ماه گرفتگی در زمین تخت

منجمان و ستاره شناسان مختلف از گذشته های دور باور داشته اند که ماه گرفتگی توسط عبور ماه از سایه زمین پدید می آید اما این تنها با فرض کرویت زمین قابل نشان دادن است و نه در یک مدل زمین تخت. تا به امروز هیچ زمین تخت گرایی نتوانسته بصورت علمی و قابل قبول پدیده ماه گرفتگی را توضیح دهد. توضیح خورشید گرفتگی کار ساده و آسانی است اما توضیح ماه گرفتگی در زمین تخت کار چندان آسانی نیست.

ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه و خورشید در مقابل هم در دو سوی قطب شمال باشند. (روبروی یکدیگر با زاویه جدایی ۱۸۰ درجه). علاوه بر این ماه باید در گره هایش باشد که بدین معناست که ماه و خورشید در یک ارتفاع قرار دارند. همچنین برای رخ دادن یک ماه گرفتگی، ماه باید کامل باشد. حال بیایید توضیح دهیم که ماه گرفتگی چگونه رخ میدهد.

گره های ماه درواقع گره های مداری ماه هستند که درواقع دو نقطه از جایی هستند که ماه در طول مدار خود در آن حرکت میکند که از دایره البروج عبور میکند. ماه گرفتگی تنها در نزدیکی گره ها رخ میدهد. خورشید گرفتگی نیز زمانی رخ میدهد که عبور ماه از یک گره مصادف با ماه نو است درحالی که ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که عبور ماه مصادف با ماه کامل است. ماه گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه کامل در داخل ’۳۸ °۱۱ از هر گره باشد (عرض جغرافیایی دایره البروج) درحالی که خورشید گرفتگی زمانی رخ میدهد که ماه نو در ’۲۵ °۱۷ هر گره باشد.

پولاريزاسيون نور

اين روزها، خيلي از افراد از عينک هاي آفتابي پلارويد استفاده مي کنند، چرا که شرکت هاي سازنده آنها معتقد هستند استفاده از اين عينک ها در نور شديد، مانند بودن در مناطق برفي، کنار ساحل دريا و در بيابان، چشم خسته نخواهد شد. هر چند بسياري از مردم از جنبه هاي ديگر آنها نيز استفاده مي کنند. جالب است بدانيد که يک راه ساده براي آزمايش اين عينک ها آن است که عينک ها را به چشم زده و به صفحه موبايل خود نگاه کنيد، در حالي که موبايل را در مقابل چشمانتان مي چرخانيد، بايد صفحه آن تاريک و روشن شود، در غير آن صورت عينک شما پلارويد نيست. ولي واقعاً پلارويد چيست؟
نوري که مشاهده مي کنيد، حاصل نوسان الکترونها از يک مدار به مدار پايين تر است، يا به عبارتي از يک سطح پتاسيل به سطح پتانسيلي پايين تر، که در آن صورت، الکترون اين اختلاف انرژي را به صورت يک موج الکترون مغناطيسي از خود ساطع مي کند.
موج الکترو مغناطيس « نور » يک موج عرضي است؛ يعني راستاي ارتعاش آن بر راستاي انتشار آن عمود است. مانند طنابي که در دست مي گيريد و در آن يک موج ايجاد مي کنيد.
رفتار موج ايجاد شده، در طناب شروع به حرکت مي کنند راستاي ارتعاش اين موج بر مسير حرکت اين تغيير شکل در طول طناب (راستاي انتشار عمود است ).
موج الکترون مغناطيسي شبيه به اين حرکت است؛ يعني راستاي ارتعاش آن بر راستاي انتشار عمود است. با اين تفاوت که سه بعدي است. يعني در طناب شکل موج دو بعدي است، ولي در مورد يک موج الکترو مغناطيس، اين شکل سه بعدي است. مانند شکل کره اي که در فضا منتشر مي شود. اگر از روبرو به شکل در حال نوسان نگاه کنيد، يک خط خواهيد ديد، که اندازه آن کوچک و بزرگ مي شود.
در ابتدا يک نقطه، بعد يک خط کوتاه، خطي بلندتر تا حد بيشينه، پس کوچک تر و کوچک تر و دوباره يک نقطه؛ در حالي که اگر به موج الکترو مغناطيس نگاه کنيد، به طور فرضي يک نقطه مي بينيد، سپس يک دايره کوچک، و دايره بزرگ تر و… و همين طور دايره کوچک تر و سپس يک نقطه و….
حال، نور پلاريزه (قطبيده) چيست؟
نور قطبيده، نوري است که راستاي ارتعاش آن فقط در يک جهت باشد،

چگونه مي توان يک نور قطبيده درست کرد؟

راه هاي زيادي براي درست کردن يک نور قطبيده وجود دارد. يکي از آن راه ها، از طريق باز تابش نور تحت زاويه اي خاص، که به آن زاويه بروستر گفته مي شود، انجام مي پذيرد. در صورتي که نور تحت اين زاويه تابش کند، نور باز تابيده شده، قطبيده است.
يک راه ديگر، استفاده از« صفحات پولارويد» است. هنگامي که نور به يک صفحه پلارويد برخورد مي کند، نوري که از آن خارج مي شود، قطبيده خواهد بود.
بر اساس محاسبات رياضي، شدت نور خارج شده از صفحات پلارويد، يک مميز راديکال ۲ بار کمتر از نوري است که به آن برخورد کرده است . به همين دليل، شدت نور کمتري به چشم ما برخورد مي کند . البته، چشم نمي تواند اختلاف اين دو شدت نوري را حس کند، ولي از آنجا که در طول روز، شدت نور کمتري به چشم برخورد کرده است چشم خستگي کمتري احساس مي کند.
حال، به سوال ديگري مي پردازيم چرا با نگاه کردن به صفحه نمايشگر يک موبايل ازطريق يک عينک پلارويد و چرخاندن موبايل، صفحه نمايشگر آن را تاريک و روشن مي بينيم؟
نور ايجاد شده توسط صفحه نمايشگر موبايل نيز قطبيده است؛ يعني فقط در يک راستا ارتعاش مي کند. عينک پلارويد نيز، همانند يک توري يک طرفه عمل مي کند که نور خارج شده از آن فقط در يک راستاي ارتعاش مي کند. هنگامي که راستاي ارتعاش نور ورودي با راستاي قطبش عينک موازي باشد، نور عبور مي کند . هنگامي که موبايل را مي چرخانيد، راستاي ارتعاش نور ورودي به عينک توسط صفحه نمايشگر موبايل ايجاد شده، عمود بر راستاي قطبش صفحه عينک مي گردد و عينک اجازه خروج آن نور را از صفحه خود نمي دهد و بنابراين صفحه موبايل تاريک ديده مي شود.

نکته
بعضی مواد ایزوتروپیک وقتی که در زیر میکروسکوپ پلاریزان مشاهده میشوند ضمن چرخاندن آنها به اندازه ۳۶۰ درجه همیشه تاریک باقی میمانند . دو دسته پرتو در زاویه ۲۵ درجه نسبت به همدیگر دارای تأخیر فاز میباشند و لذا با همدیگر تداخل نمینمایند و لیکن پس از آنکه از آنالیزور عبور نموده هر دو در یک صفحه قرار میگیرند و بنابراین تحت شرایط بخصوصی اینها ممکن است با همدیگر تداخل نموده و لذا موجب تداخل مخرب باشند و در ضمن منسجم شوند. تداخل مخرب وقتی اتفاق میافتد که دو دسته پرتو پلاریزه شده همدوس به اندازه نصف طول موج (۱۸۰ درجه) از همدیگر اختلاف فاز داشته باشند. در چنین وضعیتی کل تأخیر برابر است با تأخیری که در نمونه و تأخیری که در آنالیزر ایجاد میشود.

حال به سراغ توضیح ماه گرفتگی میرویم

فرض میشود که در قطب شمال یک ستون مغناطیسی وجود دارد که میدان الکترومغناطیسی بسیار نیرومندی ایجاد کرده است. (توجه: این فرض تنها عامل ایجاد کننده این میدان مغناطیسی را نشان میدهد و ربطی به فرضی بودن این میدان ندارد. میدان مغناطیسی سرجای خود است که در پست های بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه در زمین تخت ایجاد شده است) این ستون به ظاهر یک ستون کوچک با شعاع کمتر از چند کیلومتر است که بصورت عمودی قرار گرفته است. این مکانی است که قطب شمال مغناطیسی فعالیت هایش را انجام میدهد. این میدان بصورت عمودی از قسمت پایینی تا بالای گنبد را در بر میگیرد و از آن عبور میکند.

همیشه گرفتگی ها در گره ها رخ میدهند. هندیان باستان این دو گره نجومی را راهو و کیتو نام نهاده بودند. به باور آنان ماه و خورشید با ورود به این نقاط در آسمان بلعیده میشدند.

 

نور ماه و خورشید که از این میدان عبور میکند، به دو روش مختلف اصطلاحا پلاریزه میشود. یکی در محور y  و دیگری در محور z. بنابراین همانطور که خود ویکیپدیا نیز اظهار میکند نور خورشید باید تا اندازه ای پلاریزه شود. در وضعیت نرمال، نور خورشید اثری بر نور ماه ندارد. ما میدانیم که یک میدان مغناطیسی میتواند زاویه پلاریزه شدن یک موج الکترومغناطیس که از آن عبور میکند را تغییر دهد(اثر فارادی). زمانی که خورشید و ماه کامل در دو سوی قطب (ستون مغناطیسی) و در روبروی یکدیگر قرار دارند و در گره هایشان در یک ارتفاع نیز هستند، امواج الکترومغناطیس که از خورشید به سمت ماه می آیند، زاویه پلاریزه شدنشان تغییر میکند و مانند همان زاویه نور عمل میکنند که توسط ماه تولید میشود.

در این مورد، در ابتدا پرتو های نور با کاهش سرعت (تاخیر) تعامل برقرار میکنند که باعث میشود انتشار نور به طول بیانجامد. این کاهش سرعت مشابه بدلیل پراکندگی نور در میان اترون های تشعشع(هردو تابش) ماه و خورشید است. سپس تاریکی ای که پس از آن به وجود می آید(بر روی ماه) نتیجه تداخل مخرب بین دو موج است. در این نقطه شما میتوانید بر روی ماه رنگ قرمز مس مانندی را مشاهده کنید که نشان از اولین لحظات ماه گرفتگی میدهد. نور سرانجام به کلی ازبین میرود و ما شاهد پدیده خسوف هستیم (حال فرقی ندارد کامل یا جزئی)

با تشکر از همراهی شما عزیزان. سعی شد مقاله کاملا ساده و قابل درک برای عموم باشد. امیدوارم مفید بوده باشد. منتظر مقالات بعدی باشید….

