ماه گرفتگی در زمین تخت

منجمان و ستاره شناسان مختلف از گذشته های دور باور داشته اند که ماه گرفتگی توسط عبور ماه از سایه زمین پدید می آید اما این تنها با فرض کرویت زمین قابل نشان دادن است و نه در یک مدل زمین تخت. تا به امروز هیچ زمین تخت گرایی نتوانسته بصورت علمی و قابل قبول پدیده ماه گرفتگی را توضیح دهد. توضیح خورشید گرفتگی کار ساده و آسانی است اما توضیح ماه گرفتگی در زمین تخت کار چندان آسانی نیست.

ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه و خورشید در مقابل هم در دو سوی قطب شمال باشند. (روبروی یکدیگر با زاویه جدایی ۱۸۰ درجه). علاوه بر این ماه باید در گره هایش باشد که بدین معناست که ماه و خورشید در یک ارتفاع قرار دارند. همچنین برای رخ دادن یک ماه گرفتگی، ماه باید کامل باشد. حال بیایید توضیح دهیم که ماه گرفتگی چگونه رخ میدهد.

گره های ماه درواقع گره های مداری ماه هستند که درواقع دو نقطه از جایی هستند که ماه در طول مدار خود در آن حرکت میکند که از دایره البروج عبور میکند. ماه گرفتگی تنها در نزدیکی گره ها رخ میدهد. خورشید گرفتگی نیز زمانی رخ میدهد که عبور ماه از یک گره مصادف با ماه نو است درحالی که ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که عبور ماه مصادف با ماه کامل است. ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه کامل در داخل ’۳۸ °۱۱ از هر گره باشد (عرض جغرافیایی دایره البروج) درحالی که خورشید گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه نو در ’۲۵ °۱۷ هر گره باشد.

پولاريزاسيون نور

اين روزها، خيلي از افراد از عينک هاي آفتابي پلارويد استفاده مي کنند، چرا که شرکت هاي سازنده آنها معتقد هستند استفاده از اين عينک ها در نور شديد، مانند بودن در مناطق برفي، کنار ساحل دريا و در بيابان، چشم خسته نخواهد شد. هر چند بسياري از مردم از جنبه هاي ديگر آنها نيز استفاده مي کنند. جالب است بدانيد که يک راه ساده براي آزمايش اين عينک ها آن است که عينک ها را به چشم زده و به صفحه موبايل خود نگاه کنيد، در حالي که موبايل را در مقابل چشمانتان مي چرخانيد، بايد صفحه آن تاريک و روشن شود، در غير آن صورت عينک شما پلارويد نيست. ولي واقعاً پلارويد چيست؟
نوري که مشاهده مي کنيد، حاصل نوسان الکترونها از يک مدار به مدار پايين تر است، يا به عبارتي از يک سطح پتاسيل به سطح پتانسيلي پايين تر، که در آن صورت، الکترون اين اختلاف انرژي را به صورت يک موج الکترون مغناطيسي از خود ساطع مي کند.
موج الکترو مغناطيس « نور » يک موج عرضي است؛ يعني راستاي ارتعاش آن بر راستاي انتشار آن عمود است. مانند طنابي که در دست مي گيريد و در آن يک موج ايجاد مي کنيد.
رفتار موج ايجاد شده، در طناب شروع به حرکت مي کنند راستاي ارتعاش اين موج بر مسير حرکت اين تغيير شکل در طول طناب (راستاي انتشار عمود است ).
موج الکترون مغناطيسي شبيه به اين حرکت است؛ يعني راستاي ارتعاش آن بر راستاي انتشار عمود است. با اين تفاوت که سه بعدي است. يعني در طناب شکل موج دو بعدي است، ولي در مورد يک موج الکترو مغناطيس، اين شکل سه بعدي است. مانند شکل کره اي که در فضا منتشر مي شود. اگر از روبرو به شکل در حال نوسان نگاه کنيد، يک خط خواهيد ديد، که اندازه آن کوچک و بزرگ مي شود.
در ابتدا يک نقطه، بعد يک خط کوتاه، خطي بلندتر تا حد بيشينه، پس کوچک تر و کوچک تر و دوباره يک نقطه؛ در حالي که اگر به موج الکترو مغناطيس نگاه کنيد، به طور فرضي يک نقطه مي بينيد، سپس يک دايره کوچک، و دايره بزرگ تر و… و همين طور دايره کوچک تر و سپس يک نقطه و….
حال، نور پلاريزه (قطبيده) چيست؟
نور قطبيده، نوري است که راستاي ارتعاش آن فقط در يک جهت باشد،

