای است که در آن M = 1.33 ، این عرض جغرافیایی یک جریان مافوق صوت و فشرده شده است. به طور مداوم ، منطقه اصلی دوم برای جریان هوای صوتی و قابل فشرده سازی تعیین می شود ، M = 1  به جای ارزیابی عدد ماخ از عرض جغرافیایی معین ، ما دوباره محاسباتی را برای یافتن عرض جغرافیایی زمین برای عدد ماخ انجام میدهیم.

این در هر دو جهت کار می کند. سرعت چرخش با عرض جغرافیایی زمین مطابق با معادله شماره ۶ است.بنابراین برای یافتن درجه عرض جغرافیایی به عنوان تابعی از سرعت چرخش زمین صلب ، که آن هم سرعت گردش هوا است، در اینجا بصورت مجدد تنظیم شده است. میانگین درجه حرارت هوا را ۲۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۹۳ درجه کلوین ) ، سپس سرعت صوت برابر است با ۳۴۲ متر بر ثانیه. از آنجا که V = a ، سرعت چرخش برابر است با ۱۲۳۲ کیلومتردر ساعت. درجه عرض جغرافیایی φ از رابطه زیر بدست می آید:

معادله شماره ۳

عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 1 است،  ۴۵ درجه شمالی و جنوبی است. ناحیه اصلی سوم برای جریان مافوق صوتی و تراکم ناپذیر ، M = 0.3  تعیین شده است. میانگین دمای هوا را ۱۰ درجه سانتیگراد در نظر بگیرید (۲۸۳ درجه کلوین ).

(با حرکت به سمت قطب های شمالی و جنوبی ، میانگین دما از مقدار دمای استوا کاهش می یابد). در این حالت ، سرعت صوت برابر با ۳۳۶ متر بر ثانیه است ، از آنجا که   V = 0.3 a است ، از این رو سرعت چرخش برابر با ۱۰۰.۸ متر بر ثانیه (۳۶۳ کیلومتر در ساعت) است. عرض جغرافیایی که مطابق با عدد ماخ M = 0.3 است، ۷۷درجه شمالی و جنوبی است.

 

جریان هوای پویا (داینمیکی) در طول عرض زمین که باید ناشی از چرخش زمین باشد. هرچه چرخش بیشتر باشد عدد ماخ بیشترخواهد بود.

این بسیار واضح است که اگر زمین چرخش روزانه را تجربه می کرد، جریان هوا در سطح زمین سرعت متغیر (نه حرارتی) ، فشار متغیر (نه استاتیک) و تراکم متغیر (نه عادی) میداشت. علم آیرودینامیک در این خصوص واضح است؛ باید جریان هوا (داینمیک) از منطقه M = 1.33 به منطقه M = 0 تولید شود. از منطقه با چگالی بالا (در خط استوا) به منطقه با چگالی کم (در قطب ها). چنین جریان هوا و چنین سازوکاری با این فشار هوا وجود ندارند. موقعیت این سازوکارها زندگی همه گونه های جانوری زمین را خاتمه می دهد. واقعیت این است که ، فشار سطح استاتیک دریا با یک واحد فشار هوا (یک اتمسفر) برابر است :

(۱۰۱۳.۲۵mbar (milibar) =0.101325 x 10^6 pascal =)

که درشرایط عادی استنتاج بر “عدم چرخش” زمین دارد. شما می توانید با استفاده از لوله استاتیک پیتوت در عرض جغرافیایی زمین ، این واقعیت را تأیید کنید. در یک روز عادی و بدون وزش باد، لوله استاتیک پیتوت باید فشار کل ۱.۰ اتمسفر را نشان دهد که برابر با فشار استاتیک است. در غیر این صورت ، باید کالیبره شود. این تحقیق تأیید می کند که سرعت جریان هوا بجز سرعت استاتیک حرارتی مؤلفه دیگری ندارد. اگر لوله استاتیک پیتوت را نگه دارید، به این شکل  است که بخش B با جریان هوا روبرو می شود و بخش A با انفجارهوا روبرو می شود؛ لوله ۱.۰ اتمسفر (یک واحد فشار هوا  ) را نشان میدهد. در یک روز عادی و استاندارد اگر فشار B در یک دستگاه کالیبره شده با فشار A برابر نبود ، باید برای کاهش فوری فشار با سازمان ملل متحد تماس بگیرید. این درست و یک حقیقت است. باورمندان به مدل خورشید مرکزی ادعا می کنند که ما چرخش زمین را احساس نمی کنیم. این مسئله مربوط به احساس نیست؛ این یک موضوع مرتبط با سرعت و فشار است. چه عواملی باعث می شوند که مولکول های هوا یک چرخش روزانه را تجربه کنند؟ یا فرض کنیم که یک ماهی‌واره (هَوابُر یا اِیرفُویل Airfoil) هوا را همراه با چرخش زمین حمل میکند یا اینکه فرض کنیم لایه بیرونی جو از یک لایه جامد ساخته شده است. هر دو فرض متعلق به داستان های علمی تخیلی پیرامون تئوری خورشید مرکزی هستند. هیچ کس نمی پذیرد که Airfoil ها هوا را حمل میکنند و لایه بیرونی جو هوا جامد است و خلاء نیست (طبق تئوری خورشید مرکزی).
 علت چرخش لایه هوا در سطح دریا بدون پیش گام  است . همچنین شیوه چرخش توسط مغز طبیعی انسان قابل پیش بینی نیست. نمی توان یک رویداد بزرگ مانند چرخش لایه هوا در سطح زمین را به همراه زمین صلب باور کرد که توسط انسان مدرن نیز قابل اندازه گیری نباشد.

 

مسیرپرواز ها

انحراف پرواز اشیاء متحرک (باد ، موشک ها ، هواپیما و غیره) به راست گرد (جهت عقربه های ساعت) در نیمکره شمالی و سمت چپ گرد (خلاف جهت عقربه های ساعت) در نیمکره جنوبی دقیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در سال ۱۸۳۵ پدیده انحراف اشیاء در حال حرکت از مسیر مستقیم توسط گوستاو کوریولیس (۱۸۴۳-۱۸۹۲)  پیگیری شد و در زمان جنگ جهانی دوم توسط نیروی دریایی ایالات متحده کشف شد. در تئوری خورشید مرکزی ، انحراف حرکت اشیاء متحرک در اثر چرخش زمین ایجاد می شود.

در تفاسیرشان اینطور گفته شده که: در زمین بدون چرخش ، یک موشک به طور واضح،  از یک نصف النهار مشخص در طول پرواز خود پیروی می کند تا وقتیکه به هدف خود در استوا برسد همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است و در یک زمین دارای چرخش، هدف در خط استوا باسرعت ۰.۴۶۳ کیلومتر در ساعت (۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت) به سمت شرق حرکت می کند و موشک یا هر جسم پرنده ای به سمت غرب به هدف می رسد. قبل از اینکه در این مبحث پیش برویم ، باید یک نکته اصلی در خصوص انحراف اجسام در حال حرکت را مد نظر بگیریم.

انحراف اجسام در حال پرواز از قطب شمال به هدف در خط استوا

 

در واقع ، قدرت انحراف صرفاً در قطبها (شمال و جنوب) وسیع تر است و در عرض های پایین تر روند نزولی به خود میگیرد و نهایتا در استوا صفر می شود. در مقابل، سرعت جعلی زمین در حال چرخش در خط استوا بیشترین سرعت (۱۶۶۹.۸ کیلومتر در ساعت) را دارد و در قطبها به صفر می رسد. از نظر علمی ، باید نقطه انحراف  شی ء را مشاهده کنیم، یعنی اینکه وسعت یا قدرت  انحراف شیء در حال حرکت در استوا بیشتر است و در قطبها صفر است. اما ، باورمندان به تئوری خورشید مرکزی، به مدل اشتباه مد نظرشان وفادار هستند، به همین دلیل از حقیقت بیزاری میکنند. به منظور مشروعیت سوء استفاده از پدیده فوق و مرتبط کردن آن با چرخش زمین ، مسیر پروازها از قطب شمال به استوا را نشان دادند و نه در جهت معکوس. آنها می خواستند با یک سنگ قیمتی به دو پرنده مرده ضربه بزنند. درواقع آنها می خواستند انحراف شیء متحرک را به چرخش زمین نسبت دهند. و از آنجا که این دیدگاه باعث ایجاد مشکل در قانون بی تحرکی در هوا می شود؛ آنها نظریات خود را از قطب شمال انجام دادند که در آن سرعت چرخش زمین صفر است. درطبقه بندی صحبت هایشان، پول خود را هدر دادند من جمله  (کتاب های چاپی و سخنرانی ها و غیره) به منظور نجات دو مفهوم مرده در هوا که قوانین اینرسی و چرخش زمین هستند.

برای اطلاع شما ، انحراف اشیاء در حال حرکت در تمام عرض های زمین همراه با اندازه های متغیر (بصورت حداکثر در قطب ها) تشخیص داده شده است. شعبات  نیروی دریایی ایالات متحده موشکهای خود از قطب شمال پرتاب نمیکنند! آنها در اقیانوس اطلس آموزش دیدند. فرض کنید  ، اگر موشک ها (در اقیانوس اطلس) قبل از پرتاب، اینرسی زمین صلب را داشته باشند و قانون اینرسی را در حین و بعد از پرتاب نیز حفظ کنند، در حین انجام تمرینات دقیقاً باید به هدف اصابت می کردند ، اما اصلاً چنین نبود. خوشبختانه ، نیروی دریایی ایالات متحده هدف درست را از دست داد ، قانون اینرسی.

قانون اینرسی ، به تبع آن ، مفهوم چرخش زمین باید قبل از پایان جنگ جهانی دوم مرده باشد. آنها نمی توانند قانون اینرسی را از مفهوم چرخش زمین جدا کنند. اگر یکی نامعتبر باشد ، دیگری مرده است. اگر نقش قانون اینرسی در هوا را حذف کنیم (که این حقیقت دارد)؛ بنابراین چرخش زمین منجر به یک زندگی مجزا از حالت عادی خواهد شد. اما از آنجا که این دو مفهوم جعلی هنوز اکسیژن ما را هدر می دهند ، ما باید ارزش استنشاق اکسیژن در زندگی را برای آنها ثابت کنیم.

بسیارخب ، آنها  انحراف اشیاء در حال حرکت را به چرخش زمین ربط میدهند. فرض کنید یک هلیکوپتر از قطب شمال (چرخش صفر و اینرسی صفر) به شهر پاریس فرانسه به پرواز در بیاید ، در صورت لزوم در هوا سوختگیری میکند. پس از رسیدن هلیکوپتر به پاریس ، آن را به مدت دو ساعت در موقعیتی در ارتفاع ثابت نگه دارید ، بدون حرکت اضافی. بعد از دو ساعت ، زمین باید در زیر هلیکوپتر ۳۰ درجه چرخش را انجام دهد از آنجا که هلیکوپتر سفر خود را با اینرسی صفر آغاز کرد، از این رو ، همراه با زمین صلب چرخش نخواهد یافت، آنها قبلاً آن مکث را پذیرفته اند.