 

لطفا به کانال تلگرام ما بپیوندید:

https://telegram.me/flatearthfarsi

Share this post

84 comments

اضافه کنید
 1. محمد رضا نقيبي ۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۱۸ پاسخ دادن

  با سلام
  يه سوال داشتم از جناب و عالي و دست اندر كاران زمين تخت، من مخالف اين تئوري نيستم ولي چطور ممكن است از كشور خودتان گرفته تا گور هاي دنيا يك همچنين مطلب مهمي را پنهان كرده و هيچ گرنه اطلاع درستي به مردم دنيا ندهند در صورتيكه ما هم ماهواره به فضا فرستاديم ، ايا با اينكه ما يه كشور اسلامي هستيم و قران را معدودي از مردم با تمام وجود قبول دارند ( خيلي ها ادعا ميكنند مسلمون و قران كلام و كفتار خداوند است و به ان اعتقاد دارند ولي در عمل شما متوجه ميشويم در ظاهر قبول ميكنند نه در اعماق وجودشان و همانطوريكه ميدانية موقعي كه امام زمان ع ظهور ميكنند فقط ٣١٣ عدد همراه ايشن است از اين همه جمعيت در كره زمين)چطور ايران هم با وجود فرستادن ماهواره هيچ كسي حقيقت را نميگويد؟و دوم خورشيد از شرق طلوع و در غرب غروب ميكند چطور ممكن است كه در تمامي كشورهاي جهان اين قانون يكسان است و اگر زمين تخت باشد ايا مدار خورشيد به چه نهوي بايد باشد كه اين قانون در تمامي كشور ها يكسان باشد و چه سايه اي بر روي ماه مي افتد كه ماه از هلال بصورت قرص كامل در مي ايد؟و چه عاملي سبب اين است؟و سوال اخر چرا خورشيد و ماه و ديگر سيارات همه كروي هستند؟ و فقط كره زمين تخت ؟ايا امكان ندارد كه كره زمين كروي ولي در يك حباب به مانند هماني كه وقتي زمين تخت را ميكنند باشد يعني زمين كروي است ولي در يه حباب در دور تا دور زمين محصور باشد و اين دولتمردان كشور هاي دنيا اين مطلب را پنهان ميكنند و از يك منطقه در قطب جنوب بيشتر نميگذارند كسي جلوتر برود چونكه اگر بروند اين حباب كه دور تا دور زمين است را ببينند؟ با تشكر

  • flatearther ۲۷ فروردین, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۰۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ارسال ماهواره به آسمان نمیتواند چیزی را اثبات کند. ماهواره ها اکثرا برای اینترنت، بررسی وضع آب و هوا و …ارسال میشوند و از محیط پیرامون تصویر برداری نمیکنند. درباره خورشید مطلب زیر را خوانده و کلیپی که معرفی میکنیم را ببینید:

   http://flatearthfarsi.com/?p=3953

   کلیپ زیر را ببینید:

   https://www.aparat.com/v/z4leQ

   درباره هلال های ماه بزودی مطالبی علمی منتشر خواهیم کرد و توضیح میدهیم که چگونه کار میکند. درباره کرویت خورشید و ماه شک و شبهه وجود دارد چرا که چرخش آنان مانند یک دیسک برای یک جسم کروی غیر ممکن است. همچنین نحوه انتشار نور ماه نشان میدهد که ماه یک کره کامل نمی باشد. درواقع خورشید و ماه میتوانند دو جسم محدب باشند. اما سیارات کروی هستند. درواقع سیارات ستارگان و اجرام سرگردانی هستند که به دور زمین درحال چرخش هستند و بسیار کوچکتر از زمین هستند. زمین یک سیاره نیست بلکه یک صفحه گسترده است. علت کروی نبودن زمین مانند سایر سیارات این است که زمین اصلا یک سیاره نمی باشد. گنبد آسمان تقریبا مانند یک حباب زمین را احاطه کرده. این نزدیک به نظر شماست.
   موفق باشید

  • علی فرجی ۱۰ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۵۴ پاسخ دادن

   دوست عزیز در صورتی که برای شما کلام خدا در قرآن حجت باشد بنده میتوانم برای شما آیاتی از قرآن مثال بزنم که عینا اشاره به تخت بودن زمین دارند
   و الی الارض کیف سطحت(آیه۲۰سوره الغاشیه)
   و الارض مددناها و القینا فیها رواسی(آیه۱۹سوره الحجر)
   و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی(آیه
   ۳سوره الرعد)
   و الله جعل لکم الارض بساطا(آیه۱۹ سوره نوح)
   و الارض بعد ذالک دحاها(آیه۳۰ سوره نازحات)
   و الارض فرشناها و نعم الماهدون(آیه۴۸ سوره الذاریات)
   و اشاره واضح به حرکت خورشید در آیه۳۸ سوره یس(و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم)
   و مهر تایید دیگه این آیه که باز هم اشاره صریح به حرکت خورشید و ماه…
   و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمی(آیه ۲سوره الرعد)
   اینم از توجیه این فرضیه از دیدگاه دینی علمیش رو دیگه دوستان زحمتشو میکشن
   سپاس

 2. گرت ۲۴ فروردین, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۲ پاسخ دادن

  ***
  با سلام . عیدتون مبارک
  با اینکه خودم فیزیک خوندم ولی خیلی متوجه مقاله نشدم و برام مبهم بود ! کاش یه کلیپی از چگونگی پلاریزه شدن نور خورشید یا ماه میذاشتید (منظورم رو زمین تخت هست نه مسائل فیزیکش)
  .
  موفق باشید
  ***

 3. امیر ۱۳ اردیبهشت, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۵:۲۲ پاسخ دادن

  شما که قبلاً و همچنین در مقاله کامل زمین تخت گفته بودید ماه گرفتگی توسط خود ماه انجام میشود و ماه خودش را خاموش و روشن میکند و خورشید در وقوع ماه گرفتگی نقشی ندارد. اما الان میگویید ماه گرفتگی به کمک خورشید و نور پلاریزه شده آن به وجود می آید؟ جریان چیست؟ آیا روش علمی حکم نمیکند که تا وقتی که به ماه نرفته اید و یا لااقل چند آزمایش دقیق انجام نداده اید، در مورد چگونگی ماه گرفتگی اظهار نظر قطعی نکنید و بگویید «علت وقوع ماه گرفتگی در زمین تخت نامشخص است» ؟

  • flatearther ۱ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۳۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   بله. توضیحات مختلفی وجود داشت. هر روزه از ما درباره چگونگی ماه گرفتگی در زمین تخت سوال میشد اما مطلبی برای بیان نبود. درواقع هیچ پاسخ علمی ای در کار نبود به همین علت ما فرضی را در نظر گرفتیم و آن را در مقاله کامل منتشر کردیم تا تحقیقات کامل شده و سپس توضیح اصلی را ارائه دهیم. توضیح این پست از ماه گرفتگی کاملا علمی و بدون ایراد است. همچنین مطابق انواع مختلف این پدیده با توجه به نقشه آسمان است. علت ماه گرفتگی در زمین تخت نا مشخص بود اما دیگر نامشخص نیست چرا که توضیحات ارائه شده.
   موفق باشید

 4. مرتضی ۳ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۲:۳۵ پاسخ دادن

  چند نکته
  ۱- شما در مطلبتون میگید همونطور که خود ویکیپدیا گفته!!!! دوست گلم ویکیپدیا یه دانشنامه آزاده (در اینجا منظورم اصلا درست و غلط بودن مطالب نیست)و هر انسان غیر متخصصی میتونه توش مطلب بنویسه …. پس بهتره رفرنس هاتون رو معتبر انتخاب کنید.چون همیشه اولین و راحت ترین و در دسترس ترین منبع الزاما بهترین منبع نیست.
  ۲- میگید نور ماه و خورشید ابتدا با کاهش سرعت تعامل پیدا میکنن!!!!! هر تازه کاری در فیزیک میدونه که سرعت نور ثابته و کم و زیاد نمیشه.
  ۳- شما ها عقیده دارید خورشید و ماه دو دیسک محدب هستند رو به زمین……. فرضیه خسوف شما مستلزم اینه که ماه و خورشید رو به هم باشن یعنی لبه دیسکها رو به زمین و سطح دیسکها رو به یکدیگر که این با مدلتون از گنبد آسمون و زمین تخت مغایره.
  ۴- طبق فرضیه شما نور خورشید با عبور از ستون مغناطیسی موجود در قطب!! پولاریزه میشه و به سمت ماه میره( بر فرض که قبول) در قسمتی از زمین که زیر ماه هست و خسوف باید در اون رخ بده که پرتو ماه از ستون مغناطیسی عبور نمیکنه و پولاریزه و قطبیده نمیشه…. پس نور پولاریزه خورشید با هر گونه اختلاف فاز مفروض اصلا نمیتونه عمل دمپینگ رو روی نور ماه انجام بده.
  ۵- اشکالات فنی بسیار بیشتری بر فرضیه شما وارده که از حوصله این پست خارجه.
  ۶- اثبات علمی یک مطلب علاوه بر کلمات قلمبه سلمبه( که تازه همون ها هم اصلا به جا و علمی به کار گرفته نشدن) به چیزهای محکمتر و بهتری نیاز داره…. پس حالا حالا ها راه مونده تا بتونید خودتون رو به عنوان یه نحله فکری قابل تامل مطرح کنید.
  مهمتر از همه ۷- اصلا زحمت جواب دادن به این پست رو به خودت نده عزیزم چون میدونم واسه امثال شما هزار و یک دلیل و مدرک هم کارگر نیست و به قول معروف شماها دیگه از دست رفتید. این پست رو گذاشتم تا کاربرای سایتتون شاید با خوندنش متوجه اصل مطلب بشن.