چگونه مي توان يک نور قطبيده درست کرد؟

راه هاي زيادي براي درست کردن يک نور قطبيده وجود دارد. يکي از آن راه ها، از طريق باز تابش نور تحت زاويه اي خاص، که به آن زاويه بروستر گفته مي شود، انجام مي پذيرد. در صورتي که نور تحت اين زاويه تابش کند، نور باز تابيده شده، قطبيده است.
يک راه ديگر، استفاده از« صفحات پولارويد» است. هنگامي که نور به يک صفحه پلارويد برخورد مي کند، نوري که از آن خارج مي شود، قطبيده خواهد بود.
بر اساس محاسبات رياضي، شدت نور خارج شده از صفحات پلارويد، يک مميز راديکال ۲ بار کمتر از نوري است که به آن برخورد کرده است . به همين دليل، شدت نور کمتري به چشم ما برخورد مي کند . البته، چشم نمي تواند اختلاف اين دو شدت نوري را حس کند، ولي از آنجا که در طول روز، شدت نور کمتري به چشم برخورد کرده است چشم خستگي کمتري احساس مي کند.
حال، به سوال ديگري مي پردازيم چرا با نگاه کردن به صفحه نمايشگر يک موبايل ازطريق يک عينک پلارويد و چرخاندن موبايل، صفحه نمايشگر آن را تاريک و روشن مي بينيم؟
نور ايجاد شده توسط صفحه نمايشگر موبايل نيز قطبيده است؛ يعني فقط در يک راستا ارتعاش مي کند. عينک پلارويد نيز، همانند يک توري يک طرفه عمل مي کند که نور خارج شده از آن فقط در يک راستاي ارتعاش مي کند. هنگامي که راستاي ارتعاش نور ورودي با راستاي قطبش عينک موازي باشد، نور عبور مي کند . هنگامي که موبايل را مي چرخانيد، راستاي ارتعاش نور ورودي به عينک توسط صفحه نمايشگر موبايل ايجاد شده، عمود بر راستاي قطبش صفحه عينک مي گردد و عينک اجازه خروج آن نور را از صفحه خود نمي دهد و بنابراين صفحه موبايل تاريک ديده مي شود.

نکته
بعضی مواد ایزوتروپیک وقتی که در زیر میکروسکوپ پلاریزان مشاهده میشوند ضمن چرخاندن آنها به اندازه ۳۶۰ درجه همیشه تاریک باقی میمانند . دو دسته پرتو در زاویه ۲۵ درجه نسبت به همدیگر دارای تأخیر فاز میباشند و لذا با همدیگر تداخل نمینمایند و لیکن پس از آنکه از آنالیزور عبور نموده هر دو در یک صفحه قرار میگیرند و بنابراین تحت شرایط بخصوصی اینها ممکن است با همدیگر تداخل نموده و لذا موجب تداخل مخرب باشند و در ضمن منسجم شوند. تداخل مخرب وقتی اتفاق میافتد که دو دسته پرتو پلاریزه شده همدوس به اندازه نصف طول موج (۱۸۰ درجه) از همدیگر اختلاف فاز داشته باشند. در چنین وضعیتی کل تأخیر برابر است با تأخیری که در نمونه و تأخیری که در آنالیزر ایجاد میشود.

حال به سراغ توضیح ماه گرفتگی میرویم

فرض میشود که در قطب شمال یک ستون مغناطیسی وجود دارد که میدان الکترومغناطیسی بسیار نیرومندی ایجاد کرده است. (توجه: این فرض تنها عامل ایجاد کننده این میدان مغناطیسی را نشان میدهد و ربطی به فرضی بودن این میدان ندارد. میدان مغناطیسی سرجای خود است که در پست های بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه در زمین تخت ایجاد شده است) این ستون به ظاهر یک ستون کوچک با شعاع کمتر از چند کیلومتر است که بصورت عمودی قرار گرفته است. این مکانی است که قطب شمال مغناطیسی فعالیت هایش را انجام میدهد. این میدان بصورت عمودی از قسمت پایینی تا بالای گنبد را در بر میگیرد و از آن عبور میکند.