آیا پس از دو ساعت، بر طبق چرخش زمین، هلیکوپتر بالای پاریس باقی خواهد بود یا خود را در وسط اقیانوس اطلس خواهد دید؟  آیا پس از شش ساعت این هلیکوپتر بر فراز پاریس خواهد بود؟ یا با توجه به چرخش زمین در امتداد شرقی ایالات متحده قرار خواهد گرفت؟

بگذارید ΔS را به عنوان تغییر قوس ، طول قوس انحراف را درغرب هدف با توجه به چرخش به سمت شرق (از غرب به شرق) تعریف کنیم. زمین (طبق تئوری خورشید مرکزی) یک چرخش کامل ۳۶۰ درجه ای را در ۲۴ ساعت انجام می دهد و هر ساعت، زمین ۱۵ درجه از یک دایره کامل را طی میکند. دور (دایره) زمین در هر عرض جغرافیایی معین  ۲πRφ است که در آن Rφ شعاع دایره عرض جغرافیایی است، که به سمت استوا بزرگتر و به سمت قطب کوچکتر است. در استوا:

است، در حالی که در قطبها فقط یک نقطه ناچیز و خیالی است. طول قوس هر دایره عرض جغرافیایی از نمودار مثلثاتی تعیین می شود که در معادله شماره ۴ در پایین نشان داده شده است.  تغییرات قوس ΔS در هر عرض جغرافیایی زمین توسط معادله شماره ۴ داده شده است:

معادله شماره ۴

 δ زاویه چرخش زمین صلب است.

δ در اینجا صرف نظر از درجه عرض جغرافیایی، از صفر تا ۳۶۰ درجه متغیر است . قوس تغییر ΔS – زمانی که روی چرخش ۳۶۰ درجه در ۲۴ ساعت تنظیم باشد، محیط دایره عرض جغرافیایی را نشان می دهد. شعاع Rφ وابسته به شعاع استوایی R است، از طریق رابطه مثلثات :

معادله شماره ۵

 

ما برای سادگی، قطب های زمین را نادیده گرفتیم ، در غیر این صورت ، سهم آن در بحث حاضر خیلی کم است.

تعیین شعاع های عرض جغرافیایی از مرکز زمین

درجه عرض جغرافیایی φ از صفر درجه (در استوا) تا ۹۰ درجه در قطب های شمالی و جنوبی متفاوت است. سرعت چرخش زمین صلب در هر عرض جغرافیایی معین، از معادله و رابطه شماره ۶  بدست می آید :

معادله شماره ۶

سرعت چرخش زمین صلب در برخی از شهرهای منتخب در جدول زیر آورده شده است. با توجه به معادلات شماره ۴ و شماره ۵ ، تغییر قوس ΔS در هر عرض جغرافیایی برابر است با :

معادله شماره ۷

 

در استوا ۰ = φ، برای یک ساعت چرخش زمین : δ=۱۵ درجه

از این رو تغییر قوس برابر با ۱۶۶۹.۸ کیلومتر است. در همان عرض جغرافیایی ،دردو ساعت چرخش زمین: δ= ۳۰ درجه

 

از این رو ، قوس تغییر جهت برابر با ۳۳۳۹.۶ کیلومتر است و بنابراین هیچ. در هر عرض جغرافیایی دیگر ، بگویید، در  °۳۰=φ ، به مدت یک ساعت چرخش زمین:

 δ= ۱۵ درجه

 

 

 از این رو تغییر قوس برابر با ۱۴۴۶ کیلومتر است. جدول زیر سرعت چرخش زمین در عرض های جغرافیاییِ انتخاب شده:

 

در همان عرض جغرافیایی ،در دو ساعت چرخش زمین: δ= ۱۵ درجه

 

از این رو تغییر قوس برابر با ۲۸۹۲ کیلومتر و غیره است.

درجه چرخش  δ ثابت است ، اما درجه φ عرض جغرافیایی متغیر است. تغییرمکان همیشه به مقصد غربی برای یک هدف معین است، با توجه به چرخش به سمت شرق زمین.

آیا می توانیم جو و هوا را حذف کنیم تا اینرسی تحرک اجسام در حال حرکت در طول زمان پرواز بازگردد؟ وجود جو و هوا ، اینرسی را بی نتیجه می کند. فرض کنید، اگر زمین چرخش را تجربه می کرد، از آن پس جسمی که سطح زمین صلب را ترک می کند، قطعاً قادر به بازگرداندن اینرسی نخواهد بود. این ویژگی هوا است و نمی توان با یک مفهوم نادرست استدلال کرد.

نکته: ما نمی توانیم حرکت لایه های هوا را با زمین صلب را فرا بخوانیم زیرا اجسام در حال پرواز  در ارتفاعات بالا، بالاتر از سطح دریا ، بالاتر از لایه  مجاور به سطح زمین واقع شده اند. علاوه بر این، فشار از ۱ اتمسفر در سطح تنرل میکند و در ارتفاعات بالاتر مقادیر بسیار کمتر میشود. پس چنین الگویی از حرکت موازی و همزمان همه لایه ها با زمین صلب جلوگیری می کند. با این حال، ما دو مورد را در نظر خواهیم گرفت: موردی که اتمسفر، اینرسی را فسخ کند و موردی که این حقیقت را از بین ببرد.

ممانعت از اینرسی

یک هواپیما برای پرواز به همراه جهت چرخش زمین از غرب به شرق ، باید سرعت بیشتری از سرعت چرخش زمین در هر عرض جغرافیایی مشخصی داشته باشد. در غیر این صورت، به مقصد خود نخواهد رسید زیرا در این حالت ، زمین سریعتر از سرعت هواپیما در زیر هواپیما می چرخد. برعکس ، برای این که یک هواپیما از شرق به غرب در جهت مخالف چرخش زمین پرواز کند، باید در هر عرض جغرافیایی مشخص ، حداقل سرعت را حفظ کند. در غیر این صورت هواپیما در حال هدر دادن سوخت گرانبهای خود است.

دو شهر در ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرید ،شهر اول در ساحل شرقی (اقیانوس اطلس) و شهر دوم در ساحل غربی (اقیانوس آرام) واقع شده اند ، هر دو شهر دارای درجه عرض جغرافیایی یکسانی یعنی ۴۰ درجه هستند. تقریباً شهر ساحل شرقی در طول جغرافیایی ۷۵ درجه قرار دارد و شهر ساحلی غربی در طول جغرافیایی ۱۲۵ درجه قرار دارد. سرعت چرخش زمین صلب در عرض جغرافیایی φ = ۴۰°  برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. درجه چرخش δ  ، بین مدارهای طولی هر دو شهر متفاوت است.  از این رو δ برابر  است با ۵۰ درجه. طول جغرافیایی زمین به ۱۸۰ درجه شرقی و ۱۸۰ درجه غربی تقسیم شده است ، اما حداکثر مقدار δ دایره کامل ۳۶۰ درجه را حفظ می کند. محیط زمین در عرض جغرافیایی در φ = ۴۰ درجه برابر است با:

 

و فاصله قوس ΔS بین دو شهر (۳۶۰ درجه / درجه۵۰) است. از این رو ،  ΔS برابر با ۴۲۶۳.۸۲۵ کیلومتر است. طول قوس واقعی در ارتفاع هواپیماها تعیین می شود، در این حالت R را در تمام معادلات فوق با یک متغیر جدید (R + h) جایگزین می کنیم. بنابراین طول قوس واقعی در ارتفاع ۱۰ کیلومتری معادل ۴۲۷۰.۵ کیلومتر است. در نظر بگیرید سرعت هواپیما ، در ارتفاع ۱۰ کیلومتری ، برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است ، این توسط لوله استاتیک پیتوت اندازه گیری می شود. این سرعت هواپیما به دلیل مصرف سوخت است. مقدار آن به طور تصادفی برابر با زمین صلب است. (به یاد داشته باشید ، زمان رسیدن پروازها به سمت شرق و پروازها به سمت غرب در یک زمین ثابت به سادگی برابر با ۳.۳۳۸۹ ساعت (سرعت X فاصله))

در مثال فعلی ، دو پرواز در حال حرکت با سرعت یکسان، در همان ارتفاع ، اما در جهت مخالف را داریم. هر دو در عرض جغرافیایی ۴۰ درجه با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت بالاتر از سطح دریا حرکت می کنند. نگران نباشید؛ دو هواپیما روی زمین چرخان به هم نمیرسند. پرواز به سمت شرق که در راستای چرخش زمین حرکت می کند هرگز به مقصد نهایی خود نمی رسد زیرا سرعت آن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است که برابر با سرعت چرخش زمین صلب ، زیر ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. از طرف دیگر ، پرواز به سمت غرب ، بعد از ۱.۶۶۹ ساعت به شهر ساحل غربی می رسد؛ سرعت زمین در حال کمک به هواپیما است. در اینجا ، ما برای پیدا کردن زمان رسیدن اصلی ، سرعت زمین صلب را به سرعت هواپیما اضافه کردیم. در واقعیت ، هر دو هواپیما باید همزمان برسند! اما بر روی یک زمین درحال چرخش، پرواز به سمت شرق از رادار خارج میشود.

 

گنجاندن اینرسی

علی رغم این ، فرض می کنیم که اینرسی هر جسم متحرک در اتمسفر بازگردد. در این حالت ، هر نوع پرواز با توجه به درجه عرض جغرافیایی ، اینرسی را که توسط چرخش زمین به آن داده شده است را بازیابی می کند. دو پرواز را از قسمت قبلی به یاد بیاورید. هر دو هواپیما باید سرعت چرخش زمین را پس از برخاستن در جهت شرقی یعنی جهت چرخش زمین بازیابی کنند. این مشکل ساز است. این سرعت به سمت شرق است (مقدار قابل سنجش + جهت). هر دو هواپیما با سرعت خود به علاوه ی سرعت زمین به سمت شرق باسرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در عرض جغرافیایی ۴۰ درجه حرکت میکردند. این از ساده ترین محاسبات به شمار می آید. پرواز به سمت شرق (از غرب به شرق) سرعت خود را ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت و به علاوه  سرعت زمین به سمت شرق (از اینرسی چرخش زمین) ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت حفظ می کند. حاصل آن به ۲۵۵۸ کیلومتر در ساعت می رسد. از آنجا که زمین در حال چرخش است ، در زیر ، با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در همان جهت پرواز ، از این رو سرعت خالص پرواز برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. از آنجا که زمین ، درحالی که ، با سرعت ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت در همان جهت پرواز در حال چرخش است ، از این رو سرعت اصلی پرواز برابر با ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است. پرواز به سمت شرق به طور معمول برای رسیدن به مقصد نهایی هیچ مشکلی ندارد. از این رو ، پرواز به سمت شرق پس از ۳.۳۳۸۹ ساعت (شبیه زمین ثابت) به مقصد نهایی خود خواهد رسید. در جهت دیگر ، همه مشکلات برای پرواز غربی (از شرق به غرب) پیش روخواهد بود. پرواز به سمت غرب از رادار خارج میشود. چرا که در جهت مخالف چرخش زمین حرکت می کند. این تقاص قانون اینرسی است. آنها می خواستند قانون اینرسی را در اتمسفر نگه دارند ، اما همین قانون آنها را در هوا نگه نخواهد داشت. پرواز به سمت غرب با سرعت غربی خود (از موتور) پرتاب شد ،و سرعت زمین به سمت شرق (از زمین سفت و سخت) را نگه داشت.