  • flatearther ۴ خرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۷:۳۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ۱- ویکی پدیا معمولا یک دانشنامه مورد اعتماد است و بیشتر افراد متخصص در یک زمینه علمی در اون مطلب میگذارند. نمونه اش مطالبی که دارای رفرنس هایی در انتهای پیج مورد نظر هستند و رفرنس ها به سایت هایی مارا ارجاع میدهند که متن آن صفحه از ویکی پدیا از آنجا ترجمه یا گرفته شده است. معمولا موضوعات علمی در ویکی پدیا از جدیدترین و صحیح ترین اطلاعات هستند که در جهان امروز وجود دارد. (البته به منظور درست بودن تمام آنچه که در ویکی پدیا نوشته میشود نیست). اما ویکی پدیا مورد اعتماد است و معمولا اطلاعات معتبری دارد.
   ۲- خیر اتفاقا سرعت نور ثابت نیست و تغییر پذیر است. میتوانید به آزمایش جرج سایناک مراجعه کنید تا به این موضوع پی ببرید:
   http://flatearthfarsi.com/?p=4791

   ۳- درباره ماه کاملا مطمئن هستیم اما در رابطه با خورشید خیر. هنوز هیچ دلیل منطقی و علمی ای برای محدب بودن خورشید وجود ندارد. شاید یک کره باشد اما درحال حاضر تنها استدلالی که محدب بودن آن را نشان میدهد نحوه چرخش لکه های خورشیدی در طول ماه می باشد.
   بله کاملا درست است. هردوی آن ها در جدایی زاویه ای ۱۸۰ درجه هستند. بله ماه محدب است و منظور از محدب این است که یک دیسک صاف و صیقلی نمی باشد بلکه دارای لبه و قسمت های بر آمده است و اگر دو کاسه (تقریبا گنبدی شکل) را برعکس کنید و در مقابل یک دیگر قرار دهید و درون آن ها دو لامپ را روشن کنید از همه قسمت ها نور آن قابل مشاهده خواهد بود و کل آن روشن میشود بنابراین زمانی که میتوانید نور را در قسمت های لبه و کناری آن ببینید نتیجه این است که نور درحال رسیدن به چشمان شماست پس در عمل و آزمایش میتوان نتیجه گرفت که نور ماه میتواند با نور خورشید تعامل داشته باشد چون محدودیتی برای نور در آن ارتفاع برای حرکت وجود ندارد و چیزی مسیر آن را سد نمیکند.

   ۴- این مورد هم با توجه به مورد ۳ حل شد.

   ۵- متشکرم که اشکالاتی را وارد میکنید تا کار ما بدون نقص باشد.

   ۶- بله کاملا درست است. ما هم ادعا نکردیم بهترین مطالب و بهترین توضیحات را ارائه میدهیم بلکه ما سعی میکنیم صحیح ترین و ممکن ترین حالت موجود را در نظر بگیریم و آن را با علم بسنجیم و سپس منتشر کنیم.

   ۷- با تشکر از نظر شما

   موفق باشید

 5. مرتضی ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۴:۲۵ پاسخ دادن

  سلام
  ببین دوست من طبق گفته خود شما من فقط ماه رو دیسک در نظر میگیرم….. وقتی در حالت خسوف سطح این دیسک رو به خورشید باشه از روی زمین ماه به صورت یک شی کشیده باید دیده بشه نه به صورت ماه کامل.
  در جواب مورد ۴ هم شما هیچ جوابی ارایه ندادید……نور پلاریزه خورشید وقتی میتونه نور ماه رو دمپ کنه که نور ماه هم قطبیده شده باشه(بحث در مورد فرکانس و طول موج دو نور تداخل کننده هم به جای خود باقیست)در مدل شما نور ماه بدون عبور از میدان مغناطیسی و مستقیما به زمین میرسه در نتیجه نور پولاریزه خورشید توان تضعیف نور ماه را نخواهد داشت

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۱۲ پاسخ دادن

   سلام.
   ما هرگز ادعا نکردیم ماه دیسک است بلکه همیشه این را میگوییم که ماه یک دیسک محدب است. این دو جمله خیلی فرق میکنند.
   ۱- ماه یک دیسک است
   ۲- ماه یک دیسک محدب است

   آیا فرقی نمیکنند؟
   چطور نتیجه گرفتید که مستقیما تنها به زمین میرسد؟ کجا و کی چنین فرضی شده؟

 6. مرتضی ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۴۰ پاسخ دادن

  سلام
  اولا-دیسک محدب ماه شما وقتی در زمان خسوف رو به خورشید قرار بگیره… از روی سطح زمین در زیر ماه شما یک نیم بیضی خواهید دیدو هرگز نمیتوانید ماه کامل را در حال گرفت ببینید
  دوما- این نقل قول شماست :”چطور نتیجه گرفتید که مستقیما تنها به زمین میرسد؟ کجا و کی چنین فرضی شده؟” کسی نگفت تنها به زمین میرسه اما ماه گرفتگی در کجا رویت میشه؟؟؟ در روی سطح زمین زیر محل قرار گرفتن ماه در آسمان که نور ماه برای طی این مسیر نیازی به گذشتن از قطب مغناطیسی ندارد… پس نوری که از ماه به زمین میرسه پولارایز نشده….پس نور پولاریزه خورشید نمیتونه نور ماه رو دمپ کنه.
  یک نکته جالب و طنز آمیز : شما که ماشاالله در زمینه فیزیک، ریاضی، اپتیک، پرسپکتیو، تاریخ ….. و انواع اقسام علوم قدیمه و جدیده صاحب نظر هستید، چگونه از یک درک ساده تصویری بی بهره اید و نمیتوانید اشکالی که میگم رو توی تصویر مدلتون از ماه گرفتگی مشاهده کنید؟؟؟!!!

  • flatearther ۵ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۰۷ پاسخ دادن

   سلام مجدد
   چون شما دارید اشتباه میکنید و حاضر به قبول موضوع هم نیستید. اصلا ماه قسمت محدب ماه رو به خورشید قرار نمیگیرد. شما کافیست مدل جدید زمین تخت را یک مروری کنید متوجه منظور من خواهید شد. ما حتی یک مدل انیمیشنی از ماه گرفتگی در کانال تلگرام منتشر کردیم. حجم کمی دارد میتوانید دانلود کنید و ببینید. البته این نکته را باید قابل توجه قرار داد که برای سادگی مدل انیمیشنی ماه و خورشید دیسک مسطح فرض شده اند (نه دیسک محدب) ولی در کل گویای همه چیز است. ماه همیشه یک سو رو به زمین دارد و لازم نیست که به سمت خورشید چرخشی داشته باشد. نور این دو جسم آسمانی از ستون مغناطیسی عبور میکند و مشکلی برای این مدل وجود ندارد. ما همه چیز را برای این مدل در نظر گرفتیم و قبل از شما و خیلی های دیگر خودمان این سوالات را مطرح کردیم.
   چرا متوجه عرض بنده نمیشید؟ ماه یک دیسک محدب است که تا قسمت لبه و یا به اصطلاح نیمه پشتی درخشان است. نور ماه در همه جهان پراکنده میشود و حتی به میدان مغناطیسی نیز عبور میکند. درست است قسمتی که رو به زمین قرار دارد روشنایی ماه را دریافت میکنند اما این تنها بخش اصلی نور ماه است که رو به زمین است و این نور درواقع به از سوی خورشید نیز قابل مشاهده است و از ستون مغناطیسی عبور میکند.
   موفق باشید

   • مرتضی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۰۹ پاسخ دادن

    سلام
    اتفاقا این شمایید که عمدا یا سهوا متوجه حرف من نیستید دوست عزیز!!!!
    ببینید…… مگر نه اینکه مناطقی که در زیر ماه قرار دارند ماه گرفتگی را مشاهده میکنن؟؟ مگر نه اینکه نور ماه برای رسیدن به این مناطق باید مستقیم به سمت پایین بیاید؟؟ این نور پولارایز نیست و نور پولاریزه خورشید که از سمت دیگر جهان رسیدهچگونه میتونه این نور رو دمپ کنه؟؟!! اصلا اگه نور خورشید تا منطقه روبروی خود در گنبد عالم میرسید که دیگر در مدل شما شب و روز معنا نداشت.
    اون قسمت از نور ماه که از قطب مغناطیسی رد میشه و پولارایز میشه که اولا با نور پولاریزه نشده خورشید تداخل میکنه و دوما اگر هم با معجزه ای اون طرف قطب مغناطیسی دمپ بشه بازم بی فایده هست چون اون اثر دمپینگ در زیر ماه در این طرف گنبد قابل دید نیست

    • flatearther ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۰۶ پاسخ دادن

     سلام مجدد
     نور که تنها به سمت و جهت پایین حرکت نمیکند دوست عزیز. دقت کنید. گفته شده خورشید و ماه در جدایی زاویه ای ۱۸۰ درجه ای قرار دارند و در یک ارتفاع هستند. نور هردوی آن ها از ستون مغناطیسی عبور میکند. شب و روز معنا دارد چرا که نور خورشید به علت وجود اتمسفر و لایه های مختلف جوی با چگالی های مختلف دچار شکست میشود و نمیتواند در سطح زمین تمامی نقاط را روشن کند و قرص خورشید از دید ناظر زمینی در پشت هزاران مایل اتمسفر متراکم ناپدید میشود اما در ارتفاعی که خورشید قرار دارد اتمسفر بسیار رقیق است و چیزی مانع نور خورشید نمیشود بنابراین نور خورشید به مسیر مستقیم خود ادامه میدهد و به ماه برخورد میکند. این اثر بر کل ماه تاثیر دارد و آن را تحت تاثیر قرار میدهد. این یک توضیح علمی از ماه گرفتگی در زمین تخت است.
     موفق باشید

 7. مرتضی ۶ خرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۴۲ پاسخ دادن

  سلام
  اینجا هم مثل دو جواب دیگرم تحت مقاله های ستاره ها و زیست تابی و سیاره سرخ میگم که به خواست شما صبر میکنم تا مدل نهایی تون رو ارایه بدید. اما سوالها هنوز باز هستند و جوابها موکول به زمان عمل کردن شما به قولتون.