همیشه گرفتگی ها در گره ها رخ میدهند. هندیان باستان این دو گره نجومی را راهو و کیتو نام نهاده بودند. به باور آنان ماه و خورشید با ورود به این نقاط در آسمان بلعیده میشدند.

 

نور ماه و خورشید که از این میدان عبور میکند، به دو روش مختلف اصطلاحا پلاریزه میشود. یکی در محور y  و دیگری در محور z. بنابراین همانطور که خود ویکیپدیا نیز اظهار میکند نور خورشید باید تا اندازه ای پلاریزه شود. در وضعیت نرمال، نور خورشید اثری بر نور ماه ندارد. ما میدانیم که یک میدان مغناطیسی میتواند زاویه پلاریزه شدن یک موج الکترومغناطیس که از آن عبور میکند را تغییر دهد(اثر فارادی). زمانی که خورشید و ماه کامل در دو سوی قطب (ستون مغناطیسی) و در روبروی یکدیگر قرار دارند و در گره هایشان در یک ارتفاع نیز هستند، امواج الکترومغناطیس که از خورشید به سمت ماه می آیند، زاویه پلاریزه شدنشان تغییر میکند و مانند همان زاویه نور عمل میکنند که توسط ماه تولید میشود.

در این مورد، در ابتدا پرتو های نور با کاهش سرعت (تاخیر) تعامل برقرار میکنند که باعث میشود انتشار نور به طول بیانجامد. این کاهش سرعت مشابه بدلیل پراکندگی نور در میان اترون های تشعشع(هردو تابش) ماه و خورشید است. سپس تاریکی ای که پس از آن به وجود می آید(بر روی ماه) نتیجه تداخل مخرب بین دو موج است. در این نقطه شما میتوانید بر روی ماه رنگ قرمز مس مانندی را مشاهده کنید که نشان از اولین لحظات ماه گرفتگی میدهد. نور سرانجام به کلی ازبین میرود و ما شاهد پدیده خسوف هستیم (حال فرقی ندارد کامل یا جزئی)

با تشکر از همراهی شما عزیزان. سعی شد مقاله کاملا ساده و قابل درک برای عموم باشد. امیدوارم مفید بوده باشد. منتظر مقالات بعدی باشید….

Share this post

25 comments

اضافه کنید
 1. محمد رضا نقيبي ۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۱۸ پاسخ دادن

  با سلام
  يه سوال داشتم از جناب و عالي و دست اندر كاران زمين تخت، من مخالف اين تئوري نيستم ولي چطور ممكن است از كشور خودتان گرفته تا گور هاي دنيا يك همچنين مطلب مهمي را پنهان كرده و هيچ گرنه اطلاع درستي به مردم دنيا ندهند در صورتيكه ما هم ماهواره به فضا فرستاديم ، ايا با اينكه ما يه كشور اسلامي هستيم و قران را معدودي از مردم با تمام وجود قبول دارند ( خيلي ها ادعا ميكنند مسلمون و قران كلام و كفتار خداوند است و به ان اعتقاد دارند ولي در عمل شما متوجه ميشويم در ظاهر قبول ميكنند نه در اعماق وجودشان و همانطوريكه ميدانية موقعي كه امام زمان ع ظهور ميكنند فقط ٣١٣ عدد همراه ايشن است از اين همه جمعيت در كره زمين)چطور ايران هم با وجود فرستادن ماهواره هيچ كسي حقيقت را نميگويد؟و دوم خورشيد از شرق طلوع و در غرب غروب ميكند چطور ممكن است كه در تمامي كشورهاي جهان اين قانون يكسان است و اگر زمين تخت باشد ايا مدار خورشيد به چه نهوي بايد باشد كه اين قانون در تمامي كشور ها يكسان باشد و چه سايه اي بر روي ماه مي افتد كه ماه از هلال بصورت قرص كامل در مي ايد؟و چه عاملي سبب اين است؟و سوال اخر چرا خورشيد و ماه و ديگر سيارات همه كروي هستند؟ و فقط كره زمين تخت ؟ايا امكان ندارد كه كره زمين كروي ولي در يك حباب به مانند هماني كه وقتي زمين تخت را ميكنند باشد يعني زمين كروي است ولي در يه حباب در دور تا دور زمين محصور باشد و اين دولتمردان كشور هاي دنيا اين مطلب را پنهان ميكنند و از يك منطقه در قطب جنوب بيشتر نميگذارند كسي جلوتر برود چونكه اگر بروند اين حباب كه دور تا دور زمين است را ببينند؟ با تشكر