در هوا یا هر محیطی. دو سرعت متضاد، از هم جدا می شوند. شما برای ارزیابی آن نیازی به  ابررایانه ندارید. هر دو سرعت از نظر مقدار سنجش برابر هستند (۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت) و در جهت مخالف. حاصل آن  به صفر می رسد. در اینجا ، ما اهمیتی نمی دهیم که زمین در حال چرخش است ، در حالی که سرعت آن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت است ، اما باید مراقب مکندگی هواپیما باشیم. این هواپیما نیروی موتور خود را برای ادامه پرواز در هوا از دست داد و دارای سرعت صفر است. نقش لوله استاتیک پیتوت برای حل این مشکل پر رنگ میشود. اگر لوله استاتیک پیتوت برای پرواز غربی صفر بخواند ، بدین وسیله از همه شما عذرخواهی می کنم. اما در صورت خواندن ۱۲۷۹ کیلومتر در ساعت ، در حالت کالیبره شده ، برای این پرواز، از این رو؛ به خودتان مربوط  میشود.

آیا تا به حال پرواز پرندگان را دیده اید؟ آیا می توانید بگویید که پرنده در چه جهتی بیشتر در حال تقلا کردن و تلاش برای پرواز کردن است ؟ طبق قانون  اینرسی  باید جهت غربی باشد. در واقعیت ، پرندگان قادر به پرواز در هر جهت با همان قدرت در همان ارتفاع هستند. حتی پرندگان نیز متوجه ثابت بودن زمین شده اند.

انتخاب سخت

چرخش زمین در طول تاریخ مورد آزمایشات و بحث های بسیار زیادی قرار گرفته. به طوری که عده کثیری در طول تاریخ ، حتی از دانشمندان مطرح، باور به کرویت زمین داشته اما چرخش زمین را امری غیر منطقی و نادرست میدانستند و علتی که برای این اعتقادشان مطرح میکردند، این بوده است: اشیاء روی زمین در حال چرخش باید از سطح دفع شوند. وقتی صحبت از چنین موردی میشود، ناخودآگاه، دوستداران تئوری خورشید مرکزی برای تحقق ایده چرخش زمین، گرانش نیوتونی گرانبهای خود را از کلاه شعبده بازی خود بیرون آورده و نشان میدهند:  اشیاء روی زمین در حال چرخش در معرض جاذبه قرار دارند که آنها را به سمت پایین نگه می دارد. آنها اعتقاد داشتند که یک ماده ۰.۳۵ درصد از کل گرانش است . یعنی گرانشی پایدار حداکثر  ۰.۳۵ درصد در استوا رها میشود جایی که زمین صلب بالاترین سرعت چرخش را تجربه می کند (۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت). و در قطبها ، گرانشی پایدار حداکثر مقدار خود را در جایی که سرعت چرخش صفر است حفظ می کند. در سخنان فداکارانه آنان در دفاع از تئوریشان ، تفاوت بین حداکثر پایداری گرانشی g0 و تغییر پایداری گرانش  g  ناشی از چرخش زمین:

g0 – g توسط رابطه زیر بدست می آیند :

 

در اینجا ، R  شعاع دایره عرض جغرافیایی است که از حداکثر مقدار در استوا ۶۳۷۸ کیلومتر تا صفر در قطب ها متغیر است، و T دوره چرخش که برابر است با ۲۴ ساعت. در استوا g0 – g برابر با ۰.۰۳۴ m / s به توان ۲ است. حداکثر تلفات پایداری گرانشی در استوا ۳۵/۰ درصد است(۰.۰۳۴ / ۹.۸).

اینجاست فداکاری گران بها : اگر زمین در حال چرخش  میبود ، آنگاه مفهوم گرانش برای پایین نگه داشتن اشیاء بی فایده بود. بزرگترین وظیفه نگه داشتن اجسام روی زمین در حال چرخش (صلب) می تواند ناشی از تغییر واقعی فشار هوا در جو باشد. نیروی جاذبه به یک نیروی زائد تبدیل می شود و باید زمین را ترک کند. باورمندان به تئوری خورشید مرکزی قبول دارند که اتمسفر، چرخشی همراه با زمین صلب دارد. در غیر این صورت ، اگر زمین بدون اتمسفر بچرخد، هوا را پشت سر می گذارد. این یک فشار داینمیک عظیم و بزرگ  ایجاد خواهد کرد.

سرعت چرخش اتمسفر(V) ، از رابطه ی زیر بدست می آید :

 

جایی که r برابر R + h است، R شعاع زمین صلب،  h ارتفاع (از سطح) و T برابر با ۲۴ ساعت است.

در هر سیستم چرخشی ، شعاع r بزرگتر است ، سرعت زاویه ای V بیشتر است ، حرکت زاویه ای بیشتر است (m V r) ، و
لحظه بی تحرکی اینرسی بیشتر است جایی  است که m جرم باشد. در سیستم چرخش گازی ، فشار در دیواره بسیار بیشتر از فشار در هر نقطه به سمت مرکز در حین کار است. فشار گاز پس از خاموش شدن دستگاه حالت تعادل دوباره را بازیابی می کند. اصلی ترین سیستم چرخش گازی ایده اصلی برای تولید پمپ های خلاء مورد استفاده در تحقیقات و صنایع است.

هیچ کسی  یک ماشین چرخشی که در نقش خود وارونه عمل می کند را نساخته است. به این معنا که؛ فشار جمع شده در مرکز از فشار بیشتری در دیواره برخوردار است. به همین دلیل، انرژی جنبشی چرخشی مولکول های گاز در دورترین نقطه به نسبت به هر نقطه به  سمت مرکز بسیار بیشتر است. شاید شما در مورد دستگاه فنی ، سانتریفیوژ گاز ، برای غنی سازی اورانیوم شنیده باشید. نقش سانتریفیوژ گازی (نیروی دافعه ؛ به دور از مرکز) برای جداسازی ایزوتوپ یک نمونه عملی از یک سیستم چرخشی است. دستگاه معمولی شامل یک استوانه (سیلندر) طویل ، نازک و عمودی است که در یک محفظه تهی حول محور خود با سرعت خارجی بالا (در دیواره) در حال چرخش است. چرخش گاز درون سیلندر در معرض شتاب گریز از مرکز است که باعث افزایش فشار در شعاع خارجی سیلندر میشود که میلیون ها برابر بیشتر از مرکز می شود. همین کار به نوبه خود باعث می شود كه فراوانی نسبی ایزوتوپ سنگین تر در شعاع بیرونی از مركز بیشتر شود. سرعت خارجی معمولی (سرعت دیواره) در یك چرخش سانتریفیوژ  ۵۰۰ متر بر ثانیه (۱۸۰۰ كیلومتر در ساعت) است ، فشار در خارج از آن با ضریب ۴۶ میلیون از مركز بیشتر است.

با توجه به حقایق فوق، موارد زیر را استنباط می کنیم. برای چرخش زمین صلب در محور قطبی خود، کل اتمسفر باید چرخش را با زمان ثابت ۲۴ ساعت تجربه کند (در یک چرخش ، فرکانس زاویه ای p / T 2 ثابت است). هر لایه جوی باید از سرعت زاویه ای متفاوتی برخوردار باشد. سرعت زاویه ای در ارتفاعات بالاتر افزایش می یابد. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، لایه بیرونی (نه بیرونی ترین) جو هوا در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری انتخاب شده است. سرعت چرخش در این ارتفاع ۱۸۰۰ کیلومتر در ساعت (۵۰۰ متر بر ثانیه) است که همان سرعت خارجی سانتریفیوژ گازی است. سرعت چرخش در سطح زمین صلب ۱۶۷۰ کیلومتر در ساعت است. در طول چرخش لایه های بیرونی جو هوا باید از همه لایه ها به سمت سطح زمین تحت فشار قرار گیرند. بدون هیچ اعداد و ارقامی فشار هوا دراین حالت باید از حداقل مقدار در سطح زمین به مقادیر بالاتر افزایش یابد زیرا در جو به طرف بالا رفتیم. این فشار هوا باید افراد را بدون نیاز به “نیروی اضافی” نگه دارد. جاذبه مانع از سقوط اشیاء شده است. علاوه بر این ، تغییر سیستمیک مشخصات هوا باید باعث پدیده سقوط اشیاء – فشار هوا شود.

علاوه بر این، ما باید هیدروژن بیشتری را در سطح زمین مشاهده میکردیم تا لایه های بیرونی. مهمترین عنصر در زندگی ما یعنی اکسیژن، باید در لایه های بیرونی متمرکز میشد و در نزدیکی سطح زمین تخلیه میشد.

باورمندان به تئوری خورشید مرکزی چاره دیگری جز این موارد ندارند؛ فشار یا گرانش ( فشردن یا برکشندگی )

انتخاب چرخش زمین (علت فشار) ، شکل انتهای این مقاله ، باید گرانش را از زمین ردکند. در نتیجه ، مدل خورشید مرکزی با ارزش ترین اساس و عنصر خود را از دست می دهد. انتخاب گرانش باید مفهوم چرخش زمین را از کیهان حذف کند ، در نتیجه حرکت زمین اطراف خورشید بی فایده است زیرا نیمی از زمین باید همیشه در تاریکی و نیمه دوم همیشه درروشنایی باشد.

آنچه که در بالا به آن اشاره کردیم واقعیت هایی هستند که در صورت وجود هر دو مورد باید نتیجه بگیرند. ما موارد فوق را با واقعیت های جو واقعی مقایسه خواهیم کرد. در یک اتمسفر واقعی، فشار هوای اندازه گیری شده در سطح زمین ۱۰۱۳.۲۵mbar ( یک اتمسفر) ، در شرایط استاندارد دما است. این بالاترین مقدار فشار است که در بالاترین ارتفاع برای شرایط استاندارد اندازه گیری شد. الگوی فشار جو هوا نشان می دهد که فشار از ۱ اتمسفر به مقادیر پایین تر می رسد زیرا ما به ارتفاعات بالاتر رفتیم. علاوه بر این، فراوانی هیدروژن در لایه بیرونی بیشتر از سطح زمین است. از طرف دیگر ، غلظت اکسیژن در سطح بیشتر از لایه های بیرونی است. نتیجه میگیریم  که زمین از روز اولی که پدید آمده، تا به امروز نچرخیده است. در نتیجه، ثابت شد که زمین چرخشی به دور خود ندارد، بنابراین چرخش زمین به دور خورشید نیز باطل میشود چرا که بدون چرخش زمین به دور خود، پدید آمدن شب و روز بی معنی است. تا اینجا تئوری خورشید مرکزی به زباله دان تاریخ پیوسته. هرچند ما مطالب و تحقیقات متعدد و گسترده تری نیز داریم.