  چه قشنگ گفته حکیم عمر خیام:
  گویند کسان بهشت با حور خوش است من میگویم که آب انگور خوش است
  این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کاواز دهل شنیدن از دور خوش است

 8. مسلم ۱۶ تیر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۴۱ پاسخ دادن

  با سلام طبق نظریه زمین تخت که خودتون هم نوشتین ماه و خورشید بسیار کوچکتر از زمین دیسکی و فاصله کمی با زمین دارند.سوال بنده این است در این صورت هنگام ماه گرفتگی باید سایه زمین که بزرگتر از ماه ماه است کل قرص ماه را پوشش دهد در حالی چنین نیست.
  هنوز برای من سوال است چرا اصرار دارید همه مردم گول ناسا خورده اند و تمام تصاویر را جعلی می دانیدو توجیه می کنید.اصلا با کتمان زمین کروی چه سودی عاید فضانوردان که تابعیت های مختلفی از سراسر جهان دارند ،می شود.چطور همه سیارات طبق نظریه شما کره ای هستند و زمین شد دیسک ؟در این صورت حرکت سیارات با زمین چگونه است ؟مگر چه اشکال دارد زمین کروی باشد که هست ؟ناسا از ارتفاع چند هزار متری تصویر کروی ارسال می کند شما روی زمین محیطی محدود را نشان می دهید که مسطح هست .این ماهواره هایی که من بارها به شکل ستاره و در حال حرکت سریع در حال حرکت دیده ام چه ؟یعنی بنده جزء ناسا هستم ؟

  • flatearther ۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۲ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   آیا پست ماه گرفتگی را خواندید؟ اصلا زمین بر روی ماه سایه ای نمی اندازد تا ماه را تاریک کند و این پدیده به گونه دیگری انجام میشود. سازمان ناسا سال هاست درحال شکست در ماموریت های مختلف است از جمله مطالب زیر:
   http://flatearthfarsi.com/?p=4242

   http://flatearthfarsi.com/?p=4124

   http://flatearthfarsi.com/?p=4085

   http://flatearthfarsi.com/?p=3710

   http://flatearthfarsi.com/?p=3563

   http://flatearthfarsi.com/?p=3354

   http://flatearthfarsi.com/?p=3340

   http://flatearthfarsi.com/?p=3354

   تمامی این مطالب اثبات میکند که آن ها دروغ میگویند و سال هاست مردم را فریب می دهند.

   درباره سوال شما که چرا دروغ می گویند؟ در اینجا ۴ انگیزه آنان را بخوانید:
   🅾️چرا درباره شکل حقیقی زمین دروغ میگویند؟
   💠۱- انکار خدا و ادیان:
   امروزه در جهان فرقه های مختلف و درواقع نوعی طرز فکر به نام آتئیست و یا خداناباوران شکل گرفته اند که مخالف خدا و ادیان الهی هستند و اکثر ادعا آنان قوانین حاکم بر کیهان برای تصادفی به وجود آمدن است! این داستانی خرافی و تخیلی در علم است که حتی شواهدی ابتدایی برای اثبات آن وجود ندارد اما چون دولت ها و سازمان های به ظاهر معتبر و معروف این مطالب را منتشر میکنند مورد قبول همگان شده است! امروزه هرچند دیگر بیگ بنگ را آغاز گر جهان نمیدانند اما بیگ بنگ شروع بی خدایی است! جهانی که پایه و اساس آن قوانین فرضی فیزیک است! اما ادیان الهی و کتب مقدس سال ها پیش به حقیقت گیتی که مسطح بودن زمین است اشاره کرده اند و چون ادیان حقیقت را بیان میکنند آن ها نخواهند گذاشت مردم به حقیقت ادیان پی ببرند و همین موضوع است که به ایجاد تفکر آتئیست کمک زیادی میکند.
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۲- بودجه های کلان:
   امروزه سازمان های فضایی در سراسر جهان روزانه میلیارد ها دلار بودجه از دولت هایشان میگیرند و سر آخر چه تحویل ما میدهند؟ تصاویر گرافیکی و ماموریت های فضایی ای که هیچ گاه ندیدیم! فرستادن چند موشک سوخت جامد که در آسمان میسوزند و یا استفاده از هولوگرام هفت بعدی برای نشان دادن دنیای مجازی در دنیای حقیقی هزینه کمی دارد! آن ها به بهانه ماموریت های فضایی و تلاش برای پیشرفت بشریت پول ها و بودجه های زیادی میگیرند به عنوان مثال برای سفر به ماه ناسا سی میلیارد دلار بودجه گرفت!! و با فیلم برداری در یک استادیو در هالییود و سفینه ای مقوایی و کاغذی که با آلومینیوم پوشیده شده بود ماموریت های آپولو را خلق کردند. این پول ها مطمئنا صرف پروژه هایی مانند بلوبیم (در وبلاگ توضیحات کاملی درباره بلوبیم موجود است) میشود! همچنین باید بدانید که ناسا دارای بزرگترین دستگاه تغییر آب و هوا و تولید ابر است و خدا میداند چه برنامه هایی برای آینده بشریت دارند(میتوانید مستند دستگاه تغییر آب و هوا را در کانال آپارات ما ببینید)
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۳- انرژی نامحدود:
   در دنیای امروز ما برای هرچیزی باید پول پرداخت کنید! یکی از این موارد برق است! وسایل برقی و سیستم های برق رسانی بر اساس انرژی و برق محدود تنظیم شده اند و مردم در سراسر جهان باید برای داشتن برق پول پرداخت کنند اما نیکولا تسلا سال ها قبل به حقیقت وجود گنبد آسمان پی برده بود و اعتقاد داشت انرژی الکتریکی در همه جا وجود دارد و هرگز تمام نمیشود! تسلا برج واردنکلیف را ساخت و توانست انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهد و البته انرژی الکتریکی ای که تسلا به آن دست پیدا کرده بود برای انسان بی ضرر بود و البته کاملا رایگان بود و اگر این پروژه تسلا عملی میشد دیگری دولت ها و سازمان های در پشت پرده سود نمیکردند برای همین موضوع پروژه انرژی رایگان تسلا کاملا باطل شد و از بین رفت تا با روی کار آمدن انرژی محدود بتوانند سود کنند!
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۴- کنترل ذهن مردم:
   یکی از دلایل دیگری که برای این بیان میشود که چرا درباره شکل زمین دروغ میگویند موضوع تکامل دروغ هاست!
   آن ها از چند قرن پیش یک مسیر تکاملی از دروغ ایجاد کردند که کم کم رشد کرد! کرویت زمین یکی از دروغ های گفته شده است! پایه و اساس تمدن و علم امروزی بر دروغ است! دانشمندانی که در اختیار دولت ها هستند و پول میگیرند تا مطالبی را عنوان کنند و به اثبات فرضی برسانند به عنوان مثال در کتاب نیروی بی کران از آنتونی رابینز، او بیان میکند که دانشمندان علم زیست شناسی ای که او با آن ها گفتگو کرده اعلام کرده اند که پول گرفته اند تا دروغ هایی را به عنوان حقیقت بیان کنند!
   هر مطلبی که در عنوان آن نام دانشمندی ذکر شده است را باور نکنید! آن ها از کودکی به شما یاد میدهند یک پدیده فقط به این دلیل اتفاق می افتد و چون شما از کودکی با این تفکر بزرگ شده اید و به مدرسه و دانشگاه رفته اید خود به خود این دروغ برای شما تبدیل به حقیقت میشود و آن را باور میکنید و این کنترل ذهن است.

   سیارات، سیارات هستند و زمین، زمین است. یک سیاره کروی است و درحال چرخش اما زمین کروی نیست و ثابت است و درنتیجه زمین یک سیاره نیست. سیارات بسیار کوچکتر تر زمین هستند. حرکت سیارات را میتوانید در پست زیر مطالعه کنید:
   http://flatearthfarsi.com/?p=4587

   چند هزار متری؟ آیا بطور دقیق میتوانید عدد مورد نظرتان را بیان کنید؟ ماهواره هایی که دیده اید همگی صحیح و درست هستند. پست ماهواره هارا در بالا برای شما گذاشتم. در بین لینک های موجود در بالا است. همه مطالب را بخوانید و بعد قضاوت کنید.
   موفق باشید

 9. hamid mr ۲۶ تیر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۲۵ پاسخ دادن

  سلام امروز ۲۶ تیر ۹۷ میباشد و ۵ مرداد ۹۷ در آغاز ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه طولانی ترین ماه گرفتگی قرن ۲۱ را به مدت ۶ ساعت شاهد خواهیم بود. امیدوارم در این تاریخ این مطلبتون رو بیشتر به اثبات برسونید که بیشتر مکان دقیق خورشید و ماه مورد توجه است.

  • flatearther ۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۳۲ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   درباره سوال شما که چرا دروغ می گویند؟ در اینجا ۴ انگیزه آنان را بخوانید:
   🅾️چرا درباره شکل حقیقی زمین دروغ میگویند؟
   💠۱- انکار خدا و ادیان:
   امروزه در جهان فرقه های مختلف و درواقع نوعی طرز فکر به نام آتئیست و یا خداناباوران شکل گرفته اند که مخالف خدا و ادیان الهی هستند و اکثر ادعا آنان قوانین حاکم بر کیهان برای تصادفی به وجود آمدن است! این داستانی خرافی و تخیلی در علم است که حتی شواهدی ابتدایی برای اثبات آن وجود ندارد اما چون دولت ها و سازمان های به ظاهر معتبر و معروف این مطالب را منتشر میکنند مورد قبول همگان شده است! امروزه هرچند دیگر بیگ بنگ را آغاز گر جهان نمیدانند اما بیگ بنگ شروع بی خدایی است! جهانی که پایه و اساس آن قوانین فرضی فیزیک است! اما ادیان الهی و کتب مقدس سال ها پیش به حقیقت گیتی که مسطح بودن زمین است اشاره کرده اند و چون ادیان حقیقت را بیان میکنند آن ها نخواهند گذاشت مردم به حقیقت ادیان پی ببرند و همین موضوع است که به ایجاد تفکر آتئیست کمک زیادی میکند.
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۲- بودجه های کلان:
   امروزه سازمان های فضایی در سراسر جهان روزانه میلیارد ها دلار بودجه از دولت هایشان میگیرند و سر آخر چه تحویل ما میدهند؟ تصاویر گرافیکی و ماموریت های فضایی ای که هیچ گاه ندیدیم! فرستادن چند موشک سوخت جامد که در آسمان میسوزند و یا استفاده از هولوگرام هفت بعدی برای نشان دادن دنیای مجازی در دنیای حقیقی هزینه کمی دارد! آن ها به بهانه ماموریت های فضایی و تلاش برای پیشرفت بشریت پول ها و بودجه های زیادی میگیرند به عنوان مثال برای سفر به ماه ناسا سی میلیارد دلار بودجه گرفت!! و با فیلم برداری در یک استادیو در هالییود و سفینه ای مقوایی و کاغذی که با آلومینیوم پوشیده شده بود ماموریت های آپولو را خلق کردند. این پول ها مطمئنا صرف پروژه هایی مانند بلوبیم (در وبلاگ توضیحات کاملی درباره بلوبیم موجود است) میشود! همچنین باید بدانید که ناسا دارای بزرگترین دستگاه تغییر آب و هوا و تولید ابر است و خدا میداند چه برنامه هایی برای آینده بشریت دارند(میتوانید مستند دستگاه تغییر آب و هوا را در کانال آپارات ما ببینید)
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۳- انرژی نامحدود:
   در دنیای امروز ما برای هرچیزی باید پول پرداخت کنید! یکی از این موارد برق است! وسایل برقی و سیستم های برق رسانی بر اساس انرژی و برق محدود تنظیم شده اند و مردم در سراسر جهان باید برای داشتن برق پول پرداخت کنند اما نیکولا تسلا سال ها قبل به حقیقت وجود گنبد آسمان پی برده بود و اعتقاد داشت انرژی الکتریکی در همه جا وجود دارد و هرگز تمام نمیشود! تسلا برج واردنکلیف را ساخت و توانست انرژی الکتریکی را بدون سیم انتقال دهد و البته انرژی الکتریکی ای که تسلا به آن دست پیدا کرده بود برای انسان بی ضرر بود و البته کاملا رایگان بود و اگر این پروژه تسلا عملی میشد دیگری دولت ها و سازمان های در پشت پرده سود نمیکردند برای همین موضوع پروژه انرژی رایگان تسلا کاملا باطل شد و از بین رفت تا با روی کار آمدن انرژی محدود بتوانند سود کنند!
   ♦️♦️♦️♦️
   💠 ۴- کنترل ذهن مردم:
   یکی از دلایل دیگری که برای این بیان میشود که چرا درباره شکل زمین دروغ میگویند موضوع تکامل دروغ هاست!
   آن ها از چند قرن پیش یک مسیر تکاملی از دروغ ایجاد کردند که کم کم رشد کرد! کرویت زمین یکی از دروغ های گفته شده است! پایه و اساس تمدن و علم امروزی بر دروغ است! دانشمندانی که در اختیار دولت ها هستند و پول میگیرند تا مطالبی را عنوان کنند و به اثبات فرضی برسانند به عنوان مثال در کتاب نیروی بی کران از آنتونی رابینز، او بیان میکند که دانشمندان علم زیست شناسی ای که او با آن ها گفتگو کرده اعلام کرده اند که پول گرفته اند تا دروغ هایی را به عنوان حقیقت بیان کنند!
   هر مطلبی که در عنوان آن نام دانشمندی ذکر شده است را باور نکنید! آن ها از کودکی به شما یاد میدهند یک پدیده فقط به این دلیل اتفاق می افتد و چون شما از کودکی با این تفکر بزرگ شده اید و به مدرسه و دانشگاه رفته اید خود به خود این دروغ برای شما تبدیل به حقیقت میشود و آن را باور میکنید و این کنترل ذهن است.