  • flatearther ۲۷ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ارسال ماهواره به آسمان نمیتواند چیزی را اثبات کند. ماهواره ها اکثرا برای اینترنت، بررسی وضع آب و هوا و …ارسال میشوند و از محیط پیرامون تصویر برداری نمیکنند. درباره خورشید مطلب زیر را خوانده و کلیپی که معرفی میکنیم را ببینید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=3953

   کلیپ زیر را ببینید:

   https://www.aparat.com/v/z4leQ

   درباره هلال های ماه بزودی مطالبی علمی منتشر خواهیم کرد و توضیح میدهیم که چگونه کار میکند. درباره کرویت خورشید و ماه شک و شبهه وجود دارد چرا که چرخش آنان مانند یک دیسک برای یک جسم کروی غیر ممکن است. همچنین نحوه انتشار نور ماه نشان میدهد که ماه یک کره کامل نمی باشد. درواقع خورشید و ماه میتوانند دو جسم محدب باشند. اما سیارات کروی هستند. درواقع سیارات ستارگان و اجرام سرگردانی هستند که به دور زمین درحال چرخش هستند و بسیار کوچکتر از زمین هستند. زمین یک سیاره نیست بلکه یک صفحه گسترده است. علت کروی نبودن زمین مانند سایر سیارات این است که زمین اصلا یک سیاره نمی باشد. گنبد آسمان تقریبا مانند یک حباب زمین را احاطه کرده. این نزدیک به نظر شماست.
   موفق باشید

 2. گرت ۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۲ پاسخ دادن

  ***
  با سلام . عیدتون مبارک
  با اینکه خودم فیزیک خوندم ولی خیلی متوجه مقاله نشدم و برام مبهم بود ! کاش یه کلیپی از چگونگی پلاریزه شدن نور خورشید یا ماه میذاشتید (منظورم رو زمین تخت هست نه مسائل فیزیکش)
  .
  موفق باشید
  ***

 3. امیر ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۲۲ پاسخ دادن

  شما که قبلاً و همچنین در مقاله کامل زمین تخت گفته بودید ماه گرفتگی توسط خود ماه انجام میشود و ماه خودش را خاموش و روشن میکند و خورشید در وقوع ماه گرفتگی نقشی ندارد. اما الان میگویید ماه گرفتگی به کمک خورشید و نور پلاریزه شده آن به وجود می آید؟ جریان چیست؟ آیا روش علمی حکم نمیکند که تا وقتی که به ماه نرفته اید و یا لااقل چند آزمایش دقیق انجام نداده اید، در مورد چگونگی ماه گرفتگی اظهار نظر قطعی نکنید و بگویید «علت وقوع ماه گرفتگی در زمین تخت نامشخص است» ؟

  • flatearther ۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   بله. توضیحات مختلفی وجود داشت. هر روزه از ما درباره چگونگی ماه گرفتگی در زمین تخت سوال میشد اما مطلبی برای بیان نبود. درواقع هیچ پاسخ علمی ای در کار نبود به همین علت ما فرضی را در نظر گرفتیم و آن را در مقاله کامل منتشر کردیم تا تحقیقات کامل شده و سپس توضیح اصلی را ارائه دهیم. توضیح این پست از ماه گرفتگی کاملا علمی و بدون ایراد است. همچنین مطابق انواع مختلف این پدیده با توجه به نقشه آسمان است. علت ماه گرفتگی در زمین تخت نا مشخص بود اما دیگر نامشخص نیست چرا که توضیحات ارائه شده.
   موفق باشید