 

نکات اصلی این مقاله بصورت مختصر در زیر ذکر شده است:

۱)  – اینکه کسی ادعا کند حرکت خاصی در کیهان بدون دلیل صورت می گیرد، ادعای او با یک شبهه علم و توهم یا خرافات فرقی ندارد. مهمترین عنصر در مدل خورشید مرکزی چرخش زمین حول محور قطبی آن است. علت چرخش زمین چیست؟ هیچ کس علت چرخش زمین را به هیچ نوع عمل یا نیرویی نسبت نداده است اگرچه آنها علت حرکت مداری (انقلاب) را به قانون گرانش نیوتون نسبت داده اند.

۲) – چرخش لایه هوا در کنار زمین صلب بدون دلیل است و فاقد تکنیک و ابزار است. شاید ، تصور شود که کل زمین در معرض چرخش حول محور قطبی خود قرار دارد. اما ، چگونه می توان فضای هوا (لایه سطح) را با کره صلب و بدون یک روش مهندسی (به عنوان مثال airfoil) چرخاند.
   علاوه بر این، چه چیزی چرخش هوا را برای ده ها هزار سال بدون توقف حفظ می کند (ما افراد اهل عمل هستیم). زمین نه نقش کمپرسور و نه نقش پمپ توربو را بازی می کند. هیچ کس کمپرسور یا پمپ توربو اختراع نکرده تا با انرژی اسرار آمیزی کار کند زیرا هیچ کس آن را خریداری نخواهد کرد. چرخش اتمسفر به دور زمین بزرگترین فریبکاری ای است که بشر تاکنون ابداع کرده است.

۳)  – الگوی جو هوا در امتداد عرض جغرافیایی زمین نشان می دهد که ، فشار هوا در شرایط استاندارد در امتداد عرض جغرافیایی زمین ثابت است و مستقل از جهت است. فشار استاتیک در شرایط استاندارد (سطح دریا و ۱۸ درجه سانتیگراد) مستقل از جهت سنجش  است. به سمت شرق ، غرب ، شمال ، جنوب ، و بالاتر.   اگر زمین در حال چرخش در محور قطبی خود بود ، بنابراین فشار هوا باید با توجه به سرعت چرخش محلی ، با عرض جغرافیایی زمین متفاوت باشد. همین امر به نوبه خود باید طوفان شدیدی از فشار داینمیک را در امتداد عرض زمین از استوا به سمت شمال و جنوب ایجاد کند.

چرخش یا جاذبه .چرخش جو هوا باید مقادیر فشار ارتفاعی را معکوس کند

(این متمایز از فشار هوای پویا که باید در جهت خلاف چرخش زمین باشد است.)

هنگام رانندگی با اتومبیل در بزرگراه ، پنجره را باز کنید و تاثیر فشار هوا را روی دست خود بررسی کنید. این فشار پویا است. اتومبیل خود را متوقف کرده و تأثیر فشار هوا را روی دست خود بررسی کنید. این فشار استاتیک است.

۴) –  اگر زمین دارای چرخش روزانه به دور خود بود، باعث انحراف باورنكردنی همه اجسام درحال پرواز در جو هوا می شد.

 در نتیجه چرخش زمین، فشار هوا با افزایش ارتفاع، افزایش می یابد و مطابق شکل سیب سقوط می کند (توسط عقاب می افتد) از ناحیه فشار قوی به ناحیه کم فشار.
این می تواند فشار باشد و نه گرانش.

 

۵) – حرکت اینرسی در جو هوا خاتمه یافته است، بنابراین همه اشیاء درحال سقوط باید در پشت موقعیت های آغازین خود روی زمین چرخان فرود بیایند. اگر این واقعیت را متوجه نمی شوید؛ پس به سراغ شماره ۶ بروید.

۶) – اینرسی یک بردار است. سرعت اینرسی (از چرخش زمین) برای کلیه اجسام در حال حرکت در جهت غربی از سرعت اولیه (موتور) کم می شود و از طرف دیگر ، بستگی به این دارد که کدام مقدار بیشتر باشد. در یک زمین در حال چرخش ، پروازهای غربی به سختی انجام می شوند و باید نسبت به پروازهای شرقی، با یک نگرش مشخص و روشن هدایت  شوند.

منتظر مقالات بعدی باشید. با تشکر از همراهی شما.

منابع:

.John D. Anderson, Jr. “Introduction to Flight, Fourth Edition, McGraw-Hill, New York, 2000

.Manson Benedict, Thomas Pigford, and Hans Levi “Nuclear Chemical Engineering”, McGraw-Hill Inc., New York, 1981

 

 

 

Share this post

48 comments

اضافه کنید
 1. شهروز ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۴ پاسخ دادن

  سلام
  مقاله دارای ایراداتی بود که یا بد ترجمه شده بودن و یا به دلیل مسایل علمی بود که درست مطرح نشدن.
  با این حال کلیت مطالب درست بود. علم سیالات و مفهوم لایه مرزی به طور کامل، نسخه مدل زمین چرخان رو می‌پیچه. در درس سیالات ۲ بود که کاملا به چرخش زمین شک کردم و چون فهمیدم که سیال هیچ‌گاه با جسم جامد چرخان کوپل نمیشه، خیلی راحت مدل زمین تخت رو پذیرفتم. به امید آنکه همه ما باسواد و اهل فکر باشیم تا زودتر مدل هلیوسنتریک رو به سطل زباله بریزیم.

  • flatearther ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۵۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ممنونم. بله درسته. مقاله اصلی حالت بسیار آکادمیک و تخصصی تر داشت. برای اینکه مشکلی در خواندنش پیش نیاد، کمی به زبان ساده تر تبدیلش کردیم که بله، قبول دارم یکم از حالت روان خارج شده اما بهرحال کلمات و جملات واضح هستند.
   موفق باشید

  • مجتبی ۱ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز. سیال به راحتی میتونه با جسم جامد کوپل بشه. باید توجه داشته باشید که شرط مرزی را در تمام سیستم در نظر بگیرید. خارج از جو هیچ تنشی به هوا وارد نمیشود پس هوا مثل جسم جامد همراه با زمین میچرخد. دقیقا مثل حرکت چرخشی سیال درون یک استوانه چرخان….سیال مثل جسم جامد همراه با دیوار میچرخد( در حالت پایدار)

  • هادی ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۰۴ پاسخ دادن

   سلام. به‌نظر شهاب‌سنگ ها توسط آسمان برای راندن شیطاین ایجاد میشن که البته تو قرآن چنین گفته شده:

   الجن/۸:
   و ما بر آسمان دست‏ يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم.

   الجن/۹:
   و در [آسمان] براى شنيدن به كمين مى ‏نشستيم [اما] اكنون هر كه بخواهد به گوش باشد تير شهابى در كمين خود مى‏ يابد.

   الصافات/۶-۱۰:
   ۶- ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم
   ۷- و [آن را] از هر شيطان سركشى نگاه داشتيم
   ۸- [به طورى كه] نمى‏ توانند به انبوه [فرشتگان] عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سوى پرتاب مى ‏شوند
   ۹- با شدت به دور رانده مى ‏شوند و برايشان عذابى دايم است
   ۱۰- مگر كسى كه [از سخن بالاييان] يكباره استراق سمع كند كه شهابى شكافنده از پى او مى‏ تازد

   الحجر/۱۴-۱۸:
   ۱۴- و اگر درى از آسمان بر آنان مى‏ گشوديم كه همواره از آن بالا مى ‏رفتند
   ۱۵- قطعا مى گفتند در حقيقت ما چشم‏بندى شده‏ ايم بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده‏ ايم
   ۱۶- و به يقين ما در آسمان برجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستيم
   ۱۷- و آن را از هر شيطان رانده‏ شده‏ اى حفظ كرديم
   ۱۸- مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى ‏كند

 2. مصطفی ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۱۴ پاسخ دادن

  جمله Flat earth gravity meanwhile in Australia سرچ کنید زمین تخت گراها خوب دارن کروی گراهارو مسخره میکنن.
  جالب اینجاست اینقدر این سیستم جهانی دیکتاتور و زورگو هست که اگر یکی بیاد بگه من دوست ندارم شکل زمین گرد باشه و از نسل میمون ها باشم همه اون شخصو به عقب مونده بودن و دیوانه بودن محکوم میکنن. بنظر میرسه ما حق انتخاب نداریم جهانو طوری که دوست داریم ببینیم.
  این کجاش آزادی فکری و عقاید است؟
  مدارس و دانشگاهها باید چیزی رو تدریس کنند که نتیجش ضدیت با دین و عقل باشه.
  اکثریت کتاب های علمی بخصوص فیزیک و کتب فلسفی که از نظریه پردازان غربی وجود داره هیچ راهو روش درست و مستقیم و آرامش بخشی جلوی پای ما نمیزاره صرفا با خوندن این کتب از یک ندانستن به ندانستن دیگری وارد میشویم.
  جالب اینجاست مذهبیون ادیان ابراهیم(ع) هم همگی سکوت کردن و باید گفت تسلیم شدند.
  دیگه دوران به زنجیر کشیدن انسان ها مثل زمان فرعون و نمرود تمام شده الان افکار به زنجیر کشیده شدند.
  جراحی های زیبایی ، دوست بازی های غیر شرعی، استفاده از کلمات زشت، مشروب خوری ، بی احترامی به بزرگترها و کنار گذاشتن دین واقعی و بدون ریا دستاورد این سیستم آموزشی بوده.
  رهبریت این نظام جهانی بدست هالیوودی هست که اصلا خودش به حرفایی که میزنه باور نداره و میدونه دروغه برای همین هر چندسال تو بعضی فیلما اعترافاتی میکنه اما اینقدر مردم در جهل فرو رفتن که اصلا کی متوجه میشه. برای کی مهم هست؟
  یک نمونه بهتون بگم پی به شیطنت قوم سرکش و احمق بنی اسرائیل امروزی ببرید اونم با ساخت فیلم سیاره میمون ها.
  صهیونیست ها دو دسته هستند یک گروه میگه ما هرچی گناه هم بکنیم چون فرزندان خدا (قوم برگزیده) هستیم بخشیده میشیم.
  گروه دوم میگن نه درسته که بخشیده میشیم اما در درون جامعه خودمون باید پاک و بدون گناه باشیم.
  فسادهایی که هالیوود ترویج میده در راستای همین اهداف است فکر نکنید اونا خبر ندارن گناه چیه اتفاقا خیلی بهتر از ما میدونن چون با جنی که همکاری میکنن خودش این کارس و طبقات بالای زمین و فرشته ها و معجزات متعدد خدارو دیده.
  سیاره میمون ها نسخه اولش که مارک والبرگ بازی کرده چه هدفی رو دنبال میکرد؟
  در نگاه اول این معنی میرسونه که ما انسان ها یک زمانی میمون بودیم و به مرور زمان با تکامل داروینی به انسان تبدیل شدیم.
  گروه ها و نژادهای مختلف انسانی هم در واقع زمانی گونه ی میمونی داشتند.
  مثلا زورگوها، متفکران، جامعه گریزها، عشق حکومتی ها ، ماموران نظم و قانون همگی در گذشته بودند با تکامل شکل و ظاهر ما در شکل جدید انسانی دوباره ما همان تمدن میمونی را دنبال میکنیم که صرفا هدفی بیهوده و ناتمام است تا زمانی که انسان هیبرید گونه های مختلف یا تکنولوژی های جدیدتری شود.
  اما نکته دوباره مربوط به قوم بنی اسرائیل است.
  به غیر از خودشون که کلا حیوان میدانند.
  اما به آیه ای از قرآن برمیخوریم و امیدوارم دوستان قرآن بخونن.