   موفق باشید

   • Amir ۱ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۷:۵۶ پاسخ دادن

    جناب lord
    هیچ دلیلی برای چیزی که گفتی نمیتونه وجود داشته باشه. در واقع این ۴ دلیلی رو که مدیر سایت نام برده، باید به خود مروّجان مفاهیم زمین تخت برای چرایی دروغ پردازی‌هاشون نسبت داد.

 10. مهران بلوری ۶ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۱:۳۸ پاسخ دادن

  با سلام…
  بنده یه سوال داشتم و اونم اینکه با فرض تخت بودن زمین، چطور ممکنه که بتونیم پیش بینی کنیم چه زمانی ماه گرفتگی رخ میده؟ و چرا در ماه گرفتگی، ماه از سمتی شروع به تاریک شدن میکنه و از همون سمت، شروع به نوردهی دوباره میکنه؟
  مرسی از شما…

  • flatearther ۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۳۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   با بررسی دوره های ساروسی میتوان این کار را کرد. دوره ساروس بطور کلی یک دوره یا چرخه ۱۸ ساله است که تمامی پدیده های نجومی از جمله خسوف و کسوف در آن تکرار میشوند.
   موفق باشید

 11. ایوب ۱۲ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۲۰ پاسخ دادن

  ماه گرفتگی اخیر را اگه بصورت تایم لپس ببینید مشاهده میگنید که تاریکی که روی ماه را پوشاند انتظار داشتم از طرف دیگر برچیده شود ولی چنین نشد بلکه برچیدن تاریکی با زاویه ۹۰درجه از زیر ماه شروع شد.که منطقی نیس.بنابراین نمیتواند ماه گرفتگی از سایه زمین باشد.و این دلیل خوبی برای زمین تخت است.

 12. محقق حقیقت ۱۸ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۴۲ پاسخ دادن

  واقعا این اجسام راهو و کیتو درکشون پیچیده هست ولی بعد از دیدن ویدیو مربوطه در آپارات که گذاشتید و مطالعه دقیقتر این مقاله تونستم درک کنم ولی باز اینکه از کجا میان این اجسام و چه موقع برام سوال هست؟ معمار عظیم هستی عجب حساب کتاب دقیقی داره از وقتی زمین تخت رو فهمیدم و کلی مطالعه و تحقیق و مشاهده و آزمایش انجام دادم ایمانم خیلی بیشتر شد به خالق هستی! اینکه چشم باز شد و تمام پدیده ها مخصوصا در آسمان رو همونطور که هست بشه دید و درک کرد از این متعجبم برای ماه گرفتگی اخیر دارآباد بودم بهشون میگفتم سایه زمین نیست این سایه اندازش تقریبا با خود ماه برابر هست ولبه داره و ماه با اینکه تیره میشه بازم معلومه انگار اونجا من ۱ نفر بودم همه متعجب و خندان از صحبتام مهم اینه که به لطف سایت شما و مطالب و زحماتتون تغییر اساسی تو جهان بینی واسم اتفاق افتاد انگار که اختر شناسی از اول داره آموزش داده میشه باید در خیلی مکان های به قول خودشون علمی رو ببندن تو کل جهان یا قبول کنن حقیقت رو یا واقعا دنبالش نباشن حرصم در میاد از عدم آگاهی و پذیرش حقیقت توسط خیلی ها باز هم با تشکر از شما و خسته نباشید من مرتب به اینجا سر میزنم و بارها و بارها مقالات رو میخونم و ویدیو هارو نیز میبینم واقعا احسنت موتور تحقیق حرفه ای روشن شد در بنده با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما.

 13. zahra ۲۳ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۲۲ پاسخ دادن

  شما دقیقا از کجا این اطلاعاتو میارید خودتون تحقیق میکنید؟
  نقشه زمین تخت رو با خلاقیت خودتون کشیدید یا ماهواره فرستادید فضا؟
  چند درصد به حرف ها وفرضیه هایی که میدید اعتقاد دارید؟
  زمین تخت گرایان سایتی مثل ناسا دارند؟لطفا اگه هست لینکشو برام بفرستید.ممنون

  • محقق حقیقت ۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۱۰:۴۶ پاسخ دادن

   با اجازه سردبیر و ادمین گرامی و محترم سایت
   ۱ اکثر مطالب و اطلاعات توسط مشاهده، آزمایش،تکرار و تحقیق و حس ذاتی و جهان بینی به دست میاد. به تنهایی با دیدن میشه خیلی چیزهارو درک و حس نمود.
   ۲ نقشه زمین تخت هنوز دقیق و کامل نیست هیچ نقشه کامل و دقیقی از زمین موجود نیست شبیه ترین نقشه به دست اومده همین نقشه موجود هست فعلا در حال حاضر با تکیه بر همه دستاوردها تا به امروز. با دانشی که بنده کسب نمودم تا الان
   ۳ بنده خودم ۱۰۰ درصد و قلبا اعتقاد دارم به همه مطالب موجود.
   ۴ سایت موجود همین سایت هست کامل و به روز هست این سابت کانال تلگرام و صفحه اینساگرام هم موجود هست در ضمن وبلاگ همین زمین تخت فارسی هم موجود هست اونجا ۱۰۰ دلیل که زمین کره گرد و چرخان نیست رو میتونید مطالعه کنید مقاله کامل زمین تخت هم موجود هست،به عنوان مثال ناسا از دید بنده فقط یک سازمان فریبکار و سرگرم کننده مجازی هست.
   سرکار خانوم تکنیک مواجهه با حقیقت این هست پاک کردن هر چیز و پذیرفتن دروغ بودن هر چیز که از قبل میدونستید و دوباره آموختن بد نیست اگر واقعا دنبال حقیقت و مطالعه
   هستید وقت بگذارید.

   • zahra ۲۶ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۰:۲۱ پاسخ دادن

    منم کاملا موافقم که خیلی چیزا رو با دیدن میشه درک کرد.
    همه ی ما دنبال کشف حقیقتیم چون زمین تخت یا کروی هیچ‌ تأثیری در زندگی روزمره ی ما نداره اما برای رد کردن یک نظریه یا فرضیه باید ادله ی علمی بیارید که قابل دفاع باشه و نه صرفا یک‌سری فرضیات.
    دلیلتون چیه که میگید ناسا دروغگوئه
    سازمانی به این بزرگی با ابزارهای پیشرفته که قابل مقایسه با امکاناتی که شما برای تحقیقاتتون استفاده میکنید نیست.
    لطفا تعصبی برخورد نکنید و تا وقتی از چیزی مطمئن نیستید به عنوان یک مطلب علمی انتشار ندید.
    نظریه زمین تخت به راحتی قابل رد شدنه ونیازی به این همه تفکر نیست.