 4. مرتضی ۳ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۳۵ پاسخ دادن

  چند نکته
  ۱- شما در مطلبتون میگید همونطور که خود ویکیپدیا گفته!!!! دوست گلم ویکیپدیا یه دانشنامه آزاده (در اینجا منظورم اصلا درست و غلط بودن مطالب نیست)و هر انسان غیر متخصصی میتونه توش مطلب بنویسه …. پس بهتره رفرنس هاتون رو معتبر انتخاب کنید.چون همیشه اولین و راحت ترین و در دسترس ترین منبع الزاما بهترین منبع نیست.
  ۲- میگید نور ماه و خورشید ابتدا با کاهش سرعت تعامل پیدا میکنن!!!!! هر تازه کاری در فیزیک میدونه که سرعت نور ثابته و کم و زیاد نمیشه.
  ۳- شما ها عقیده دارید خورشید و ماه دو دیسک محدب هستند رو به زمین……. فرضیه خسوف شما مستلزم اینه که ماه و خورشید رو به هم باشن یعنی لبه دیسکها رو به زمین و سطح دیسکها رو به یکدیگر که این با مدلتون از گنبد آسمون و زمین تخت مغایره.
  ۴- طبق فرضیه شما نور خورشید با عبور از ستون مغناطیسی موجود در قطب!! پولاریزه میشه و به سمت ماه میره( بر فرض که قبول) در قسمتی از زمین که زیر ماه هست و خسوف باید در اون رخ بده که پرتو ماه از ستون مغناطیسی عبور نمیکنه و پولاریزه و قطبیده نمیشه…. پس نور پولاریزه خورشید با هر گونه اختلاف فاز مفروض اصلا نمیتونه عمل دمپینگ رو روی نور ماه انجام بده.
  ۵- اشکالات فنی بسیار بیشتری بر فرضیه شما وارده که از حوصله این پست خارجه.
  ۶- اثبات علمی یک مطلب علاوه بر کلمات قلمبه سلمبه( که تازه همون ها هم اصلا به جا و علمی به کار گرفته نشدن) به چیزهای محکمتر و بهتری نیاز داره…. پس حالا حالا ها راه مونده تا بتونید خودتون رو به عنوان یه نحله فکری قابل تامل مطرح کنید.
  مهمتر از همه ۷- اصلا زحمت جواب دادن به این پست رو به خودت نده عزیزم چون میدونم واسه امثال شما هزار و یک دلیل و مدرک هم کارگر نیست و به قول معروف شماها دیگه از دست رفتید. این پست رو گذاشتم تا کاربرای سایتتون شاید با خوندنش متوجه اصل مطلب بشن.

  • flatearther ۴ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۳۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ۱- ویکی پدیا معمولا یک دانشنامه مورد اعتماد است و بیشتر افراد متخصص در یک زمینه علمی در اون مطلب میگذارند. نمونه اش مطالبی که دارای رفرنس هایی در انتهای پیج مورد نظر هستند و رفرنس ها به سایت هایی مارا ارجاع میدهند که متن آن صفحه از ویکی پدیا از آنجا ترجمه یا گرفته شده است. معمولا موضوعات علمی در ویکی پدیا از جدیدترین و صحیح ترین اطلاعات هستند که در جهان امروز وجود دارد. (البته به منظور درست بودن تمام آنچه که در ویکی پدیا نوشته میشود نیست). اما ویکی پدیا مورد اعتماد است و معمولا اطلاعات معتبری دارد.
   ۲- خیر اتفاقا سرعت نور ثابت نیست و تغییر پذیر است. میتوانید به آزمایش جرج سایناک مراجعه کنید تا به این موضوع پی ببرید:
   http://flatearthfarsi.com/?p=4791

   ۳- درباره ماه کاملا مطمئن هستیم اما در رابطه با خورشید خیر. هنوز هیچ دلیل منطقی و علمی ای برای محدب بودن خورشید وجود ندارد. شاید یک کره باشد اما درحال حاضر تنها استدلالی که محدب بودن آن را نشان میدهد نحوه چرخش لکه های خورشیدی در طول ماه می باشد.
   بله کاملا درست است. هردوی آن ها در جدایی زاویه ای ۱۸۰ درجه هستند. بله ماه محدب است و منظور از محدب این است که یک دیسک صاف و صیقلی نمی باشد بلکه دارای لبه و قسمت های بر آمده است و اگر دو کاسه (تقریبا گنبدی شکل) را برعکس کنید و در مقابل یک دیگر قرار دهید و درون آن ها دو لامپ را روشن کنید از همه قسمت ها نور آن قابل مشاهده خواهد بود و کل آن روشن میشود بنابراین زمانی که میتوانید نور را در قسمت های لبه و کناری آن ببینید نتیجه این است که نور درحال رسیدن به چشمان شماست پس در عمل و آزمایش میتوان نتیجه گرفت که نور ماه میتواند با نور خورشید تعامل داشته باشد چون محدودیتی برای نور در آن ارتفاع برای حرکت وجود ندارد و چیزی مسیر آن را سد نمیکند.