  « فَلَمّا عَتَوا عَن مّا نُهوا عَنهُ قُلنَا لَهُم کُونُوا قِردَةً خاسِئین؛سوره اعراف آیه ۱۶۶
  و چون از آنچه از آن نهی شده بودند، سرپیچی کردند، به آنان گفتیم: بوزینگانی رانده شده باشید.»

  در واقع بنی اسراییل مثل بچه احمقی شده که دائما دنبال آرامش دادن به خودش هست که حتی اگر خدا مارو تبدیل به بوزینه بکند یک منجی از آسمان خواهد آمد و مارا نجات خواهد داد.
  درسته خدا اونارو انسان نمیکنه اما بنی اسرائیل چون قوم برتر است و در حماقت هیچ کم و کسری ندارد دوباره به قدرت بر خواهد گشت حتی به شکل میمونی که در قرآن اشاره شده است.
  در فیلم اونجرز میگن درخت علم تنها در دست آیرون من است و آخرش همون یهودیه سرمایه دار تانوس رو نابود میکنه.
  در ایکس من میگن درخت حیات و جاودانگی در دست دجال(لوگان) است که حتی ژاپنی ها به نمایندگی از شرقی ها یا قومی که میخواهد قدرت را از صهیون بگیره در این راه شکست خواهد خورد.
  بعنوان مثال نژادپرستی و خریت این قوم رو ببینید امکان نداره در فیلمی روس ها ، چینی ها و بعدش ژاپنی ها و حتی فرانسوی ها که نوکران ماسون هستند از دست اینها در امان باشند. مسلمانان و ایرانی ها که جای خود دارد.
  دائما دارن میگن فقط و فقط از نژاد آنگلوساکسون و یا بنی اسرائیل منجی خواهد آمد به غیر از این وقتتون تلف نکنید.
  حالا سینمای ما هم این وسط چه نقشی داره؟ از اونجا که میبینید در سینمای ما هیچ تبلیغی برای نماز و دین نمیشود.
  نکته های جالبی در فیلم های ما هست که نشون میده خط گیری از جای دیگری دارند.
  نوید محمد زاده در فیلم متری شیش و نیم مثل فیلم مغزهای کوچک زنگ زده نقش دجال به زنجیر کشیده رو بازی میکنه.
  در یک فیلم به ظواهر دجال اشاره میشه مثل پیشونی که نشان کافر دارد و صورت زخمی و حرام زاده بودن و منزوی بودن و جسم ناقص داشتن.
  در فیلم دیگری در بند نیروهای اسلامی (پلیس ایران) قرار دارد که با توجه به بچه دوست بودنش و اینکه بچه باحاله آخرش همه دلشون میسوزه که داره بوسیله سیستم اسلامی اعدام میشه.
  در زندان که زنجیر بدست میره که همان نماد دجال است در جایی با شلنگ توالت مثل مسیح دروغین افراد گناهکار و جهنمی رو غسل آب جهنم میده.
  دائما میگه بچه دوسته چون یاده کودکی خودش میفته. شخصیت قدرتمندی داره و سیستم اسلامی رو به بازی میگیره.
  یا مثلا الان فیلم جنتلمن اکران شده دوباره یک چشم آبی حال روس ها و چینی هارو میگیره.
  مواد فروشی این میشه کار خیر برای شرقی ها میشه کار شر.
  از دهان لورد جرج استفراغی شبیه به آتش دهن اژدها خارج میشه و کل فرهنگ چینو مسخره میکنند.
  روس ها هم طبق معمول انسان هایی وحشی و مرموز و قاتل نشون میده که فقط برای کلیسای ارتدوکس و مادرشون روسیه دست به هر کاری میزنن. این اشاره به کلیسا در فیلم جان ویک واضح تر است.
  آخرش هم شخصیت اول فیلم میگه من شیر جنگلم که اشاره به دجال یا همان هیولای جنگل دارد. لردها و نجیب زادگان همگی زیردست هاش هستند چون اون رئیس این شبکه جهانی است.
  ولی ابن بدبخت ها بی خبرن که شیر واقعی حیدر کرار اسدالله الغالب امام علی (ع) است که جان خودم و شیعیان واقعیش به فدایش باشه.
  این نامردهای ضد خدا بعد از اینکه عزیز دلمان در جنگ خیبر شکستشون داد انتقام های متعددی گرفتن و تا الان هم دست از سرمون برنداشتن.
  ان شاالله عزیزان به اوقات ملکوتی نابودی شیطان رجیم داریم نزدیک تر میشیم.
  زمین تخت هم یک حرکت علمی بر ضد این مردمان سرکش جهنمی است.

 3. حسین ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۵۲ پاسخ دادن

  اگر این مقالات رو با سایت های دانشگاهی در میان بزارید احتمال اینکه حقیقت زودتر بر ملا بشه هست . مقالات رو منتشر کنید و به دست اهلش برسونید تا جهانی بشه و حقیقت زمین تخت آشکار

 4. کامران ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۵۹ پاسخ دادن

  ادمیم عزیز, امیدوارم پیام من رو منتشر کنی،
  من چند تا سوال دارم
  سوال اول اینه ،اگه ‌زمین تخته، و خورشید کوچیکه،و داره دور زمین میچرخه
  پس علت عبور زهره و عطارد از جلوی خورشید چیه،
  این خودش نشون دهنده اینه که سیارات طبق مدل زمین کروی،تو مدارهای خودشون در حال گردش هستن،

  همه سیارات کروی هستند،همه سیارات قمر دارند به دور خودشون و خورشید میچرخن،و
  حالا چرا زمین اینجوری نباشه،

  سوال بعدیم اینه،اکه زمین تخته،پس چرا از همه جای دنیا نمیشه،به همه ماهواره های رسانه ای دسترسی داشت،
  مثلا یه اروپایی چرا نمیتونه به‌هاتبرد یا یاه ست،یا سایر ماهواره های اسیایی دسترسی داشته باشند،

  چرا ماه در نیمکره شمالی،دقیقا برعکس نیمکره جنوبی دیده میشه،

  ادمین عزیز،حقیقت پنهان شده،تخت بودن زمین نیست،
  بلکه ممکنه خروج از زمین واسه انسان غیرممکن باشه،

  همچنین شما در نظر داشته باشه،که تو کتاب های تحریف شده انجیل و‌تورات،مستقیما گفته زمین تخته،
  حالا این مسیحی ها و یهودی ها که دنیا دستشونه،نمیخوان تیر خلاص رو به مذهب خودشون بزنند،و
  و میخوان مردمشون تو شک باشند،و کتاب مقدسشون زیر سوال نره،

  • flatearther ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۵:۱۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   درباره سوال اولتون ، مقاله زیر رو بخونید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=4587

   بطور کامل پاسخ رو میگیرید.

   دقت کنید. شما بصورت پیش فرض زمین رو بین سیارات فرض میکنید، چون از کودکی در مدارس و برنامه های مختلف اینطور به شما نشان داده شده. اما واقعیت این هست که سیارات مانند زمین نیستند و زمین هم مانند سیارات نیست. سیارات گرد ، کروی، کوچک و درحال چرخش بر فراز زمین مسطح هستند و نه نیروی گرانشی ای دارند ، نه سطحی برای زندگی و نه شرایط مناسب برای تبدیل شدن به زمین دوم، بنابراین، با توجه به تحقیقات و مطالعات بسیار، میتونیم نتیجه بگیریم زمین یک سیاره نیست و سیارات اجرام آسمانی جدا از زمین هستند. زمین ، مسطح و وسیع هست، یک گنبد بر فراز زمین وجود داره که درحال چرخش هست. دقت کنید، زمین یک جرم آسمانی نیست، اما سیارات در آسمان قرار دارند و مسیر های مشخصی رو طی میکنند.

   علت اینکه نمیتونید به تمامی امواج در سراسر دنیا دسترسی داشته باشید، این هست که امواج پس از طی مسیر های طولانی دچار پراکندگی (با توجه به نویز حاصل از اتمسفر فشرده زمین میشند) و بعد از طی مسافت خاصی قابل دریافت بصورت رسانه نیستند. این یک واقعیت هست. برخی امواج هم ممکن هست بصورت انعکاسی عمل کنند.

   درباره ماه (و همچنین دیگر سوالات احتمالیتون) این مقاله رو مطالعه کنید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=5369

   بله، حقیقت پنهان شده قطعا تخت بودن زمین نیست. انقدر این حقیقت پنهان شده وسیع و عظیم هست که زمین تخت مانند یک قطره از اقیانوس در این حقیقت پنهان شده قرار داره. وقتی میگیم زمین مسطح هست، خیلی مسائل دیگه در کنارش باید بررسی و افشا بشند. جنبش زمین مسطح فقط محدود به مسطح بودن زمین نیست.
   یهودیانی که دنیا رو در دست دارند، هرگز از مسطح بودن زمین دفاع نمیکنند. بلکه سازمان های فضایی بزرگ دنیا رو کنترل میکنند و همچنان در حال دروغ گفتن به مردم با صحنه سازی سفر انسان به فضا و کروی جلوه دادن زمین هستند. این تنها یکی از جنبه های این دروغ هاست. در سطح وسیع تری قرار داره.
   موفق باشید

  • flatearther ۲ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۸ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   قانون چگالی بدون وجود گرانش فایده ای نداره. اصولا گرانش بخش جدا ناشدنی از جهان هست اما باید به یک تئوری کاملا صحیح و درست دست پیدا کرد تا درصد خطای بسیار بسیار کم و نزدیک به صفر داشته باشه. درباره این مطلب باید بگیم که در رابطه با مدل گرانشی زمین مسطح نیست، اصل مطلب، نقض چرخش اتمسفر زمین و البته نقض چرخش زمین هست که با توجه به قوانین فیزیکی و ریاضی جهان پیرامون ما انجام شده.
   موفق باشید.