    • محقق حقیقت ۲۶ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۲۱:۰۰ پاسخ دادن

     سلام
     بله به شرطی که بشه همون چیزی که دیده میشه رو بیان کرد
     البته که دنبال حقیقت هستیم این همه دروغی که گفته شده راجع به حیات و هستی به بشریت قطعا تاثیر داره تو زندگی همه ادله علمی هم موجود هست اینجا شما لطف کن وقت بذار مقالات رو بخونید کلی مطلب موجود هست قطعا قابل دفاع هست فرضیات مطالبی هست که گفته شده به عموم مثل خورشید پرستی همون منظومه شمسی
     دلیل زیاد هست برای دروغ گویی ناسا تمام تصاویر و فیلم هاشون جعلی هست اون هم موجود هست مقاله مربوطش کلی هم ویدیو از سوتی ها و دروغاشون تو نت هست
     سازمانی به این بزرگی دروغ های بزرگ هم به راحتی میگه نه تنها ناسا همه سازمان های فضایی جهان دروغ میگن امکانات زمین تخت گراها هم کم نیست اولیش اینکه چشم به حقیقت باز نمودیم بعدم تلاش و توسعه و کلی بالن آماتوری فرستاده شده به ارتفاعات بالا و سطح زمین صاف دیده میشه از ارتفاع نزدیک ۲۰ کیلومتری بیشترین ارتفاعی که تکنولوژی همون ناسا تونسته بره ۳۰۰ کیلومتر بوده اصلا مگه ناسا میاد رایگان دستاورداشو فرض بر اینکه ۱ درصد هم درست باشه در اختیار بشر میذاره ناسا در عبری در لغت به معنای فریب کار هست اتفاقا ما اصلا تعصب نداریم این ناسا هست که مزخرفات و دلقک بازیاشون رو با تعصب تلقین کردن به همه حداقل از این مطمینم هرچیزی که تا الان گفتن دروغ و نمایش های حرفه ای سینمایی هست ۱ بار خود شما اگر واقعا علاقه مند هستید شروع کنید به مطالعه
     بنده اینجا کاربر ساده هستم ولی به مطالب اینجا خیلی دقت نمودم و بارها مطالعه نمودم و پشتوانه علمی کامل دارن مطالب
     نظریه زمین تخت میشه گفت از زمان عهد عتیق تا به امروز بیان شده و ۵۰۰ سال هست که در حال رد شدن و مبارزه توسط شبه علم گراها نظر خودم این هست که مدل کروی به حداقل به ۱۰۰ دلیل رد میشه براتون آدرس دادم تو وبلاگ زمین تخت موجود هست این به قول شما نظریه و به قول من حقیقت تو همه کتب آسمانی ازش صحبت شده
     اولین لازمه این هست دست ناسا براتون رو بشه بعد شروع کنید آهسته آهسته مطالب رو بخونید و خودتون هم تحقیق کنید حرکت خورشید بالاسرتون ساده ترین هست با امید توفیق شما.

 14. حامد ۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۴۴ پاسخ دادن

  زمین تخت گرایان GPS رو چطور توجیه می کنن و توضیحشون چی هست؟ چون اساس کارش با ماهواره هست و شما میگید کروی گرایان دروغ میگن که ماهواره به فضا فرستادن، چون سیستم موقعیت یاب جهانی یا GPS منظومه‌ای از ۲۴ ماهواره است که زمین را دور می‌زند و در هر مدار ۴ ماهواره قرار دارد. این رو که دیگه نمیتونید انگار کنید چون با تکنولوژی امروزین همه حتی خودتون باهاش سر و کار دارید؟ در یک کلام نظر و توضیح تخت گرایان از GPS رو میخواستم

 15. مهدی ۲۶ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۸:۲۴ پاسخ دادن

  سلام،
  چندتا نوشته قبلی رو که منتشر نکردین!
  مرد باشین این رو منتشر کنین!
  درسته که همیشه واضح ترین چیز، درست ترین چیز نیست! ولی گاهی اوقات باید قبول کنیم که اشتباه کردیم!
  نمی دونم این موضوع در مورد شما کی اتفاق می افته، ولی یکبار هم که شده بدون تعصب سعی کنین به نظریه زمین کروی نگاه بندازید و بجز قضیه تکراری دیدن کوههای فلان ساحل از ساحل مقابل، به هزاران دلیلی که تاییدش میکنه هم توجه کنین!
  ساز مخالف بلاخره یه روزی کار دستت می ده

 16. مصطفی ۲۹ مرداد, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۴:۰۵ پاسخ دادن

  يكي از آشكارترين موارد بحث ‏انگيز‏ بين تورات و علم، سن و عمر هستي است. آيا مطابق داده‏ هاي علمي، دنيا ميليون‏ها سال قدمت دارد و يا طبق اطلاعات كتاب مقدس هزارها سال؟ هنگامي كه ما دوره‏ ها و نسل‏هاي كتاب مقدس را جمع مي‏كنيم به حدود ۵۷۶۰ سال مي‏رسيم.
  خیلی عجیبه ناسا و تشکیلات علمی غربی همگی زیر نظر یهود و جوامع مخفی کنترل میشوند ولی همونا میگن هستی میلیاردها سال قدمت دارد!!!
  اگر ما واقعیت بفهمیم چه بلایی سر سیستم ایلومیناتی می آید؟
  با اثبات زمین تخت دروغ های ناسا و سیستم بی اثر خواهند شد و یک بازگشت به دین را به شکل سراسری خواهیم داشت.
  شاید این اتفاقات همگی برای اتمام حجت با بشریت و آمادگی قبل از ظهور امام مهدی (عج) و حضرت مسیح (ع) میباشد ،چون افراد مذهبی آمریکایی و غربی هم خودشون با زمین تخت باور دارند.

 17. میلاد ۱۵ شهریور, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۲:۰۶ پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  ۱تا اونجایی که من فهمیدم در مدل زمین تخت خورشید و ماه در یک ارتفاع قرار دارند
  و همچنین در زاویه ۱۸۰درجه همدیگن .
  پس چطوری خورشید گرفتگی رو توضیح میدین چطور میشه که در هنگام خورشید گرفتگی
  ما شاهدیم که ماه و خورشید در یک راستا هستند
  اصلا چطور ممکنه ک در طول روز ماه رو ببینیم
  ۲ طبق گفته مدل زمین تخت خورشید و ماه دیسک های محدب هستند ک در یک مدار روی زمین تخت
  در حال گردشند اگه ما ماه رو دیسک محدب در نظر بگیریم پس چرا همه مردم دنیا از تمام زوایا ماه رو گرد میبینند
  اگر ماه دیسک محدب بود از دید افراد مختلف در مکان های مختلف اشکالی متفاوتی باید میداشت
  ممنون میشم به طور واضح پاسخ بدین

  • flatearther ۲۰ شهریور, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۶:۱۲ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   خیر اشتباه متوجه شدید. خورشید و ماه همیشه در یک ارتفاع نیستند و در برخی مواقع خاص مانند پدیده ماه گرفتگی در یک ارتفاع قرار میگیرند و البته جدایی زاویه ای ۱۸۰ درجه یعنی همیشه در این زاویه نیستند. خورشید گرفتگی توسط حرکت و عبور ماه از مقابل خورشید رخ خواهد داد.
   خورشید و ماه در ارتفاعی هستند که محدوده های زیر آن ها دارای محدودیت دید هستند و بخش های کوچکی از سرزمین ها در زمانی که ماه یا خورشید بر فرازشان قرار دارد آن را میبینند بنابراین همه میتوانند آن هارا گرد ببینند. البته دلایل علمی دیگری نیز دارد که در کتابی که به زودی منتشر میکنیم توضیح داده ایم.
   موفق باشید

 18. Irani ۲۳ شهریور, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۱ ۱۸:۱۰ پاسخ دادن

  سلام. راستش هر چی فکر می کنم نمی تونم متقاعد بشم که بالای ۹۰ درصد (البته حدودا) کسانی که ادعا می کنند زمین کروی هست( البته منظورم سازمان ها، محققین، دانشمندان، مورخین و دولت ها و نظام های مختلف)همه به دلایلی که شما اشاره کردین دروغ میگن و مردم رو فریب می دن. اگه این جوری هست و به قول شما صدها دلیل وجود داره که میشه زمین کروی رو رد کرد چرا ایران و محققینی که به خدا و دین اسلام اعتقاد دارن این موضوع رو اعلام نمی کنن. چرا سازمان هوا و فضای سپاه و یا سازمان تحقیقات فضایی ایران سعی می کنه ماهواره درست کنه و به فضا بفرسته و البته ادعا می کنن که درست کردن، خوب چرا اینا موضوع زمین تخت رو به صورت رسمی و علنی مطرح نمی کنند. راستش گفتن باور اینکه تمام این محققین و دانشمندان در خدمت شیطان باشن خیلی خیلی سخته!!! و یا اینکه بگیم تمام این موارد به جهت سود سرشاری هست که ناسا کسب مب کنه. مگه ناسا چند سال قدمت داره؟ قبل از اون چی ؟ البته این موضوع حقیقت داره که ناسا و یا دیگر سازمان های فضایی جهان به راحتی کلیه اطلاعات تخصصی خود را در اختیار عموم قرار ندن، چون به قول شما میلیاردها دلار هزینه می کنن و دلیلی نداره همه اطلاعاتی که به دست میارن رو مجانی در اختیار بقیه قرار بدهند. اما در هر صورت همونگونه که خودتون هم اشاره کردین اعتقاد و باور به زمین تخت مربوط به امروز نیست و سال های سال هست که توسط بعضی افراد مطرح میشه اما هنوز و بعد از این همه سال هیچ اطلاعات علمی مناسبی ارائه نشده (البته هیچ شاید درست نباشه اما خیلی کم هستش). وقتی اطلاعات زمین تخت گرا ها رو با زمین کروی ها مقایسه می کنیم. به نظر من در دنیای کنونی بایستی زمین تخت گرا ها انجمن های متعدد و قدرتمندی تاسیس کنند و بتونن سرمایه های لازم جهت ساخت ماهواره ها و یا به قول شما بالون های متعددی جمع اوری نموده و سعی کنن با روش های علمی و عملی نظریه زمین تخت را اثبات کنند نه اینکه دنبال این باشن که ناسا اینجا و اونجا دروغ گفته و یا این کلیپ و اون فیلم و عکس فیک هست و مونتاژ شده هستش.

  • flatearther ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۳۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ما هرگز نگفتیم که تمامی دانشمندان و عالمان جهان حقیقت را از مردم پنهان میکنند. درحال حاضر اکثریت دانشمندان و محققان دنیا از دوران کودکی مسیری رو طی کردند که همگی ما طی کردیم (مدرسه، دانشگاه و …) و در زمان تحصیل بسیاری از چیز هارو آموختند که نادرست بودند مثلا کرویت زمین، حرکت زمین، منظومه شمسی و….. و دیگر درباره این مسائل بصورت پایه تحقیقاتی انجام نگرفته چون از قبل مورد پذیرش بوده به همین علت دانشمندان و عالمان در سراسر دنیا چنین چیز هایی را بصورت پیش فرض قبول دارند و اکثریت حتی نمیدانند که ممکن است چنین اطلاعاتی غلط و نادرست باشد بلکه آن هارا بصورت فکت علمی در نظر میگیرند. در گذشته دانشمندان مختلفی وجود داشتند که هم به کرویت و هم به مسطح بودن زمین معتقد بودند برخی به مرکزیت و کرویت زمین معتقد بودند و برخی هم به مرکزیت و مسطح بودن زمین و مدل های بیشمار دیگر اما در طول زمان، مسیری توسط افرادی که مافیای علم را تشکیل دادند طی شد و در طول این مسیر، همه چیز جهت داده شد. ما در تاریخچه زمین تخت در این مورد توضیحات کاملی داده ایم. لینک:
   http://flatearthfarsi.blog.ir/1395/11/19/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

