بررسی تخصصی آزمایش مایکلسون-مورلی

از نظرات و توضیحات تسلا، ماکسول و بسیاری دیگر همه ما متوجه شده ایم که نور از طریق محیطی به نام اتر حرکت می کند. موجی که نیاز به یک محیط متراکم برای انتشار دارد، “الاستیک” یا “مکانیک” نامیده می شود، زیرا از طریق یک محیط الاستیک یا مکانیکی حرکت می کند. در آینده برخی از آزمایشات … ادامه خواندن بررسی تخصصی آزمایش مایکلسون-مورلی