 5. Matin.S.I ۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۵ پاسخ دادن

  من وقتی زمین تخت رو دیدم اول فکر کردم چیز خیلی احمقانه است
  ولی بعد از خواندن مقاله ها و مطالعه های وسیع فهمیدم که نه تنها واقعا زمین تخته و اینکه اینها کلا دروغ های فراموسونی برای جلو بردن جهان طبق خواسته های خودشونه و هر روز هم دارم تمام دوستانم و خیلی از آدم های دیگه رو با استفاده از فیلم و مقاله و… آگاه میکنم که به دلیل مدرک های واضحی که دارم همشون دارن به این نتیجه میرسن که زمین تخته

  یکی از دلایلی که خیلی از مردم از این قضیه خبر ندارن اینه که وقتی زمین تخت رو تو اینترنت سرچ میکنند عکس های بسیار مزخرف و تخیلی میاره و نقشه اصلی رو نمیاره و همینطور سایت های ایرانی که تماما بدون علم مقاله نوشتن رو میاره و مردم هم پیش خودشون میگن پس زمین تخت واقعی نیست

  متاسفم برای کشورم که هر روز بسیاری از مردمش شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند ولی وقتی به آنها میگویی زمین تخت است با اینکه تو قرآن هم ذکر شده آنها بدون معنی کامل و مفهوم آن آیه ها تصاویر دروغین ناسا را باور و میگویند آیا زمین تخت گرایان تصاویر ناسا را نمیبینند.

  به هر حال باید جهان را از جهالت نجات داد

  ولی چند سوال دارم:
  ۱- پس این تصاویر گوگل مپ با آن وسعت و تصاویر زنده که آمریکا از تجهیزات و اتفاقات هسته ای ایران یا مثلا عوض شدن جنگل ها در ۳۰ سال اخیر بدست می آورند از کجا آمده؟

  ۲- میتواند زمین تخت ضخامت یا لایه های بی نهایت یا پهنای بی انتها داشته باشد؟

  ۳- شهاب سنگ ها چگونه از جو عبور میکند؟

  ۴-زمین و ماه بیرون گنبد آسمان اند یا داخل؟

  ۵- آیا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی میتواند به خاطر قمر های آنها که شناسایی نشده باشند باشد؟
  مثل آن ستاره ی کوچکی که کنار ماه و همچنین پرچم های مختلف جهان قرار دارد

  ۶- آیا قانون جاذبه برای ستاره ها معنی میدهد؟
  چون آنها به گفته شما در حال چرخش اند!

  ۷- اگر یه توپ را فرض کنیم که شلیک میشود چرا پس از مدتی در هوا ماندن به طرف زمین سقوط میکند؟ یعنی میشود با قدرت بالا توپ را از هوا سبک تر کرد به سمت بالا میرود آیا انرژی خاص موقتی موجود در آن تمام می شود که به زمین باز میگردد؟

  ۸- پس این که میگویند بمب اتم لایه اوزون را پاره میکند و اگر رادیو اکتیو را در نظر نگیریم مردم آنجا به خاطر نبودن لایه از طریق اشعه مضر خورشید سرطان پوست میگیرند چیست؟

  من یک پیشنهاد دارم که باعث معلوم شدن همه چیز خواهد شد
  به نظر من یک جت پر سرعت یا یک هواپیما را از جنوب آفریقا به همراه یک زمین تخت گرا که کمی هم مهارت خلبانی داشته باشد تا حواسش جمع باشد که خلبان جهت هواپیما را عوض نکند را به همراه دوربین پخش زنده در زیر هواپیما یا جای دیگر
  به همراه یک دوربین در دست زمین تخت گرا

  هواپیما را به سمت قطب جنوب ببرند اگر هواپیما که دیگر دیده نشد و اتفاقی عجیب افتاد معلوم میشود زمین تخت است و اگر هواپیما به جنوب آمریکا رفت هم زمین کروی مشخص میشود

  این پیشنهاد خیلی کامل نیست ولی تا حدی میتواند عموم را مطلع کند

  به امید زندگی بهتر و واقعی تر با قدرت ادامه میدهیم برای از بین بردن جهالت های مختلف

  موفق باشید.

 6. Matin.S.I ۳ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۸ پاسخ دادن

  من وقتی زمین تخت رو دیدم اول فکر کردم چیز خیلی احمقانه است
  ولی بعد از خواندن مقاله ها و مطالعه های وسیع فهمیدم که نه تنها واقعا زمین تخته و اینکه اینها کلا دروغ های فراموسونی برای جلو بردن جهان طبق خواسته های خودشونه و هر روز هم دارم تمام دوستانم و خیلی از آدم های دیگه رو با استفاده از فیلم و مقاله و… آگاه میکنم که به دلیل مدرک های واضحی که دارم همشون دارن به این نتیجه میرسن که زمین تخته

  یکی از دلایلی که خیلی از مردم از این قضیه خبر ندارن اینه که وقتی زمین تخت رو تو اینترنت سرچ میکنند عکس های بسیار مزخرف و تخیلی میاره و نقشه اصلی رو نمیاره و همینطور سایت های ایرانی که تماما بدون علم مقاله نوشتن رو میاره و مردم هم پیش خودشون میگن پس زمین تخت واقعی نیست

  متاسفم برای کشورم که هر روز بسیاری از مردمش شعار مرگ بر آمریکا سر میدهند ولی وقتی به آنها میگویی زمین تخت است با اینکه تو قرآن هم ذکر شده آنها بدون معنی کامل و مفهوم آن آیه ها تصاویر دروغین ناسا را باور و میگویند آیا زمین تخت گرایان تصاویر ناسا را نمیبینند.

  به هر حال باید جهان را از جهالت نجات داد

  ولی چند سوال دارم:
  ۱- پس این تصاویر گوگل مپ با آن وسعت و تصاویر زنده که آمریکا از تجهیزات و اتفاقات هسته ای ایران یا مثلا عوض شدن جنگل ها در ۳۰ سال اخیر بدست می آورند از کجا آمده؟

  ۲- میتواند زمین تخت ضخامت یا لایه های بی نهایت یا پهنای بی انتها داشته باشد؟

  ۳- شهاب سنگ ها چگونه از جو عبور میکنند؟

  ۴-خورشید و ماه بیرون گنبد آسمان اند یا داخل؟

  ۵- آیا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی میتواند به خاطر قمر های آنها که شناسایی نشده باشند باشد؟
  مثل آن ستاره ی کوچکی که کنار ماه و همچنین پرچم های مختلف جهان قرار دارد

  ۶- آیا قانون جاذبه برای ستاره ها معنی میدهد؟
  چون آنها به گفته شما در حال چرخش اند!

  ۷- اگر یه توپ را فرض کنیم که شلیک میشود چرا پس از مدتی در هوا ماندن به طرف زمین سقوط میکند؟ یعنی میشود با قدرت بالا توپ را از هوا سبک تر کرد به سمت بالا میرود آیا انرژی خاص موقتی موجود در آن تمام می شود که به زمین باز میگردد؟

  ۸- پس این که میگویند بمب اتم لایه اوزون را پاره میکند و اگر رادیو اکتیو را در نظر نگیریم مردم آنجا به خاطر نبودن لایه از طریق اشعه مضر خورشید سرطان پوست میگیرند چیست؟

  من یک پیشنهاد دارم که باعث معلوم شدن همه چیز خواهد شد
  به نظر من یک جت پر سرعت یا یک هواپیما را از جنوب آفریقا به همراه یک زمین تخت گرا که کمی هم مهارت خلبانی داشته باشد تا حواسش جمع باشد که خلبان جهت هواپیما را عوض نکند را به همراه دوربین پخش زنده در زیر هواپیما یا جای دیگر
  به همراه یک دوربین در دست زمین تخت گرا

  هواپیما را به سمت قطب جنوب ببرند اگر هواپیما که دیگر دیده نشد و اتفاقی عجیب افتاد معلوم میشود زمین تخت است و اگر هواپیما به جنوب آمریکا رفت هم زمین کروی مشخص میشود

  این پیشنهاد خیلی کامل نیست ولی تا حدی میتواند عموم را مطلع کند

  به امید زندگی بهتر و واقعی تر با قدرت ادامه میدهیم برای از بین بردن جهالت های مختلف

  موفق باشید.

  • flatearther ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۲۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   متشکرم
   ۱- توسط ماهواره ها، بالن ها، پهپاد ها، هواپیما ها و…
   ۲- در حد یک فرضیه ممکن هست.
   ۳- شهاب سنگ ها از گنبد آسمان عبور نمیکنند، بلکه حاصل فرآیند های داخلی خود گنبد هستند. تخلیه بار ، توسط Fractoluminescence یا تولید نور توسط شکسته شدن کریستال، Piezoluminescence هم پدیده فیزیکی مشابهی برای شهاب سنگ ها هست.
   ۴- خورشید، ماه، سیارات در داخل گنبد آسمان حضور دارند و ستارگان، کهکشان ها، سحابی ها و… بر روی به ترتیب بر روی گنبد و در داخل گنبد حضور دارند.
   ۵- شاید. البته فعلا دلایل خوبی برای گرفتگی ها داریم که قانع کننده هستند.
   ۶- خیر. قانون گرانش برای ستارگان معنای قوانین گرانشی خورشید مرکزی رو ندارند.
   ۷- نیروی گرانشی وجود داره. منتها تئوری متفاوتی در زمین مسطح ازش وجود داره.
   ۸- هنوز به اون صورت چنین چیزی ثابت یا در سطح جهانی بررسی نشده. ممکنه فقط یک ادعا باشه.
   موفق باشید

 7. Matin.H.I ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۴۷ پاسخ دادن

  درود بر شما

  اگر انحنای بسیار کوچکی بالایی زمین مشاهده کردید تعجب نکنید چون همیشه در یک جای صاف و تخت اگر نور تابیده شود نیم سایه آن ممکن است باعث خطای دید ما شود و ما احساس کنیم که این چیز صاف دارای انحناست

  چرا که اگر شما بر روی یک تخت مسطح نیز نور بتابید در قسمت نیم سایه شاید انحنای کوچکی احساس کنید
  به نظر من به طور اتفاقی و واضح مشاهده انحنای زمین از دید ما میتواند به دلیل نیم سایه باشد
  آیا اینگونه است؟! یا من اشتباه میکنم

  موفق باشید

 8. مصطفی ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۰۹ پاسخ دادن

  https://static01.nyt.com/images/2016/08/16/science/16CHEMTRAILS/16CHEMTRAILS-superJumbo.jpg

  یک مساله پیچیده و حل نشدنی که برای خود زمین تخت گراها و کلا کسایی که به توهم توطئه محکوم میشن وجود گازهای سمی هست که از هواپیماها خارج میشه و این مورد بسیار مشکوکه که اصلا نوع سوخت این هواپیماها طی یک فرایند طبیعی این شکلی از خودش رد بجا میزاره یا اینکه با مواد خاصی ترکیب شده که نور آسمان و اتفاقاتی که در آسمان میفته رو پنهان کنه؟!
  در کارتون انیماتریکس به این گازهای سمی اشاره میکنه که انسان ها از طریق اونها میخوان جلوی نور خورشید رو بگیرن تا به ربات ها که منبع اصلی انرژیشون هست نور نرسه. اینو گفتم که اشاره هالیوودیشو ببینید.
  یه عده دیگه میگن این یک نوع گاز سمی برای مسموم کردن انسان ها و به مرور زمان بیمار کردن ما است تا با صرف هزینه و وقت زیاد عمرمون برای درمان در سیستم پزشکی صرف کنیم.
  اما عده ی دیگه ای که حتی زمین تخت گرا نیستن میگن که این کار برای پنهان کردن سیاره ای مرموز(نیبیرو) در منظومه شمسی است.
  مفصل درباره خورشید سیاه و خورشید دوم و حتی سوم صحبت کردم و تمام نشانه هاشو گفتم البته چون ما علم ناقصی داریم شاید کل این فرضیه ها اشتباه باشه.
  بطور خلاصه بگم طبق باور صهیونیست ها و فراماسون ها هر چقدر ساعت آخرالزمان و اتفاقات ناگوارش مثل جنگ، فقر ، قحطی ، بیماری و فساد نزدیک شود یا بقول قرآن فساد بروی دریا و خشکی آشکار شود میگن که این خورشید به زمین نزدیک تر میشه یا اینکه این خورشید پنهان است ولی جلوی چشمان ما نمایان تر میشه.
  فقط خدا با خبره چی داره به ما میگذره تنها راه چاره فعلا قوی کردن ایمان است چون داریم به سال های عجیب غریب تری نزدیک میشیم.