   اعلام رسمی این موضوع در چنین وضعی بیشتر باعث اعتراضات و شورش های بسیاری میشود و دشمنان از چنین موقعیتی استفاده کرده و به کشور ضربه میزنند. اما همه چیز کم کم درحال پیشروی است. به عنوان مثال ظهور طب اسلامی و نجوم اسلامی که تا چند سال قبل مورد توجه نبودند اما با سعی و تلاش برخی دوستان، دوباره مورد توجه قرار گرفتند. یک سازمان به ظاهر علمی خود را درگیر سیاست ها و مسائل مذهبی نمیکند. موضوع زمین تخت، در ابتدا یک موضوع علمی و آزمایشی است اما هرچقدر هم سعی کنیم که به سیاست و مذهب کشیده نشود، باز هم به این دو . برخی مسائل اجتماعی نیز میرسیم. پس اعلام رسمی و ناگهانی چنین موضوعاتی پیامد های خوبی را به همراه ندارد. حرف های شما درست است اما درحال حاضر بودجه کشور ها به جیب سازمان های به ظاهر علمی و تحقیقاتی میرود و امکانات کافی ای در اختیار زمین تخت گرایان قرار داده نمیشود اما با این حال سازمان هایی مانند FECORE شکل گرفته اند که فاز جدیدی از تحقیقات را شروع کرده اند که بسیار مفید خواهد بود.
   موفق باشید

  • flatearther ۲۷ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۶:۳۷ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   ما هرگز نگفتیم که تمامی دانشمندان و عالمان جهان حقیقت را از مردم پنهان میکنند. درحال حاضر اکثریت دانشمندان و محققان دنیا از دوران کودکی مسیری رو طی کردند که همگی ما طی کردیم (مدرسه، دانشگاه و …) و در زمان تحصیل بسیاری از چیز هارو آموختند که نادرست بودند مثلا کرویت زمین، حرکت زمین، منظومه شمسی و….. و دیگر درباره این مسائل بصورت پایه تحقیقاتی انجام نگرفته چون از قبل مورد پذیرش بوده به همین علت دانشمندان و عالمان در سراسر دنیا چنین چیز هایی را بصورت پیش فرض قبول دارند و اکثریت حتی نمیدانند که ممکن است چنین اطلاعاتی غلط و نادرست باشد بلکه آن هارا بصورت فکت علمی در نظر میگیرند. در گذشته دانشمندان مختلفی وجود داشتند که هم به کرویت و هم به مسطح بودن زمین معتقد بودند برخی به مرکزیت و کرویت زمین معتقد بودند و برخی هم به مرکزیت و مسطح بودن زمین و مدل های بیشمار دیگر اما در طول زمان، مسیری توسط افرادی که مافیای علم را تشکیل دادند طی شد و در طول این مسیر، همه چیز جهت داده شد. ما در تاریخچه زمین تخت در این مورد توضیحات کاملی داده ایم. لینک:
   http://flatearthfarsi.blog.ir/1395/11/19/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C

   اعلام رسمی این موضوع در چنین وضعی بیشتر باعث اعتراضات و شورش های بسیاری میشود و دشمنان از چنین موقعیتی استفاده کرده و به کشور ضربه میزنند. اما همه چیز کم کم درحال پیشروی است. به عنوان مثال ظهور طب اسلامی و نجوم اسلامی که تا چند سال قبل مورد توجه نبودند اما با سعی و تلاش برخی دوستان، دوباره مورد توجه قرار گرفتند. یک سازمان به ظاهر علمی خود را درگیر سیاست ها و مسائل مذهبی نمیکند. موضوع زمین تخت، در ابتدا یک موضوع علمی و آزمایشی است اما هرچقدر هم سعی کنیم که به سیاست و مذهب کشیده نشود، باز هم به این دو . برخی مسائل اجتماعی نیز میرسیم. پس اعلام رسمی و ناگهانی چنین موضوعاتی پیامد های خوبی را به همراه ندارد. حرف های شما درست است اما درحال حاضر بودجه کشور ها به جیب سازمان های به ظاهر علمی و تحقیقاتی میرود و امکانات کافی ای در اختیار زمین تخت گرایان قرار داده نمیشود اما با این حال سازمان هایی مانند FECORE شکل گرفته اند که فاز جدیدی از تحقیقات را شروع کرده اند که بسیار مفید خواهد بود.
   موفق باشید

 19. علی ۳۰ شهریور, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۱ ۰۹:۳۱ پاسخ دادن

  علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

  تمدن بدلی bornos.blog.ir

 20. NASA ۱۳ مهر, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۰۰ پاسخ دادن

  از قدیم گفتن با هرکس باید به اندازه ی فهم خودش باهاش حرف زد!
  حالا سوال:اگر زمین تخته الان ما که روشیم سر و ته هستیم یا سرپا؟ اصلا توی یه جمله به من بگین این جهت ها در فضا چگونه بیان میشن!از نظر ما کروی گرایان بی سواد توی فضا (شرایط گرانش صفر)بالا پایین چپ راست مفهومی نداره (بسته به موقعیت شخص بالا میتونه هر وری باشه)حالا تو فضای شما چطوره؟
  ۲:طبق نظریه بچه گانه ی شما جاذبه وجود نداره!پس:چی باعث افتادن اجسام مشه؟ چرا خود زمین نمی افته؟
  چرا ماه و خورشید نمی افتن رومون؟
  چرا مواد مذاب روی سطح خورشید نمیریزه بیرون؟فکر کن توی کمتر از ۲۴ ساعت خورشید از افق شرق میرسه به افق غرب ،سرعتش باید حیرت آور باشه اوه ببخشید لابد فکر میکنین خورشید چیزی روی سطحش نداره و فقط عین یه لامپ تخت روشنه دلیل نیفتادنش هم اینه که با یه سیم وصله به پریز! شما ناسا رو محکوم به توطئه علیه ادیان میکنی و ایات قرآن رو برای توجیه حرفاتون بکار میبرین در صورتی که گنده های دین هم به کروی بودن زمین اعتقاد دارن لابد اونا هم توی توطئه دست دارن!خخخ شما اول برو ببین توی دینت اول زمین افریده شده یا اول اسمان بعد بیا بگو زمین تخته! فکرش هم خنده داره توی قرن ۲۱’بعد اون همه تکنولوژی!از ماها خجالت نمیکشی از اون ماهواره ای که بالاسرت داره بهت اینترنت میرسونه واسه گفتن این اراجیف خجالت بکش یا اونم وجود نداره؟

  • علیرضا ۲۰ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۱۰:۴۷ پاسخ دادن

   دوست عزیز من میخواستم اول جواب شما رو بدم بعد دیدم ارزش نداره . قبل از اینکه مسخره کنید علمتون رو بالاتر ببرید.
   اصولا کسی که مسخره میکنه هیچی بارش نیست

  • flatearther ۱۸ آبان, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۹:۱۳ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   درباره قطب شمال که موضوع کامل مشخص است و در نقشه زمین مسطح (نقشه فرضی) نیز میتوان آن را نشان داد. قطب جنوب نیز میتواند به سادگی توضیح داده شود چرا که بسیاری از مسیر ها از حاشیه قطب جنوب میگذرند و این در زمین مسطح نیز ممکن است.
   موفق باشید

 21. رضا ۱۶ دی, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۳۰ ۱۳:۲۴ پاسخ دادن

  آقا من سوالم از شما اینکه شما واقعا به این مسائل احمقانه اعتقاد دارید و بی شعور هستید و یا اینکه ملت بدبخت رو سر کار گزاشتید و خودتون به حماقتشون می خنیدید ؟

   • رضا ۱۷ دی, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۰۹ پاسخ دادن

    ولی من مطمئن هستم شما آدم های باهوشی هستید که میدونید زمین چیست و چگونه کار میکنه و در کروی بودن زمین هیچ شکی ندارید اما شاید به چند دلیل وانمود میکنید که زمین تخت هست شاید یک دلیل رسیدن به شهرت باشه – دلیل دیگر شاید نابود کردن مذهب باشه – دلیل دیگر میتونه انجمن های مخفی و جریان پول و ثروت باشه

 22. علی ۱۷ دی, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۰۳ پاسخ دادن

  لطفا به این سوال من پاسخ بدهید که چطور در عرض های جغرافیایی بالا و نزدیک به قطب ها در نیمی از سال خورشید هرگز غروب نمیکنه و همیشه در آسمان هست و یا در نیمه دیگر سال خورشید طلوع نمیکنه ؟

  • Amir ۲ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۴۱ پاسخ دادن

   این به این علته که زمین کرویه و محور چرخش اون به دور خودش نسبت به بردار نرمال صفحه مداری زمین حدود ۲۳.۵ درجه انحراف داره. در غیر این صورت باید شاهد این میبودیم که در قطب شمال همیشه روز میبود. در زمان انقلاب تابستانی که خورشید به بیشترین ارتفاع زاویه‌ای خودش میرسه، خورشید طبق مدل زمین تخت (با احتساب شکست جوی) باید بیش از ۴۲ درجه بالاتر از افق قرار بگیره. در حالی که مشاهدات حاکی از اونه که ارتفاع زاویه‌ای خورشید همونطور که از مدل زمین کروی انتظار داریم به بیش از ۲۳.۵ درجه بالای افق افزایش پیدا نمیکنه. در زمان اعتدال بهاری و پاییزی هم خورشید طبق مدل زمین تخت باید ۲۶.۵ درجه بالاتر از افق باشه ولی مشاهدات واقعی نشون میده که در این زمان خورشید فقط نیم درجه از افق بالاتره (طبق پیش بینی مدل زمین کروی). در زمان انقلاب زمستانی هم طبق مدل زمین تخت باید قطب شمال به صورت ۲۴ ساعته روزو تجربه کنه و خورشید در ارتفاع ۱۴.۸ درجه‌ای نسبت به افق باشه که این باز خلاف مشاهدات واقعی ماست. مشاهدات ما شب تاریکو نشون میده که درش خورشید (به کمک ارتفاع سنجی از طریق ماه) به ۲۳.۵ درجه زیر افق میرسه که مطابق با پیش بینی مدل زمین کرویه.