   ۴- این مورد هم با توجه به مورد ۳ حل شد.

   ۵- متشکرم که اشکالاتی را وارد میکنید تا کار ما بدون نقص باشد.

   ۶- بله کاملا درست است. ما هم ادعا نکردیم بهترین مطالب و بهترین توضیحات را ارائه میدهیم بلکه ما سعی میکنیم صحیح ترین و ممکن ترین حالت موجود را در نظر بگیریم و آن را با علم بسنجیم و سپس منتشر کنیم.

   ۷- با تشکر از نظر شما

   موفق باشید

 5. مرتضی ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۵ پاسخ دادن

  سلام
  ببین دوست من طبق گفته خود شما من فقط ماه رو دیسک در نظر میگیرم….. وقتی در حالت خسوف سطح این دیسک رو به خورشید باشه از روی زمین ماه به صورت یک شی کشیده باید دیده بشه نه به صورت ماه کامل.
  در جواب مورد ۴ هم شما هیچ جوابی ارایه ندادید……نور پلاریزه خورشید وقتی میتونه نور ماه رو دمپ کنه که نور ماه هم قطبیده شده باشه(بحث در مورد فرکانس و طول موج دو نور تداخل کننده هم به جای خود باقیست)در مدل شما نور ماه بدون عبور از میدان مغناطیسی و مستقیما به زمین میرسه در نتیجه نور پولاریزه خورشید توان تضعیف نور ماه را نخواهد داشت

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۱۲ پاسخ دادن

   سلام.
   ما هرگز ادعا نکردیم ماه دیسک است بلکه همیشه این را میگوییم که ماه یک دیسک محدب است. این دو جمله خیلی فرق میکنند.
   ۱- ماه یک دیسک است
   ۲- ماه یک دیسک محدب است

   آیا فرقی نمیکنند؟
   چطور نتیجه گرفتید که مستقیما تنها به زمین میرسد؟ کجا و کی چنین فرضی شده؟

 6. مرتضی ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۴۰ پاسخ دادن

  سلام
  اولا-دیسک محدب ماه شما وقتی در زمان خسوف رو به خورشید قرار بگیره… از روی سطح زمین در زیر ماه شما یک نیم بیضی خواهید دیدو هرگز نمیتوانید ماه کامل را در حال گرفت ببینید
  دوما- این نقل قول شماست :”چطور نتیجه گرفتید که مستقیما تنها به زمین میرسد؟ کجا و کی چنین فرضی شده؟” کسی نگفت تنها به زمین میرسه اما ماه گرفتگی در کجا رویت میشه؟؟؟ در روی سطح زمین زیر محل قرار گرفتن ماه در آسمان که نور ماه برای طی این مسیر نیازی به گذشتن از قطب مغناطیسی ندارد… پس نوری که از ماه به زمین میرسه پولارایز نشده….پس نور پولاریزه خورشید نمیتونه نور ماه رو دمپ کنه.
  یک نکته جالب و طنز آمیز : شما که ماشاالله در زمینه فیزیک، ریاضی، اپتیک، پرسپکتیو، تاریخ ….. و انواع اقسام علوم قدیمه و جدیده صاحب نظر هستید، چگونه از یک درک ساده تصویری بی بهره اید و نمیتوانید اشکالی که میگم رو توی تصویر مدلتون از ماه گرفتگی مشاهده کنید؟؟؟!!!