 9. eng. ۴ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۴۰ پاسخ دادن

  اول :
  “حتی با وجود آزمایشات متعدد که توسط دیتون میلر، مایکلسون مورلی، جرج ساینام ، جرج ایری و… انجام شده بود و همگی یک زمین ثابت را نشان می دادند،”
  جالبه یه گزاره استفاده کردید که از نظر علمی اشتباه هست، آزمایش آونگ فوکو حدود ۲۰۰سال قبل چرخش زمین به دور خودش رو اثبات کرده و تمام پارامتر های مرتبط نیز استخراج شدند چطور شما ادعا هیچ دانشمندی تاکنون موفق به اینکار نشده؟

  دوم:
  با استفاده از لوله پیتوت استدلالی برای سیالات گازی مطرح کردید، اینکار هم اشتباه هست، سیالات گازی با سیالات مایع متفاوتند، اصلا امکان بررسی مشترک آنها نیست، شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت نتیجه ای در مورد فشار هوا در جریانات هوایی بگیرید

  از اونجایی هیچ جای متن در مورد لئون فوکو هیچ چیزی ننوشتید ترجیح میدم میشه به عمق علمی بودن نوشته شما پی برد
  در پست دیگر شما هم در رابطه با مدار های زمین مطلبی نوشتم امیدوارم پاسخی خارج توهم توطئه داشته باشید

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۵۰ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   از نظر علمی اشتباه هست؟ چرا؟ شخص مایکلسون در اسنادی که بجا گذاشته نشت اتر رو تایید کرده. نشت اتر یعنی وجود اتر و وجود اتر یعنی پایان نسبیت انیشتین و پایان نسبیت انیشتین به معنای پایان عمر تئوری خورشید مرکزی هست. آزمایشات این دانشمندان که هرکدام بارها و بارها انجام و تکرار شده، سکون زمین رو به اثبات میرسونه. کافیه مقالات کاملی که در خصوص این آزمایشات در سایتمون گذاشتیم رو بخونید.
   آونگ فوکو به هیچ عنوان تحت تاثیر چرخش و حرکت زمین نیست. این آزمایش در همان سالهای اولیه انجامش شکست خورد. طبق اصل فیزیکی ماخ، تفاوتی نمیکنه که جهان به دور زمین بچرخه یا زمین درحال چرخش باشه، در هر صورت آونگ به نوسان در میاد. در اینجا ما یک برگ برنده به نفع زمین مرکزی و زمین مسطح داریم و اون “اثر الیس” هست.
   اثر الیس درواقع تاثیرات چرخشی آونگ فوکو در هنگام خورشید گرفتگی رو نشان میده. در هنگام خورشید گرفتگی، آونگ دچار رفتار عجیبی میشه که نشان دهنده تاثیر اجرام آسمانی بر آونگ هست. پس در نتیجه اصل ماخ به نفع زمین مسطح عمل میکنه.
   چرخش جهان، شامل ستارگان، سیارات و ماه و خورشید عامل حرکت و نوسان آونگ هست. درضمن پارامتر های بسیار بیشتری رو باید در نظر گرفت که اینجا زمان و مکان توضیحش نیست.

   به نظرم دقیقا متوجه منظور مقاله نشدید.
   بحث جریانات هوایی کاملا مشخصه. این مقاله کامل بوده. در گذشته ما مطالب متعدد و مختصر تری رو در کانال در این مورد منتشر کردیم. از نظر علمی، یک زمین درحال چرخش توان کشش اتمسفر رو نداره. کاملا واضح هست. اصولا، علتی هم برای چرخش زمین به دور خودش وجود نداره. آیا میتونید اثبات کنید این چرخش چرا و از چه زمانی شروع شده؟ آیا تا به امروز این حرکت اندازه گیری شده؟

   موفق باشید

   • eng. ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۳ پاسخ دادن

    با سلام
    اول اینکه شما من درمورد آونگ فوکو سوال پرسیدم اما شما در مورد نشت اتر مایکلسون پاسخ دادید:)
    خوبه که از شاخه ای به شاخه ی دیگری نپریم
    در مورد اثر الیس شما استدلال کردید این کل آونگ فوکو رو زیر سوال میبره؟بر چه اساسی؟ شما نمیتونید از خودتون فکت فیزیکی صادر کنید،این فرضیه شماست که اثر الیس به طور کلی آونگ فوکو رو زیر سوال میبره و با پریدن روی اصل ماخ زمین مسطح رو ثابت میکنید!!شما باید برای حرفتون منبع علمی اثبات حرفتون ذکر کنید
    تا به امروز پیش بینی میشه اثر الیس به خاطر شرایط گرانشی خاص در زمان خورشید گرفتگی رخ میدهد و هنوز هم اثبات نشده.
    هرچند خورشید گرفتگی یک استثناء به شمار میره، برای ما مهم نیست زمین با چه سرعتی به دور خودش میچرخه برای ما مهم اینکه میچرخه! آونگ فوکو چرخش زمین به دور خودش رو اثبات میکنه، شما برای رد این نظریه علمی باید منبع موثق ذکر کنید!
    این از آونگ فوکو
    در مورد پریدن از سیالات مایع به گازی پاسخ مناسبی ندادید، شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت سیالات با ویسکوزیته بالا، تنش برشی بالا و خیلی پارامتر های مختلف نتیجه بگیرید زمین توان کشش اتمسفر رو نداره، اینها هیچ ربطی بهم ندارند، چقدر خوب میشه برای هر پستی که ذکر میکنید حتما مقاله علمی که این نظرات گهربار را ذکر کرده بیان کنید و آدرس ژورنال را هم بگید!!
    =====
    اما در مورد نتیجه گیری شما از رد نظریه نسبیت به وسیله نشت اتر باید بگم آزمایش مایکلسون – مورلی برای رد نظریه اتر بوده، شما باید با منبع علمی موثق بگید اینکه مایکلسون در نوشته هایش کجا نشت اتر رو ذکر کرده؟ نمیشه رو هوا حرف زد!! شما دارید فکت های علمی رو بدون اینکه نظریه ای بیان کنید رو هوا رد میکنید، مایکلسون برای رد نظریه اتر جایزه نوبل گرفته و اثبات کرده اتری در فضای بین زمین و خورشید موجود نیست، طی سالها چنین بار نیز این آزمایش تکرار شد و نتایج یکسانی بدست آمد و تابحال در هیچ منبع علمی موثقی رد نشده، نمیدونم شما از کجا در موردش صحبت میکنید شاید شما دانشی دارید که هیچ کس در جهان به آنرا ندارد!

    شاید شما ندانید، نسبیت عام در حضور میدان های گرانشی قوی صدق میکند و نسبیت خاص در حضور میدان های گرانشی ضعیف،

    • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۱۱ پاسخ دادن

     سلام مجدد خدمت شما
     پاسخ درباره آونگ فوکو داده شد. اصل ماخ!
     به گفته ماخ توجه کنید:
     If the earth is affected with an absolute rotation about its axis,
     centrifugal forces are set up in the earth: it assumes an oblate
     form, the acceleration of gravity is diminished at the equator, the
     plane of Foucault’s pendulum rotates, and so on. [In Newton’s
     view] all these phenomena disappear if the earth is at rest and the
     other heavenly bodies are affected with absolute motion round it,
     such that the same relative rotation is produced. But if we take
     our stand on the basis of facts, we shall find we have knowledge
     only of relative spaces and motions. Relatively, not considering
     the unknown and neglected medium of space, the motions of the
     universe are the same whether we adopt the Ptolemaic or the
     Copernican mode of view
     منبع:
     Dr. Ernst Mach, The Science of Mechanics, 4th edition, Merchant Books, pp.
     ۲۳۱-۲۳۲.

     این اصل ماخ هست (چه جهان بچرخد و زمین ثابت باشد و یا زمین بچرخد و جهان با توجه به زمین ثابت باشد، در هردو حالت، باعث نوسان آونگ خواهد شد). اثر الیس چندین آزمایش و نتیجه تجربی رو بصورت مثبت گذرانده. اینکه قبول نمیکنید، اصرار شما برای ماندن سر باور های اشتباه رو نشان میده.
     ساده ترین مفهوم فیزیکی همین اصل ماخ هست و البته ارتباطی با مسطح یا صاف بودن زمین نداره بلکه ارتباط با چرخش یا سکون زمین، به نفع زمین مسطح داره. درضمن در نظر داشته باشید که در آن زمان، تنها کسی که ادعا کرد حرکت زمین به وسیله آونگ فوکو اثبات میشه، خود Léon Foucault بوده.
     من واقعا تعجب میکنم، شما از یک آونگ نتیجه میگیرید زمین در حرکت هست، اما هزاران آزمایش انجام شده توسط جرج ایری، مایکلسون، سایناک و.. که با تداخل سنج های بسیار حساس انجام شده، و خود دانشمندان در اون زمان اعتراف کردند که علتی بر سکون زمین هست، رو بیهوده میپندارید.

     ببینید، درحال حاضر چندین مقاله کامل در این رابطه نوشتیم. میتونید مقالات رو بخونید (مرتبط با سکون یا حرکت زمین):

     انیشتین – فردی که زمین را به حرکت انداخت:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4821

     آزمایش جرج سایناک – زمین ثابت است:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4791

     از آراگو،فرنل،فیزو،برادلی تا بیدل ایری: زمین همچنان ثابت است:
     http://flatearthfarsi.com/?p=3758

     این حرف شماست:
     “شما نمیتونید از آزمایش لوله پیتوت سیالات با ویسکوزیته بالا، تنش برشی بالا و خیلی پارامتر های مختلف نتیجه بگیرید زمین توان کشش اتمسفر رو نداره”

     در پاسخ به شما باید گفت:
     اولا مقاله رو کامل بخونید تا درک درستی از آزمایش لوله پیتوت پیدا کنید
     دوما باید در نظر داشته باشید، آزمایش لوله پیتوت با توجه به مقایسه با شرایط جوی و اتمسفر زمین، بسیار علمی تر و عاقلانه تر از باور به چرخش زمین به علت نوسان یک آونگ هست. ما در این مقاله با مفاهیم فیزیکی و ریاضی حرفمون رو اثبات کردیم و بنظر بنده نیازی به توضیح اضافه تر نیست و مقاله کاملا گویا هست.