   • flatearther ۲ فروردین, ۱۳۹۸ \ب٫ظ\۳۱ ۱۹:۴۹ پاسخ دادن

    سلام
    مغلطه نکنید. مطابق با مشاهدات و اندازه گیری ها با توجه به حرکت خورشید در دایره البروج و حرکت مداری سیارات و… هست. شما از قبل بصورت پیش فرض یک مدل را در نظر گرفته اید و طبیعت را با آن می سنجید اما حقیقت طبیعت چیز دیگری است. وقتی مشاهدات با مدل زمین مسطح هماهنگی ندارند، نشان از ایراد نقشه و مدلسازی یا نحوه قرار گیری قاره ها در نقشه است نه اشتباه بودن مسطح بودن زمین چرا که آزمایشات بسیاری برای اثبات مسطح بودن زمین و حتی ثابت بودن آن وجود دارد. پس باید بدانید که چه چیزی میگویید. درضمن برخی از گفته های شما در کامنت ایراد های اساسی ای دارد.
    موفق باشید

 23. آسمان ۱۷ دی, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۳۰ ۰۸:۰۶ پاسخ دادن

  میشه توضیح بدید در مدل شما از جهان در زیر زمین چه چیزی قرار دارد ؟ و میشه بفرمایید چگونه تاکنون کسی از لبه های زمین پایین نیفتاده ؟ و یا کسی به انتهای زمین نرسیده ؟

 24. Sayyu ۲۲ اسفند, ۱۳۹۷ \ب٫ظ\۲۹ ۱۷:۴۴ پاسخ دادن

  سلام و احترام خدمت ادمین عزیز سایت
  پیرو توصیه جنابعالی مبنی بر بازدید از سایتتون به این مطلب رسیدم و ممنون میشم اگر به سوالاتم پاسخ بدیدالبته قبلش تشکر کنم از میزان وقتی که میذارید و با حوصله پاسخ میدید امیدوارم کسانی که از هر دو جبهه میان توهین می کنن بفهمن شیوه مناظره علمی اصلا به این فرم نیست و باید اگر نقد دارند منصفانه اونو بیان کنن و به پاسخ شما هم فکر کنن که ایرادات علمی کار در بیاد وگرنه هرکسی در کوچه خیابون بی تمدنی رو بلده

  عرض کنم که مقاله شما رو خوندم یکی دوتا ایراد جزئی داره که خیلی قابل خورده گرفتن نیست و تو مقاله ها طبیعی هست به عنوان مثال ما در ریاضی عددی به فرم یک ممیز رادیکال ۲ نداریم حالا یا منظورتون یه رادیکال هست که زیرش ۱ممیز دو هست که تایپتون ایراد داره یا همون که نوشتید هست که رادیکال رو جلوی ممیز قرار نمیدن و به فرم دیگه می نویسن مورد بعدی این هست که ویکی پدیا ارزش علمی پایینی داره و تو یکی از جواب هاتون هم دیدم که فرمودید که ویکی پدیا همش غلط نیست و منم قبول دارم ولی کار علمی با ویکی پدیا معمولا باعث ایجاد نقدهای اینچنینی که دوستان داشتن میشه بهتر هست از سرچ در گوگل اسکولارشیپ کمک بگیرید که از خوده گوگل هم معتبر تره و اونجا متوجه میشید هیچ وقت ویکی پیدیا رو توی سرچ نمیاره چون اساس سرچش مقالات دارای فکت علمی بالا هست نه مطالب دمه دستی و اشکالات ریز از این دست

  اما اشکالات اصلی که من با اون توی مقاله شما مواجه شدم اصلی ترینش اینه:
  شما توضیحات خوب و مفیدی راجب پولاریزیشن نور دادید (که کلیاتش درست بود و البته توضیحاتتون به شدت پیچیده بود)و خیلی خوب بود و اشکال زیادی نداشت منتها ایراد اصلی کار در وصل کرن وارتباط دادن این پدیده به مدله زمین تخت بود

  یک اینکه این ستونی که حاصل از میدان مغناطیسی در قطب شمال هست و به گفته شما در حکم فیلتر پولاریز کننده نور عمل می کنه رو نمیشه وجودشو اثبات کرد یعنی بهتر بگم هنوز ثابت نکردید با چه منطقی این ستون وجود داره (در واقع از تکنیک توضیح مرموز استفاده کردید و یعنی توضیحی که فعلا آزمایش نشده است و خودتون گفتید که بعدا توضیح خواهید داد)

  یه مثال بزنم از تز های خوده شما اونم اینه که می گید کی رفته و دیده ایستگاه فضایی بین المللی وجود داره که یعنی چون قابل آزمایش و دیدن نیست پس میشه فرض کرد که دروغه و وجود نداره یا ماکت هست با همین منطق ستون حاصل از این میدان می تونه وجود نداشته باشه چون هنوز مستنداتی دال بر دلیل ایجاد اون ارائه نکردید و هنوز فرضیه است (البته این صرفا یک مثال بود راجب منطق وجود یک فرضیه یا فکت اثبات شده امیدوارم پاسخ هاتون خیلی به سمت این مثال انحراف پیدا نکنه و در حد مثال باهاش برخورد کنید یعنی مطلب متناسب یا وجود این فیلتر فرضی ارائه کنید که اونجا راجبش صحبت کنیم)

  دومین اشکال اساسی این هست که این ستون رو فرض بگیریم که وجود داره و در همون زوایای خاص نور خورشید رو پولاریزه می کنه و به سمت ماه گسیل می کنه بنده برای اینکه بهتر درک کنم اینموضوع رو در نرم افزار سه بعدی ساز مدلسازی کردم و نور رو دستی قرمز کردم و پولاریز شده در نظر گرفتم ولی سایه ماه محدب هرگز اون چیزی نشد که از زمین مشاهده میشه به هر طریقی نور رو تغییر زاویه دادم اون اتفاقی که در واقعیت می افتاد ایجاد نشد چیزی که ما از ماه گرفتگی می بینیم این هست که تمامی قسمت های شب زمین ماه گرفتگی رو جزئی یا کلی دیده میشه ولی در این مدل مثل خورشید گرفتگی یک لکه کوچک روی زمین می تونستن ماه گرفتگی رو ببینن اونم جهت گرفتن ماه هیچ تناسبی با چیزی که تا به حال از ماه گرفتگی داشتم نداشت

  سوم اینکه اگر قطب شمال مغناطیس رو در قطب شمال در نظر می گیرید قطب نا همنامش کجاست و با چه منطقی میدان ایجاد میشه که بتونه همچین ستونی ایجاد کنه

  و چهارم اینکه در پدیده پولاریزاسیون ما پدیده ردشیفت نداریم (تمایل موج نور به سمت سرخ)یعنی پولاریزه شدن نور باعث تاریک و روشنی ای که فرمودید میشه ولی متوجه نشدم چرا قرمز میشه

  چکیده نقد اینکه:
  ستون فیلتر کننده وجودش زیر سواله و اگرم باشه رفتار ماه بازم شبیه اون چیزی نیست که دیده میشه یعنی نه جهت و نوع گرفتگی نه سرخ شدن رنگ نور و نه اون پهنه ای از زمین که می تونن یه ماهگرفتگی رو ببینن اتفاق نیفتاد رو مدل سه بعدی ممنون میشم شما مدل صحیح رو انیمیت کنید و ارائه بدید

  ممنون میشم اگه پاسختون در مورد همین سوالا باشه

  • flatearther ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷ \ق٫ظ\۲۹ ۰۴:۰۴ پاسخ دادن

   سلام خدمت شما
   این قسمت از متن از سایت دیگری تهیه شده که احتمالا میتواند همانطور که گفتید اشتباه تایپی بوده باشد.
   ویکی پدیا از یک نظر میتواند قابل استفاده باشد، اینکه در عناوین علمی، تمامی منابع مد نظر را ذکر میکند و میتوان از منابع استفاده کرد و بله همیشه قابل اعتماد نیست.
   درباره ستون مغناطیسی، همانطور که قبلا اشاره کردیم، موارد مطرح شده در این مقاله نیازمند تحقیقات بیشتری هستند اما در کتاب جدید زمین تخت، بصورت مختصر سیستم مغناطیسی زمین توضیح داده شده که میتواند مشکل را برطرف کند. در مدل زمین تخت وجود شفق های قطبی را به وجود این ستون مغناطیسی مربوط میکنند که البته میتواند مرتبط باشد هرچند شواهدی مبنی بر وجود چنین ستون مغناطیسی ای بطور قطع وجود ندارد اما این تئوری میتواند دقیقا مانند تئوری ماه گرفتگی در مدل زمین کروی عمل کند. درحال حاضر، هیچ شواهدی از ماه گرفتگی در مدل زمین کروی حمایت نمیکنند. به عنوان مثال چطور میتوان تشخیص داد که سایه مرتبط با زمین است؟
   زیاد از بحث دور نشویم، هنوز تحقیقات بسیاری در رابطه با ماه گرفتگی در مدل زمین مسطح نیاز است تا با قطعیت در این مورد نظر داده شود. از ابتدا نیز ما قصد انتشار چنین مطلبی را نداشتیم اما از آنجا که سوالات بسیار زیادی در رابطه با ماه گرفتگی ایجاد شده بود، تصمیم بر آن شد تا مطلبی برای پاسخ دادن به این سوالات بنویسیم (پاسخ موقت تا کشف پاسخ کامل و قطعی تر).
   در شبیه سازی شما، برخی پارامتر ها در نظر گرفته نشده بود. ما نیز شبیه سازی ساده ای انجام دادیم که در کانال منتشر کردیم. از آنجا که با ویژگی های ماه در زمین مسطح آشنا نیستید، طبیعی است که اینطور نتیجه گیری کنید.
   درواقع اگر کمی صبر کنید تا کتاب زمین مسطح چاپ شود، متوجه منظور بنده خواهید شد.
   درباره مورد سوم نیز شمارا به کتاب ارجاع میدهم. علت اینکه توضیحی در اینجا ارائه نمیدیم این است که قصد افشای مطالب موجود در کتاب را نداریم چرا که در این صورت با مقالات دیگری که در سایت است، تفاوتی نخواهند کرد.
   رنگ حقیقی ماه به چشم ما خاکستری (یا سفید) است. اگر تصاویری که به روش خاصی از ماه تهیه شده است را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که سطح ماه به رنگ قرمز قابل رویت است. به احتمال بسیار زیاد، رنگ قرمز موجود بر سطح ماه در هنگام ماه گرفتگی، با توجه به فرآیند هایی که رخ میدهد، همین است.

   بطور خلاصه: ماه و خورشید در گره های خود دچار گرفتگی میشوند. علت این گرفتگی ها هرچه که باشد، بطور منظم و در چرخه ۱۸ ساله ای رخ میدهند. ما درحال توسعه مطالبمان هستیم، باید صبر کرد و دید که در آینده چه تئوری های دیگری درباره ماه گرفتگی در زمین مسطح به وجود خواهند آمد.
   موفق باشید

ارسال نظر جدید