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۰۷ پاسخ دادن

   سلام مجدد
   چون شما دارید اشتباه میکنید و حاضر به قبول موضوع هم نیستید. اصلا ماه قسمت محدب ماه رو به خورشید قرار نمیگیرد. شما کافیست مدل جدید زمین تخت را یک مروری کنید متوجه منظور من خواهید شد. ما حتی یک مدل انیمیشنی از ماه گرفتگی در کانال تلگرام منتشر کردیم. حجم کمی دارد میتوانید دانلود کنید و ببینید. البته این نکته را باید قابل توجه قرار داد که برای سادگی مدل انیمیشنی ماه و خورشید دیسک مسطح فرض شده اند (نه دیسک محدب) ولی در کل گویای همه چیز است. ماه همیشه یک سو رو به زمین دارد و لازم نیست که به سمت خورشید چرخشی داشته باشد. نور این دو جسم آسمانی از ستون مغناطیسی عبور میکند و مشکلی برای این مدل وجود ندارد. ما همه چیز را برای این مدل در نظر گرفتیم و قبل از شما و خیلی های دیگر خودمان این سوالات را مطرح کردیم.
   چرا متوجه عرض بنده نمیشید؟ ماه یک دیسک محدب است که تا قسمت لبه و یا به اصطلاح نیمه پشتی درخشان است. نور ماه در همه جهان پراکنده میشود و حتی به میدان مغناطیسی نیز عبور میکند. درست است قسمتی که رو به زمین قرار دارد روشنایی ماه را دریافت میکنند اما این تنها بخش اصلی نور ماه است که رو به زمین است و این نور درواقع به از سوی خورشید نیز قابل مشاهده است و از ستون مغناطیسی عبور میکند.
   موفق باشید

   • مرتضی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۰۹ پاسخ دادن

    سلام
    اتفاقا این شمایید که عمدا یا سهوا متوجه حرف من نیستید دوست عزیز!!!!
    ببینید…… مگر نه اینکه مناطقی که در زیر ماه قرار دارند ماه گرفتگی را مشاهده میکنن؟؟ مگر نه اینکه نور ماه برای رسیدن به این مناطق باید مستقیم به سمت پایین بیاید؟؟ این نور پولارایز نیست و نور پولاریزه خورشید که از سمت دیگر جهان رسیدهچگونه میتونه این نور رو دمپ کنه؟؟!! اصلا اگه نور خورشید تا منطقه روبروی خود در گنبد عالم میرسید که دیگر در مدل شما شب و روز معنا نداشت.
    اون قسمت از نور ماه که از قطب مغناطیسی رد میشه و پولارایز میشه که اولا با نور پولاریزه نشده خورشید تداخل میکنه و دوما اگر هم با معجزه ای اون طرف قطب مغناطیسی دمپ بشه بازم بی فایده هست چون اون اثر دمپینگ در زیر ماه در این طرف گنبد قابل دید نیست

    • flatearther ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۰۶ پاسخ دادن

     سلام مجدد
     نور که تنها به سمت و جهت پایین حرکت نمیکند دوست عزیز. دقت کنید. گفته شده خورشید و ماه در جدایی زاویه ای ۱۸۰ درجه ای قرار دارند و در یک ارتفاع هستند. نور هردوی آن ها از ستون مغناطیسی عبور میکند. شب و روز معنا دارد چرا که نور خورشید به علت وجود اتمسفر و لایه های مختلف جوی با چگالی های مختلف دچار شکست میشود و نمیتواند در سطح زمین تمامی نقاط را روشن کند و قرص خورشید از دید ناظر زمینی در پشت هزاران مایل اتمسفر متراکم ناپدید میشود اما در ارتفاعی که خورشید قرار دارد اتمسفر بسیار رقیق است و چیزی مانع نور خورشید نمیشود بنابراین نور خورشید به مسیر مستقیم خود ادامه میدهد و به ماه برخورد میکند. این اثر بر کل ماه تاثیر دارد و آن را تحت تاثیر قرار میدهد. این یک توضیح علمی از ماه گرفتگی در زمین تخت است.
     موفق باشید

 7. مرتضی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۴۲ پاسخ دادن

  سلام
  اینجا هم مثل دو جواب دیگرم تحت مقاله های ستاره ها و زیست تابی و سیاره سرخ میگم که به خواست شما صبر میکنم تا مدل نهایی تون رو ارایه بدید. اما سوالها هنوز باز هستند و جوابها موکول به زمان عمل کردن شما به قولتون.

  چه قشنگ گفته حکیم عمر خیام:
  گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است
  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

ارسال نظر جدید