     مایکلسون در مقاله ای که در سال ۱۸۸۷ منتشر کرد نوشت:
     The actual displacement was certainly
     less than the twentieth part of this, and probably
     less than the fortieth part. But since the displacement
     is proportional to the square of the velocity,
     the relative velocity of the Earth and the
     ether is probably less than one sixth of the Earth’s
     velocity, and certainly less than one-forth.”

     منبع دانلود مقاله:
     https://www.researchgate.net/publication/274278546_Revisiting_the1887_Michelson-Morley_Experiment

     صفحه دوم.

     فیزیکدان آمریکایی آقای دیتون میلر، به مدت ۲۰ سال به انجام آزمایش پرداخت و نتایج مثبت از حضور اتر و سکون زمین رو یافت. نمیدونم دانش فیزیک شما چقدر هست اما پیشنهاد میکنم تاریخ علم رو از ابتدا یاد بگیرید.

     بهرحال پیشنهاد میکنم حتما این مقاله رو بخونید:

     انیشتین – فردی که زمین را به حرکت انداخت:
     http://flatearthfarsi.com/?p=4821

     به شما کمک میکنه اطلاعاتتون رو آپدیت کنید. دقیق بخونید.

     موفق باشید

 10. سهراب ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۵۵ پاسخ دادن

  سلام به همه دوستان عزیز.لطفا روی این لینک بزنید تا بفهمید حرف اینایی که میگن زمین صافه، مزخرفی بیش نیست.اگه تونستین با منطق(نه چرت و پرت)ثابت کنید این حرفا غلطه،خوشحال میشم که دلایلتون رو بشنوم.https://gadgetnews.net/210505/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86/

 11. eng. ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۱۹ پاسخ دادن

  این کامنت را جای دیگر هم نوشته بودم اینجا هم مینویسم
  اینکه شما و همکارانتان به راحتی فکت های علمی را زیر سوال میبرید شاید بسیاری را متعجب کند! البته رد کردن کار ساده ایست چون نیازی به اثبات نداره امروزه حتی بقالی ها هم فرضیاتی برای رد فکت ها نظریات علمی دارند!!
  اثبات کردن کار سختی است
  بیایید کمی در مورد مدل دیسکی شما بحث کنیم:
  بنا به مدل منتشر از زمین تخت شما که به شکل یک دیسک هست طول مدار های جنوب استوا از طول مدار های شمالی بیشتر هست، یعنی اگر دایره ای با مدار ۳۸ درجه جنوبی روی مدل دیسکی شما بکشیم حدودا ۲برابر طولانی تر از مدار ۳۸ درجه شمالی خواهد بود، حالا چرا ۳۸؟ چون خط بین دو کره هست و از بیشتر کشورهای نیمه شمالی عبور میکند، البته ۳۸ درجه جنوبی هم از ویکتوریا استرالیا میگذرد(شما میتونید ۴۰بگیرید یا ۳۰ بگیرید)

  کافیست برای اثبات اشتباه بودن این مدل دیسکی مثلا کمان ۵ درجه به مرکز قطب شمال فرضی این مدل رسم شود و فردی یک بار در مدار ۳۸ درجه این ۵درجه را طی کند و کیلومتر شماری کند

  و یکبار هم در مدار ۳۸ درجه جنوبی همین ۵ درجه را طی کند(فرقی ندارد به مرکزیت قطب شمال یا جنوب در مدل کروی)، اگر طول مسافت طی شده در مدار جنوبی بیشتر بود حرف شما صحیح هست اگر نبود هم مشخصه مدل احمقانه اس

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۱۶ پاسخ دادن

   این بحث ها مربوط به مدل نقشه زمین مسطح هست. نقشه زمین مسطح پر ایراد ترین و پر تناقض ترین قسمت از مبحث زمین مسطح هست. امروزه مدل های زیادی از زمین مسطح وجود داره که محدود به مدلی که ازش ایراد میگیرید نیست.
   و البته مشکلات این مدل رو هم نداره. در کانالمون نقشه ای جدید منتشر کردیم، هرچند ایرادات خاص خودش رو داره، اما بسیاری از پدیده های نجومی و منطقی حال حاضر رو به خوبی توجیه میکنه.

 12. سهراب ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۲۲ پاسخ دادن

  واقعا نمیفهمم…. یه سری آدمی که عقده علم دارن، ولی حرفاشون سر و ته نداره،و هیچ علمی توشون نیست، توی قرن ۲۱ اومدن مبگن زمین تخته.. آخه آدم مثلا با شعور و تحصیل کرده ای که اومدی این سایت مزخرف رو درست کردی تا مخ مردمو کار بگیری، یکم فکر کن!! ما میگیم آقا، اگه زمین تخته، پس این همه عکس ماهواره ای که از زمین هست پس چیه؟؟!! بعد شما میگی اینا همش دروغه و میخوان بازی بدنتونو و ناسا از ترفند های سینمایی استفاده میکنه و … تا حالا شده با خودت فکر کنی چه دلیلی داره که کل دنیا میخوان شما چند تا آدم فرهیخته و علم دوست رو گول بزنن و بگن زمین گرده؟؟!! یعنی از چند صد سال پیش که میگفتن زمین گرده، اعم از گالیله و اینشتین و نیوتون …. همه میخواستن شما چند تا عالم رو گول بزنن؟؟!! فکر کردی اصلا چه دلیلی داره؟؟! چی بهشون میرسه با این کار؟؟ به جای اینکه با دروغ و سوء استفاده از نادانی مردم بخوای زمین رو صاف کنی، برو دلت رو صاف کن….

  • مصطفی ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۵۵ پاسخ دادن

   ابلیس شیطان بزرگ، دارای اعوان و فرزندان و جنودی از انس و اجنه است که با کمک آنان جهانیان را می فریبد. قرآن به جنود و فرزندان شیطان اشاره می کند و می فرماید:«آیا ابلیس و فرزندانش را به جای من اولیای خود انتخاب می کنید در حالی که دشمن من هستند.»
   (کهف، آیه ۵۰)

   و می فرماید:«ابلیس (شیطان بزرگ) و همکارانش شما را می بینند و شما آنها را نمی بینید.»
   (اعراف، آیه ۲۷)

   تا دلت بخواهد از آرم ها و نشانه های این ها در هالیوود و ناسا تو سایت گذاشته شده و نظراتو بخونی دونه به دونه فیلم های هالیوودی نشانه شناسیش وجود داره.
   حالا اگر آزاده باشی متوجه میشی بعضی چیزا منطقی و درست نیست و از جای دیگه ای داره خط گیری میشه.

  • مصطفی ۵ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۳۵ پاسخ دادن

   دینی نیست.
   میگی اون دانشمندا دروغ گفتن من هم با قاطعیت گفتم بله.
   درباره زمین تخت رائفی پور نظرش اشتباهه.
   رائفی پور مرد بزرگیه و خیلی قبولش دارم اما درباره انتخاب شدن هیلاری کلینتون ، نامه نوشتن به تتلو و اینکه الان رد میکنه نمیگفته شلوار جین همان جن بوده که خودش میگفته متاسفانه نشون میده زیاد در هر مبحثی نباید وارد میشده و الان تازه داره کار یاد میگیره البته از لحاظ سیاسی صددرصد باهاش موافقم.
   الان دیگه سکوت میکنه و کلا داره خودشو عقل گرا نشون میده.
   زیرو روی تمدن غرب توسط ماسون بنا شده تا بخوای اسناد هم هست.
   اینا درون سازمانی خودشون از همه چی خبر دارند ولی بیرون از مجموعه من و امثال تو باید ندانسته بمانیم.
   مثالشم قبلا با باور صهیون زدم که اینا خارج از خودشون چون آدم حساب نمیکنن میگن هرچقدر میشه فسادو جهلو باید گسترش بدیم چون میگن قوم برتریم و برگزیده ایم پس فقط ما بهشت میریم.
   هر وقت تونستی دلیل اینکه چرا شبکه های اجتماعی و ماهواره ای با کلی بودجه برای ما مجانی راه اندازی میکنن بفهمی بعدش متوجه ساختار و سیستم کنترل این مجموعه میشی. به راحتی فیلم های هالیوودی قابل دسترسی است از هر سنی هم تو ایران دانلود میکنن و میبینن.
   شیطان اول دروغ رو واقعی جلوه میده. بعد هرکی جلوش بایسته میشه توهم توطئه. بعد میگی زیرو روی هالیوود نمادهای صهیونی و شیطانیه میشه صرفا برای سرگرمی. همینا که روی ذهنا تاثیر میزاره میشه فیلم های پاپ کورنی.
   هری پاتر علنا داره تبلیغ جادوگری میکنه. فیلمای اسکاریشون علنا تبلیغ همجنسبازی میکنن.
   تو کارتوناشون تا بخوای همجنسبازی تبلیغ میشه.
   همین فیلم اد استارای برد پیت از لحاظ قوانین فیزیک مشکل داره و در یک جایی ماه رو دارای جاذبه نشون میده که ماشین بروی سطح ماه چسبیده و حرکت میکنه در جای دیگه بروی یک صخره ی بزرگ ماشین پرواز میکنه که بگه ماه جاذبه نداره!! بالاخره این ماشینو چی روی ماه نگه میداره؟
   در جایی که پدرش میخواد ازش جدا بشه بدون دلیل بسمت فضاپیماش پرتاب میشه.
   همین ایلان ماسک که هروز اخبارش پخش میشه میخواد از تام کروز استفاده کنه. چون ناسا و هالیوود دوبال قدرت دجال هستند.
   اینقدر نشانه و علامت پنهان و پیدا هست که هرکس نبینه همان بهتر ندانسته از دنیا بره چون هر چقدر هم میخ تو این سنگ بکوبی آخرش فرو نمیره.

 13. مصطفی ۷ خرداد, ۱۳۹۹ \ب٫ظ\۳۱ ۱۳:۰۴ پاسخ دادن

  https://forum.tfes.org/index.php?topic=11267.0

  کلیپ اول فضانورد دست راست که تیشرت مشکی داره، در ثانیه ۵۰ لو میده که تصویری که داره پخش میشه از آمریکا است.
  در کلیپ دوم فضانوردان دیوانه وار در حال خندیدن هستند که نفر سمت چپ حرکت آکروباتیک میزنه و دونفر کناری و پشت سریش در حال کمک دادن برای جمع کردن سیمی که بهش آویزون شده هستند.
  بقول کسی که تو کلیپ حرف میزنه اگر باور نمیکنید تمامی این داستان ها ساختگی نیست پس مطمئن باشید شستشو مغزی شده اید.

ارسال نظر جدید